The usage of although, because and so

کلمات بالا به عنوان متصل کننده در زبان شناخته می شوند. از آنها استفاده می کنیم تا بتوانیم دو جمله ی مستقل را به هم وصل کنیم.

 

These words are called connectors; they are used to connect two sentences.

Example: I am Iranian. I can’t speak Farsi. = I am Iranian but I can’t speak Farsi.

Use “ because ” to express reason.

Use “ so ” to express result.

برای توضیح دادن دلیل از کلمه ی "زیرا" استفاده کنید.

برای اینکه نتیجه ی چیزی را توضیح دهید از کلمه ی "بنابراین" استفاده کنید.

 

Sentence meaning

She was driving fast because she was in a hurry.

او با سرعت رانندگی می کرد زیرا عجله داشت.

(قبل از دلیل و علت باید از کلمه ی "زیرا" استفاده کرد.)

He went to bed early because he was tired.

او زود به رختخواب رفت زیرا خسته بود.

(دلیل زود به رختخواب رفتن خستگی است)

She was in a hurry, so she was driving fast.

او عجله داشت، بنابراین با سرعت رانندگی می کرد. (وقتی درباره ی نتیجه صحبت می کنیم حرف می زنیم از " بنابراین" استفاده می کنیم.

He was tired, so he went to bed early.

او خسته بود، بنابراین زود به رختخواب رفت.

(نتیجه ی خستگی این است که زود به رختخواب برویم.)

 

تفاوت بین But و Although

Use but, although to show the contrast.

برای نشان دادن تضاد در جمله از "اما" و "اگرچه" استفاده می کنیم.

 

Sentence meaning

Although I was tired, I went for a game of soccer.

اگرچه خسته بودم، رفتم فوتبال بازی کردم.

(وقتی خسته ایم انتظار می رود خانه بمانیم و استراحت کنیم)

We went camping, although the weather was bad.

ما به بیرون شهر رفتیم، اگرچه آب و هوا بد بود.

( وقتی هوا بد است انتظار می رود بیرون از خانه نرویم.)

He was very tired, but he couldn’t sleep.

او خیلی خسته بود اما نمی توانست بخوابد.

He wanted to buy a new phone, but he didn’t have money.

او می خواست گوشی جدید بخرد اما پول نداشت.

جایگاه استفاده از Although در جمله

You can use “ although ” at the beginning or the middle of the sentence.

شما می توانید کلمه ی " اگرچه" را در ابتدا یا وسط جمله به کار ببرید.

 

 

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حروف ربط (و، یا، اما) 

سوالات
Question No. 1/10

I like coffee ....... I don't like tea.

Question No. 2/10

I cannot swim ....... I can ski.

Question No. 3/10

I want a new TV ....... the one I have now is broken.

Question No. 4/10

I had to work on Saturday ....... I couldn't go to John's party.

Question No. 5/10

My name is Jim ....... I'm your new teacher.

Question No. 6/10

I was cold ....... I turned on the heater.

Question No. 7/10

We'll have to go shopping ....... we have nothing for dinner.

Question No. 8/10

The history test was difficult ....... the English one was easy.

Question No. 9/10

We didn't go to the beach yesterday ....... it was raining.

Question No. 10/10

We have a test on Monday ....... I'll have to study this weekend.

نظرات کاربران

ب تشكر از شما عالى بود🙏🙏
سلام ميشه گفت اكثر سوالات اين بخش كه جوابش به نظر شما but هست و در گزينه ها هم مشهوده ،در اصل جوابشان however و whereas مي باشد. but براي ارتباط دو جمله هماهنگ و تكراري به ترتيب مثبت و منفي يا بالعكس مي باشد. براي بيان ارتباط دو جمله متناقض غير هماهنگ بايد از however و whereas استفاده بشود. با تشكر
با سلام. ممنون از نظر خوبتون. حق با شماست اما در این سطح زبان آموزان با but قراره آشنا بشن و در سطح های بالاتر نحوه ی استفاده ی درست تر while یا whereas آموزش داده خواهد شد.

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.