متن لول متوسط با موضوع نرمش روزانه

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع نرمش روزانه
1243 0

Short story about daily sport

سوال مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. فقط کافیسیت جای خالی را با A,B,C, .... پر کنید. یک گزینه اضافی است.

A  Why running around the park is not a good idea?

B  What can you do if you want to have stronger muscles?

C  What is the cure of nature?

D  is it a good idea break up the exercise time?

Question No. /

Would you like to lose weight? Do you want to tone your muscles? Would you like to look better and feel better? Exercise is good for your body and mind. It keeps you healthy all over! Take a walk. Ride a bike. Lift weights. Go for a swim. Jog through your neighborhood. Play tag with your kids. Shovel the snow. Mow the grass. Rake the leaves. Just keep moving! Try to exercise at least thirty minutes each day.

It doesn’t need to be a solid thirty minutes. You can break up the time. Go for a ten minute jog in the morning. Walk ten more minutes during the lunch hour. End the day with a ten minute bike ride. You’ve done it! You’ve exercised for thirty minutes. Daily exercise is good for both your body and your brain. When you exercise, your body burns fat. Muscles are toned and stretched. Your heart pumps blood throughout your body.

Exercise affects the mood control part of the brain. It releases chemicals that cause a person to feel happy. Exercise is a mood changing event. Are you feeling tired or sad? Is work or family life stressful? Would you like more energy? Exercise is nature’s cure!

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی ورزش روزانه

این متن درباره ی ورزش روزانه است. آیا شما می خواهید وزن کم کنید؟ آیا می خواهید عضلات خود را پرورش دهید؟ آیا می خواهید بهتر به نظر بیایید و احساس بهتری داشته باشید؟ ورزش برای بدن وذهن شما خوب است. با ورزش تمام بدن شما سالم خواهد شد. برای راه رفتن به بیرون بروید. دچرخه سواری کنید. وزنه برداری کنید. برای شنا به استخر بروید. و ...

لینک های مرتبط

Infinitive فعل با تو گرامر درباره ی

گرامر درباره ی حال کامل (منفی کردن و سوالی کردن)

کلمات مربوط به رشته ها مختلف ورزشی

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

لسنینگ درباره ی بدن سازی

لسنینگ درباره ی مکان های ورزشی

درک مطلب درباره ی حوادث ناگهانی

درک مطلب درباره ی سلامت فکری و ذهنی

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

stretch
In the morning I stretch my hands.
حرکات کششی انجام دادن
.سر صبح من دست هایم را می کشم
mow
They mowed the weeds.
درو کردن
آنها علف های هرز را درو میکنند.
lose weight
She is trying to lose weight
وزن کم کردن
.او تلاش می کند وزن کم کند
neighborhood
The cutest house is in our neighborhood.
محله
قشنگ ترین خانه در محله ی ما است.
Affect
Stress and tiredness Affect your power of concentration.
تاثیر گذاشتن
.استرس و خستگی بر قدرت تمرکز شما تاثیر می گذارد
throughout
They dispersed the news throughout the state.
سرتاسر
.آنها خبر را در سرتاسر ایالت پخش کردند
tone
He spoke in an angry tone.
لحن
.با لحن خشم آمیزی حرف میزد
muscle
The hot bath put my muscle at an ease.
عضله
.حمام گرم درد عضلات مرا تسکین داد
Lift weights
I have a backache I can't Lift weights.
وزنه بردار
.کمرم درد میکند نمیتوانم وزنه بلند کنم
Jog
Every morning I go for a Jog.
نرم دویدن
.من هر روز میروم نرم میدوم
Tag
They played Tag so they needed to run fast.
یک نوع بازی کودکانه
.آنها بازی می کردند و می بایست سریع بدوند
Shovel
He inclined the Shovel against the wall.
بیل
.او بیل را به دیوار تکیه داد
Rake
In the autumn I Rake the dead leaves.
جمع آوری کردن
.در پاییز برگ های مرده را جمع کردم
solid
In solid phase of water, it exists as ice.
جامد
.در حالت جامد آب به صورت یخ است
break up

After 2 years of friendship we broke up

جدا شدن

ما بعد از دو سال دوستی از هم جدا شدیم.

burn fat
Exercise causes the body to burn fat.
چربی سوزاندن
.ورزش باعث میشود بدن چربی بسوزاند
pump
We pump the water out of the well.
تلمبه
.آب را با تلمبه از چاه می کشیم
mood
She was in a depression mood.
حالت
.او حالت افسرده گی داشت
brain
The brain is a part of the nervous system of the human body.
مغز
.مغز بخشی از سیستم عصبی بدن انسان است
release
He released a caged bird.
آزاد کردن
.او پرنده ی در قفس را آزاد کرد

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.