پکیج گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

تمامی گرامر های زبان انگلیسی با ترجمه ی فارسی به همراه سوال آنلاین
6035 1

ترم یک، جلسه ی اول: گرامر درباره ی استفاده و کاربرد ضمایر فاعلی

subject pronouns

ترم یک، جلسه ی دوم: گرامر درباره ی حروف ربط (و، یا، اما)ّ

conjunctions and connectors

ترم یک، جلسه ی سوم: گرامر درباره ی فعل بودن ، منفی کردن و سوالی کردن آن (قسمت اول)

be verb negative and question with be

ترم یک، جلسه ی چهارم: گرامر درباره ی فعل بودن با سوم شخص مفرد (قسمت دوم)

be verb (he, she, it)

ترم یک، جلسه ی ششم: گرامر درباره ی فعل بودن به همراه منفی و سوالی کردن آن (قسمت سوم)

(Be) verb negative and question

ترم یک، جلسه ی هشتم: گرامر درباره ی ضمایر اشاره به دور و نزدیک

This, these, that, those

ترم یک، جلسه ی نهم: گرامر درباره ی استفاده از حروف بزرگ

Words starting with capital letters

 ترم دو، جلسه ی دو: گرامر درباره ی حروف صدا دار و بی صدا

vowels and consonants and a or an

 ترم دو، جلسه ی چهار: گرامر درباره ی شکل جمع اسم ها

plural forms  

 ترم دو، جلسه ی شش: گرامر درباره ی ضمایر ملکی

possessive Pronoun

ترم دو، جلسه ی نه: 's    مالکیت گرامر درباره ی

possessive 's

ترم دو، جلسه ی ده : گرامر درباره ی حال ساده

simple present

ترم دو، جلسه ی یازده : گرامر درباره ی صفت ها

place and features of adjectives

ترم دو، جلسه ی یازده : گرامر درباره ی حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده

simple present, negative and question

ترم سه، جلسه ی دو : گرامر درباره ی زمان حال ساده he, she, it

simple present with he, she, it

ترم سه، جلسه ی چهار: گرامر درباره ی قید های تکرار

adverbs of frequency

ترم سه، جلسه ی شش: گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی

ّّwhat and where with simple present

ترم سه، جلسه ی هشت: گرامر درباره ی چینش کلمات در جملات سوالی

word order in question

ترم سه، جلسه ی نه: گرامر درباره ی توانستن یا نتوانستن

can can’t

ترم سه، جلسه ی ده: گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالیکردن  و منفی کردن

present continuous tense negative questions

ترم سه، جلسه ی دوازده: گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری

The difference between present simple and present continuous

ترم چهار، جلسه ی دو: گرامر درباره ی وجود دارد و وجود ندارد

There is there are

ترم چهار، جلسه ی چهار: گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن

simple past with be

ترم چهار، جلسه ی شش: گرامر درباره ی گذشته ی ساده با افعال با قاعده

past simple (regular verbs)

ترم چهار، جلسه ی هشت: گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن

past simple (irregular verbs)

ترم چهار، جلسه ی ده: گرامر درباره ی ضمیر مفعولی

object pronoun

ترم چهار، جلسه ی یازده: گرامر درباره ی برنامه ریزی برای آینده با (Be going to)

be going to (plan)

ترم چهار، جلسه ی دوازده: گرامر درباره ی پیش بینی آینده با (Be going to)

be going to (prediction)

ترم پنج، جلسه ی دو: گرامر درباره ی جملات دستوری یا امری

Imperatives

ترم پنج، جلسه ی چهار: گرامر درباره ی حرف اضافه ی in, at, on

preposition in, at, on

ترم پنج، جلسه ی پنج: گرامر درباره ی فعل حالت و اکشن (Action And Stative Verbs)

action and stative verbs

ترم پنج، جلسه ی هشت: Love / like - verb + ing گرامر درباره ی و صحبت کردن راجع به علایق

love like verb + (-ing)

ترم پنج، جلسه ی ده: گرامر درباره ی فعل (be or do)

be or do

ترم پنج، جلسه ی یازده: گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده

simple past

ترم پنج، جلسه ی دوازده: there was, there were گرامر درباره ی ​​​​​

there was there were

ترم شش، جلسه ی دو: گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل

Countable, uncountable nouns

ترم شش، جلسه ی چهار: گرامر درباره ی قید های کمیت

Much, Many, A lot of, A little, A few, …

ترم شش، جلسه ی شش: گرامر درباره ی مقایسه ی دو چیز یا دو نفر 

comparative adjectives

ترم شش، جلسه ی هشت: گرامر درباره ی ساخت صفت های برتر و افضل

superlatives

ترم شش، جلسه ی ده: گرامر درباره ی قید حالت و جایگاه قید حالت

adverbs of manner

ترم شش، جلسه ی یازده: گرامر درباره ی فعل هایی که بعد از آنها infinitive می آید

verbs followed by infinitive

ترم شش، جلسه ی دوازده: گرامر درباره ی حرف تعیین معین یا نا معین(a,  an, the, no article)

Articles

ترم هفت، جلسه ی دو:  گرامر درباره ی ترتیب کلمات در سوال

word order in questions

ترم هفت، جلسه ی چهار: گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

past continuous

ترم هفت، جلسه ی پنج: گرامر درباره ی حروف ربط

Because, so, although, but

ترم هفت، جلسه شش: گرامر درباره ی حال استمراری برای آینده

present continuous for future

ترم هفت، جلسه نه: گرامر درباره ی  Defining relative clause

defining relative clause

ترم هفت، جلسه یازده : گرامر درباره ی حال کامل (منفی کردن و سوالی کردن)

present perfect

ترم هفت، جلسه دوازده: گرامر درباره ی تفاوت حال کامل با گذشته ساده

present perfect or simple past

ترم هشت، جلسه دو: گرامر درباره ی ضمایر نا شناخته

something anything nothing

ترم هشت، جلسه چهار: گرامر درباره ی تفاوت صفت های Comparatives and superlatives

The difference between comparatives and superlatives

ترم هشت، جلسه شش: گرامر درباره ی قید های کمیت

quantifiers

ترم هشت، جلسه نه: گرامر درباره ی برای پیش بینی(Will, won’t)

will won’t prediction

ترم هشت، جلسه یازده: گرامر درباره ی پیشنهاد، قول، تصمیم با (Will , Won’t)

will won’t offer promise

ترم هشت، جلسه سیزده: فعل با (تو) گرامر درباره ی Infinitive

infinitive

ترم هشت، جلسه سیزده:گرامر درباره ی فعل با ing

gerund

ترم نه، جلسه دو: گرامر درباره ی باید و نبایدها و صحبت درباره ی قوانین

modals of obligation

ترم نه، جلسه چهار: Should, Shouldn’t گرامر درباره ی

should shouldn’t

ترم نه، جلسه شش: گرامر درباره ی ضمایر مالکیت

possessive pronouns

ترم نه، جلسه نه: گرامر درباره ی جملات شرطی نوع اول

first conditional

ترم نه، جلسه ده: گرامر درباره ی May, Might

difference between may, might

ترم نه، جلسه یازده: گرامر درباره ی جمله شرطی نوع دو

second conditional

ترم نه، جلسه سیزده: گرامر درباره ی حال کامل و زمان های مورد استفاده در حال کامل

time clause in present perfect

ترم ده، جلسه دو: گرامر درباره ی مجهول و معلوم

Passive (present, past)

ترم ده، جلسه چهار: گرامر درباره ی عادات در گذشته

Used to, Didn’t use to

ترم ده، جلسه شش: گرامر درباره ی فعل های چند وجهی، فعل های جدا شدنی و جدا نشدنی

Phrasal verbs

ترم ده، جلسه نه: گرامر درباره ی موافقت کردن با  (so, neither)

So , neither + auxiliaries

ترم ده، جلسه یازده : گرامر درباره ی گذشته ی کامل صورت منفی و سوالی گذشته ی کامل

Past Perfect

ترم ده، جلسه سیزده : گرامر درباره ی سوال بدون فعل کمکی

Questions Without Auxiliaries

ترم ده، جلسه چهارده: گرامر درباره ی نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

Reported (or indirect) speech

ترم یازده، جلسه دو: گرامر درباره ی زمان های آینده

Future Forms

ترم یازده، جلسه چهار: گرامر درباره ی حال کامل استمراری و تفاوت آن با حال کامل

Present Perfect Continuous

ترم یازده، جلسه شش: گرامر درباره ی تفاوت Can could be able

Can , Could, Be able to

ترم یازده، جلسه نه: Past tense, narrative tenses گرامر درباره ی

Past tense, narrative tenses

ترم یازده، جلسه یازده: گرامر درباره ی تفاوت  (used to, would, simple pas)

Used to, would, simple past

ترم یازده، جلسه  سیزده: گرامر درباره ی جملات مجهول برای زمان های مختلف

passive with all tenses

ترم یازده، جلسه چهارده: گرامر درباره ی نتیجه گیری (Modals of deduction)

Modals Of Deduction

ترم دوازده، جلسه دو: گرامر درباره ی جملات شرطی نوع یک با کلمات (unless, even if, as long as)

First Conditional (unless, even if, as long as)

ترم دوازده، جلسه چهار: Gerund, infinitive, base form گرامر درباره ی

Gerund, infinitive or base form

ترم دوازده، جلسه شش: گرامر درباره ی جملات شرطی نوع سهّ

Third Conditional

ترم دوازده، جلسه سیزده: Tag Questions گرامر درباره ی

Tag Questions

ترم دوازده، جلسه چهارده:  گرامر درباره ی نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

Reported Speech 2

ترم سیزده، جلسه دو: گرامر درباره ی قیدهای زمان و شکل (used to)

Past habits or Present habits

ترم سیزده، جلسه چهار:  گرامر درباره ی سوال غیر مستقیم

Indirect way of asking questions

ترم سیزده، جلسه شش: فعل با (تو) و فعل با (آی ان جی)

Infinitive Or Gerund

ترم سیزده، جلسه نه: صفت تفضیلی و برتر در صفت های مقایسه ای

Comparison and Superlative

ترم سیزده، جلسه یازده: گرامر درباره ی حرف تعیین معین و نا معین

The Use of Article

ترم سیزده، جلسه سیزده: گرامر درباره ی گذشته ی ساده، گذشته ی استمراری، گذشته ی کامل

Narrative tenses

ترم سیزده، جلسه چهارده: So and such گرامر درباره ی

So and such

ترم چهارده، جلسه دو:  گرامر درباره ی مودال ها

Modals of obligations

ترم چهارده، جلسه چهار:  گرامر درباره ی حال کامل ساده و استمراری

Present Perfect Simple and Continuous

ترم چهارده، جلسه شش:  گرامر درباره ی کلمات ربط و برای بیان تضاد

Contrasting Linkers

ترم چهارده، جلسه نه:  would prefer and would rather گرامر درباره ی

How to express preference

ترم چهارده، جلسه یازده:  گرامر درباره ی زمان آینده

Future forms

ترم چهارده، جلسه سیزده:  گرامر درباره ی بیان حدس و گمان

Modals of Deduction

ترم چهارده، جلسه چهارده:   گرامر درباره ی سوالات تگ

Tag Questions

ترم پانزده، جلسه دو:  گرامر درباره ی قید های کمیت (کامل)

Too and Enough

ترم پانزده، جلسه چهار:  Causative have گرامر درباره ی

Causative have

ترم پانزده، جلسه شش:  گرامر درباره ی Relative clauses

Relative clauses

ترم پانزده، جلسه ده:  گرامر درباره ی مجهولّ

Passive

ترم پانزده، جلسه ده:  گرامر درباره ی گذشته با مودال هاّ

Necessary situation in past

ترم پانزده، جلسه دوازده:  گرامر درباره ی جملات شرطی

Conditional sentences If clauses

ترم پانزده، جلسه چهارده:  So, neither and nor گرامر درباره یّ

Tag endings

ترم شانزده، جلسه دو:  گرامر درباره ی نقل قول

Reported Speech

ترم شانزده، جلسه چهار:  گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Countable and Uncountable nouns

ترم شانزده، جلسه شش:  گرامر درباره ی ابراز آرزو

Wish and Only if

ترم شانزده، جلسه ده:  express purpose گرامر درباره ی

How to express purpose

ترم شانزده، جلسه دوازده:   گرامر درباره ی کاربردهای دیگر ضمیر

Other usages of Pronouns

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

Nice

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.