پکیج ریدینگ به زبان انگلیسی

ریدینگ زبان انگلیسی سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته
2995 0

ترم یک، جلسه یک: درک مطلب درباره ی کار و شغل

work and job

ترم یک، جلسه دو: درک مطلب درباره ی بیماری و مدرسه

a sick child

ترم یک، جلسه سه: درک مطلب درباره ی هدیه و تولد

bike safety

ترم یک، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی مرخصی گرفتن

 Day off

ترم یک، جلسه هشت: درک مطلب درباره ی تاثیر چاقی

effect of being fat

ترم یک، جلسه ده: درک مطلب درباره ی کتابی برای یک پسر بچه

stories a good book for children

ترم یک، جلسه یازده: درک مطلب درباره ی ماهیگری

going fishing

ترم دو، جلسه یک: درک مطلب درباره ی گرمای تابستان

heat and hot weather

ترم دو، جلسه سه: درک مطلب درباره ی مسئولیت پذیری بچه ها

giving responsibility to children

ترم دو، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی نظافت و تمیزی

cooking with clean hands

ترم دو، جلسه شش: درک مطلب درباره ی نقاشی و تفریحات بچگانه

children's painting and entertainments

ترم دو، جلسه هفت: درک مطلب درباره ی بیکاری و درخواست کار

an unemployed person looking for a job

ترم دو، جلسه نه: مادر سخت کوش

Hard-working mother

ترم دو، جلسه ده: درک مطلب درباره ی آموزش قوانین به افراد تازه کار

giving tips for the new comers

ترم سه، جلسه یک: درک مطلب درباره ی مصاحبه ی شغلی

job interview

ترم سه، جلسه دو: درک مطلب درباره ی خوشامد گویی و حال و احوال پرسی

greetings

ترم سه، جلسه سه: درک مطلب درباره ی آب برای سلامتی

water is healthy

ترم سه، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی استفاده از تلفن همراه

where to use cellphone

ترم سه، جلسه نه: درک مطلب درباره ی چک کردن فشار خون

blood pressure check

ترم سه، جلسه یازده:     درک مطلب درباره ی رژیم غذایی و تغذیه ی مناسب

Diet, good nutrition

ترم سه، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی دندانپزشکی

healthy teeth

ترم چهار، جلسه یک: درک مطلب درباره ی نامه ی والدین برای معلم

teacher parents talks

ترم چهار، جلسه دو: درک مطلب درباره ی فهم دو طرفه و صحبت و گفت و گو

break time chat

ترم چهار، جلسه سه: درک مطلب درباره ی دنبال کار گشتن

looking for a job

ترم چهار، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی اورژانس و امداد و نجات

doctors saved a person

ترم چهار، جلسه نه: درک مطلب درباره ی دزدیدن کیف پول

the wallet is stolen

ترم چهار، جلسه یازده: درک مطلب درباره ی مرخصی با حقوق یا بی حقوق

a question from boss

ترم چهار، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی گرین کارت

green card

ترم پنج، جلسه یک: درک مطلب درباره ی سفارش گرفتن از مشتری

taking orders from customers

ترم پنج، جلسه سه: درک مطلب درباره ی بازیافت و شهر پاکیزه

keeping the world clean

ترم پنج، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی پیشرفت تحصیلی 

performance at school

ترم پنج، جلسه شش: درک مطلب درباره ی خستگی از کار زیاد

become tired

ترم پنج، جلسه نه: درک مطلب درباره ی جست و جوی شغل مورد علاقه

search for new job

ترم پنج، جلسه یازده: درک مطلب درباره ی تفکیک زباله

separating trash

ترم پنج، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی حیوانات موزی در خانه

mouse at home

ترم شش، جلسه یک: درک مطلب درباره ی حوادث ناگهانی

emergency situation

ترم شش، جلسه دو: درک مطلب درباره ی آموزش همراه بازی

learning by playing

ترم شش، جلسه سه: درک مطلب درباره ی سگ ها

dogs

ترم شش، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی تاثیر تحصیل

effect of education

ترم شش، جلسه نه: درک مطلب درباره ی سکته ی قلبی

heart attack

ترم شش، جلسه یازده: درک مطلب درباره ی قوانین راهنمایی و رانندگی در خیابان

rules of the road

ترم شش، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی آزادی سیاه پوستان

freedom of black people

ترم هفت، جلسه یک: درک مطلب درباره ی کلاس زبان

learning english

ترم هفت، جلسه دو:   درک مطلب درباره ی نرمش روزانه

daily exercise

ترم هفت، جلسه سه: درک مطلب درباره ی سر وقت بودن 

being on time

ترم هفت، جلسه پنج:  درک مطلب درباره ی سرما خوردگی

having cold

ترم هفت، جلسه هفت: درک مطلب درباره ی پول خرج کردن

spending money

ترم هفت، جلسه ده: درک مطلب درباره ی کار جدید در فرودگاه

job in an airport

ترم هفت، جلسه یازده: درک مطلب درباره ی راه رفتن در ماه

first moon walk

ترم هشت، جلسه یک:   درک مطلب درباره ی بهداشت

hygiene

ترم هشت، جلسه سه: درک مطلب درباره ی سکته قلبی و راه های جلوگیری از آن 

preventing heart attacks

ترم هشت، جلسه پنج:   درک مطلب درباره ی فشار بر روی دانشجویان

pressures on students

ترم هشت، جلسه هفت: درک مطلب درباره ی سلامت فکری و ذهنی

mental health

ترم هشت، جلسه ده:   درک مطلب درباره ی برای اولین بار مادر شدن 

having the first child

ترم هشت، جلسه یازده: درک مطلب درباره ی طلاق

 divorce

ترم هشت، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی کمک به یک دیگر

helping each others

ترم نه، جلسه یک:  درک مطلب درباره ی نکات مهم برای شروع کار

tips for new job

ترم نه، جلسه سه:  درک مطلب درباره ی تاثیر گذاری بر دیگران

Impress others

ترم نه، جلسه پنج:   درک مطلب درباره ی لبخند زیبا

beautiful smile

ترم نه، جلسه هفت:   درک مطلب درباره ی صرفه جویی در انرژی 

consume well

ترم نه، جلسه ده:   درک مطلب درباره ی بیماری آسم

asthma

ترم نه، جلسه دوازده:   درک مطلب درباره ی دیابت

diabetes

ترم نه، جلسه سیزده: درک مطلب درباره ی ارزش تحصیل

education worth

 ترم ده، جلسه یک:      درک مطلب درباره ی داستان برای کودکان

reading for children

 ترم ده، جلسه سه: درک مطلب درباره ی اثر کافیین

Effect of Caffeine

 ترم ده، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی خطرات بارداری

dangers of pregnancy

 ترم ده، جلسه هفت: درک مطلب درباره ی گروه سنی برای تلویزیون

Age-Group For TV

  ترم ده، جلسه ده: درک مطلب درباره ی عابر بانک در زندگی

ATM In Life

  ترم ده، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی غرق شدن در آب

death in water

  ترم ده، جلسه چهارده: درک مطلب درباره ی خنده

Laughter

 ترم یازده، جلسه یک:    درک مطلب درباره ی اثرات مضر سیگارکشیدن

Harmful effects of smoking

 ترم یازده، جلسه سه: درک مطلب درباره ی زندگی من

brief story of my life

 ترم یازده، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی اهدای خون

donate blood

 ترم یازده، جلسه هفت: درک مطلب درباره ی الگو در زندگی

role model in our lives

 ترم یازده، جلسه ده:  درک مطلب درباره ی لحظات غم انگیز زندگی

Sorrowful Moments

 ترم یازده، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی روزهای دلگیر و دپرس کننده

Gloomy Days

 ترم یازده، جلسه چهارده: درک مطلب درباره ی ارسال کارت پستال 

A Post Card

 ترم دوازده، جلسه یک:   درک مطلب درباره ی شهروند خوب و نمونه

A Model Of Citizenship

 ترم دوازده، جلسه سه: روز عشاق

valentine’s day

 ترم دوازده، جلسه پنج: درک مطلب درباره ی رده بندی سنی برای فیلم ها

Rating Of Films

 ترم دوازده، جلسه هفت: درک مطلب درباره ی اهدی عضو بدن

Donate Your Organs

 ترم دوازده، جلسه ده: درک مطلب درباره ی هدیه ی نا خاسته

Unwanted Gift

 ترم دوازده، جلسه دوازده: درک مطلب درباره ی تاریخچه ی ورزش حاکی

start of hockey

 ترم دوازده، جلسه چهارده: درک مطلب درباره ی تولد گرفتن

date of birth

   ترم سیزده، جلسه یک:  درک مطلب درباره ی مصاحبه ی شغلی

a job interview

   ترم سیزده، جلسه سه:    درک مطلب درباره ی خواب دیدن و مراحل خواب

Dreaming and REM Sleep

   ترم سیزده، جلسه پنج:    درک مطلب درباره ی اوتیسم و نشانه های اولیه آن

Early Signs of Autism

   ترم سیزده، جلسه هفت:    درک مطلب درباره ی ماموگرافی

Mammograms

   ترم سیزده، جلسه ده:    درک مطلب درباره ی سکته های مغزی

strokes

   ترم سیزده، جلسه دوازده:  درک مطلب درباره ی تاریخچه ی بسکتبال

the history of basketball

   ترم سیزده، جلسه چهارده:    درک مطلب درباره ی ارزش خواب

the value of sleep

 ترم چهارده، جلسه یک:   درک مطلب درباره ی سیلاب ها

flash flooding

   ترم چهارده، جلسه سه:    درک مطلب درباره ی حساسیت غذایی

Food Allergies

   ترم چهارده، جلسه پنج:    درک مطلب درباره ی دزدی هویت

Identity Theft

   ترم چهارده، جلسه هفت:  درک مطلب درباره ی تنها در خانه  

home alone

   ترم چهارده، جلسه ده:    درک مطلب درباره ی ماه رمضان

Ramadan

   ترم چهارده، جلسه دوازده:    درک مطلب درباره ی ایمنی در برابر آفتاب

sun safety for kids

   ترم چهارده، جلسه چهارده:    درک مطلب درباره ی سال نو چینی ها

The Chinese New Year

  ترم پانزده، جلسه یک:     درک مطلب درباره ی حضور در خانه

Presence in your home

  ترم پانزده، جلسه سه:    درک مطلب درباره ی بنجامین فرانکلین

benjamin franklin

  ترم پانزده، جلسه پنج:    درک مطلب درباره ی یکشنبه خونین

bloody Sunday

  ترم پانزده، جلسه هفت:   درک مطلب درباره ی پل گلدن گیت

Golden Gate Bridge

  ترم پانزده، جلسه نه:    درک مطلب درباره ی هالووین

Halloween

  ترم پانزده، جلسه یازده:    درک مطلب درباره ی رعد و برق

Lightning

  ترم پانزده، جلسه سیزده:    درک مطلب درباره ی مادر ترسا

Mother Teresa

  ترم شانزده، جلسه یک:   درک مطلب درباره ی روز کارگر

Labor Day

  ترم شانزده، جلسه سه:   درک مطلب درباره ی کلاه برداری

Sweepstakes Fraud

  ترم شانزده، جلسه پنج:   درک مطلب درباره ی بازی های المپیک

The Olympic Games

  ترم شانزده، جلسه هفت:   درک مطلب درباره ی طوفان و بلایای طبیعی

Nature Storm

  ترم شانزده، جلسه نه:   درک مطلب درباره ی حاملگی و افسردگی

Pregnancy and Depression

  ترم شانزده، جلسه یازده:   درک مطلب درباره ی دیابت

Diabetes

  ترم شانزده، جلسه سیزده:   درک مطلب درباره ی تلفنی صحبت کردن در حال رانندگی

Making a phone call in car

 

 

 

 

 

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.