گرامر حال کامل در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه حال کامل منفی کردن و سوالی کردن در زبان انگلیسی
1781 1

Grammar about present perfect

ابتدا مرور کوچکی بر گرامر قبلی داشته باشیم، سپس چند ویژگی و کاربرد جدید دیگر از این گرامر را ارائه می کنیم.

 

Present perfect has different usages.

The first one is that when we want to talk about an action which started in the past and continued to the present time.

For example:

I have taught English for 10 years.

زمان حال کامل کاربردهای زیادی دارد.

اولین کاربرد آن: وقتی می خواهیم درباره ی عملی صحبت کنیم که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.

برای مثال:

ده سال است که انگلیسی درس می دهم.

برای ساختن فعل حال کامل باید به شکل زیر عمل کنیم.

 

1 2 3

I

You

We

They

Have

+ past participle

 

 

 

1 2 3

He

She

it

has

+ past participle

 

 

شکل سوم فعل های بی قاعده

 

The past participle of the verbs is as follow.

 

Simple present

Past form

Past participle

is / am

was

been

are

were

been

wear

wore

worn

break

broke

broken

buy

bought

bought

can

could

could

come

came

come

do / does

did

did

drink

drank

drunk

drive

drove

driven

eat

ate

eaten

find

found

found

get

got

gotten/ got

give

gave

given

go

went

gone

speak

spoke

spoken

swim

swam

swum

take

took

taken

 

Simple present

Simple past

Past participle

have / has

had

had

hear

heard

heard

know

knew

known

leave

left

left

lose

lost

lost

make

made

made

meet

met

met

pay

paid

paid

read

read

read

ride

rode

ridden

say

said

said

see

saw

seen

send

sent

sent

sit

sat

sat

sleep

slept

slept

tell

told

told

think

thought

thought

write

wrote

written

 

شکل سوم افعال با قاعده

قسمت سوم افعال با قاعده در جدول زیر آورده شده است که با اضافه کردن ed به فعل ساخته می شوند.

 

 

Simple present

Simple past

Past participle

want

wanted

wanted

look

looked

looked

use

used

used

work

worked

worked

call

called

called

try

tried

tried

ask

asked

asked

need

needed

needed

seem

seemed

seemed

help

helped

helped

talk

talked

talked

turn

turned

turned

start

started

started

play

played

played

move

moved

moved

 

Simple present

Simple past

Past participle

like

liked

liked

live

lived

lived

believe

believed

believed

happen

happened

happened

change

changed

changed

watch

watched

watched

stop

stopped

stopped

open

opened

opened

walk

walked

walked

love

loved

loved

wait

waited

waited

decide

decided

decided

hope

hoped

hoped

end

ended

ended

listen

listened

listened

 

The usages of Present perfect

کاربردهای حال کامل

 

برای استفاده از این گرامر باید شکل سوم فعل هارا حفظ کنید.

 

An action which started in the past and continued to present time

برای عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است

 

Sentence Meaning

I have had this phone for 2 years.

دو سال است که این گوشی را دارم.

I have watched this movie 3 times in my life.

این فیلم را سه بار در زندگی ام دیده ام.

I have studied English since 15 years ago.

پانزده سال است که انگلیسی می خوانم.

She has known me for over 10 years.

او 10 سال است که مرا می شناسد.

He hasn’t drunk soda since last year.

او از پارسال تا به حال نوشابه نخورده است.

We haven’t listened to this song for a long time.

خیلی وقت است که به این آهنگ گوش نکرده ایم.

She hasn’t talked to me since last week.

او از هفته ی گذشته با من صحبت نکرده است.

You have gotten your driver’s license for a long time.

خیلی وقت است که تو گواهی نامه ی رانندگی ات را گرفته ای.

تفاوت "since" و "for"

در زمان حال کامل وقتی از "since" استفاده می کنند که بخواهند نقطه ی شروع فعالیتی را بگویند.

I have been a teacher since 1390.

از "for" وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم مدت زمان یک فعالیت را بگوییم. 

I have been a teacher for 10 years.

Second usage of present perfect: Something started and finished in the past, the result continued to the present time 

چیزی که در گذشته شروع شده است و در گذشته هم تمام شده است، اما اثرش تا به امروز باقی مانده است

 

Sentenece meaning

It has snowed. (the ground is white)

برف باریده است. ( تاثیرش این است که زمین سفید است.)

He has broken his hand. (his hand is in plaster)

او دستش را شکسته است. (تاثیرش این است که دستش در گچ است.)

She has burned my shirt. (there is a black spot on my shirt.)

او پیرهن من را سوزانده است. (تاثیرش این است که یک لکه ی سیاه روی پیراهنم است.)

I have dropped my breakfast. (it is all over the floor.)

صبحانه ام را انداخته ام. (تاثیرش این است که همه ی صبحانه ام روی زمین ریخته شده است.)

I have had an accident. (my car is broken down)

من تصادف کرده ام. (تاثیرش این است که ماشینم خراب شده است.)

 

To talk about experiences use present perfect

 

برای صحبت از تجربیات زمان دقیقی وجود ندارد از حال کامل استفاده می کنیم

 

Sentenece meaning

I have once gone to Paris.

من یک بار تا به حال به پاریس رفته ام.

I have eaten sushi twice.

من دو بار سوشی خورده ام.

She has seen a lion.

او شیر جنگل را دیده است.

We have read a lot of books.

ما کتاب های زیادی خوانده ایم.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 

گرامر درباره ی تفاوت حال کامل با گذشته ساده 

گرامر درباره ی حال کامل و زمان های مورد استفاده در حال کامل 

گرامر درباره ی گذشته ی کامل صورت منفی و سوالی گذشته ی کامل

گرامر درباره ی حال کامل استمراری و تفاوت آن با حال کامل

گرامر درباره ی حال کامل ساده و استمراری

Question No. 1/12

I ....... my homework yet.

Question No. 2/12

I have never ....... to Paris.

Question No. 3/12

....... you ever been to New York?

Question No. 4/12

During the two years David ....... ten different jobs.

Question No. 5/12

I ....... a teacher since 2002.

Question No. 6/12

My friend ....... my new dress yet.

Question No. 7/12

Complete the sentence with present perfect and correct form of the verb.

I a cup of tea for you. It is on the table. (make)

Question No. 8/12

Complete the sentence with present perfect and correct form of the verb.

Our team two matches this year. (won)

Question No. 9/12

Complete the sentence with since or for .

I have written six letters breakfast.

Question No. 10/12

Complete the sentences with correct form of the verb.

has had have known has had the job has been have lived have got have learned
We live on Main Street. We ....... there for ten years.
Andy has a headache. He ....... a headache since he got up this morning.
Nancy and Seth are married. They ....... married since 1997.
Chris works in a bank. She ....... in a bank for five years.
I'm studying English. I ....... English for six months.
I know Isabel. I ....... her for a long time.
Susan is in New York. She ....... there since Monday.
Question No. 11/12

What’s the craziest thing you have ever done?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

How long have you studied English? Where have you studied? What are the problems you have had learning this language?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

do did done

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.