خرید پکیج لغات زبان انگلیسی به صورت فلش کارت

آموزش لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع
3176 0

ترم یک، جلسه یک: بیان و نوشتن اعداد 

Vocabulary about numbers

ترم یک، جلسه دو: لغات مربوط به وسایل لوازم و اشیاء خانه

Vocabulary about objects at home

ترم یک، جلسه چهار: لغات و تلفظ فصل ها، ماه ها و روز ها

vocabulary about weeks months seasons

ترم یک، جلسه پنج: زمان، ساعت و دقیقه

Vocabulary about time and hour

ترم یک، جلسه شش: ملیت ها و کشورها

vocabulary about country and nationality

ترم یک، جلسه نه: لغات مربوط به لوازم و وسایل موجود در کلاس درس

vocabulary about objects in the class

ترم یک، جلسه یازده: سوالات، درخواست ها و جملات پر کاربرد انگلیسی

vocabulary about common questions in class

ترم دو، جلسه یک: کلمات مربوط به پرسیدن سوالات شخصی

vocabulary about asking personal question

ترم دو، جلسه دو: کلمات مربوط به اعضای خانواده و فامیل

vocabulary about family member and relative

ترم دو، جلسه سه: فعل های پرکاربرد و متداول

vocabulary basic verbs and common verbs

ترم دو، جلسه چهار: کلمات مربوط به توصیف شخصیت افراد

vocabulary personality adjectives

ترم دو، جلسه پنج: کلمات مربوط به قسمت های مختلف بدنّ

vocabulary different parts of body

ترم دو، جلسه هفت: کلمات مربوط به صفت های مورد نیاز برای توصیف ظاهر افراد

vocabulary adjectives to describe appearance

ترم دو، جلسه یازده: کلمات مربوط به بیان احساسات

vocabulary feelings

ترم سه، جلسه یک: کلمات مربوط به صحبت کردن درباره ی کارهای روزمره

vocabulary daily routines

ترم سه، جلسه سه: کلمات مربوط به انواع لباس های زنانه و مردانه

vocabulary men's and women's cloth

ترم سه، جلسه پنج: کلمات مربوط به  توصیف لباس ها

vocabulary adjectives for cloth

ترم سه، جلسه شش: کلمات مربوط به اقلیم و آب و هوا

vocabulary weather and climate

ترم سه، جلسه هشت: کلمات مربوط به نام و علائم انواع بیماری

vocabulary illness sickness symptoms

ترم سه، جلسه ده: کلمات مربوط به مکالمه در داروخانه، نام انواع دارو ها

vocabulary conversation in drugstore pharmacy

ترم سه، جلسه یازده: کلمات مربوط به رژیم غذایی، غذا ها و نحوه سفارش غذا در رستوران

vocabulary foods breakfast fruit drinks

ترم چهار، جلسه یک: کلمات مربوط به نام میوه و سبزیجات

vocabulary vegetables fruits

ترم چهار، جلسه سه: مکالمه در رستوران

vocabulary restaurant

ترم چهار، جلسه چهار: کلمات مربوط به سیستم حمل و نقل

vocabulary transportation system

ترم چهار، جلسه شش: کلمات مربوط به نام مکان های عمومی در شهرها

vocabulary places in the town

ترم چهار، جلسه هشت: توصیف شهر و کشور

vocabulary describing city and country

ترم چهار، جلسه ده: کلمات مربوط به نام حیوانات و پرندگان مختلف

vocabulary names of animals and birds

ترم پنج، جلسه یک: کلمات مربوط به شغل ها

vocabulary names of jobs

ترم پنج، جلسه دو: کلمات مربوط به وسایل موجود در اتاق خواب و حمام

vocabulary bedroom and bathroom

ترم پنج، جلسه سه:  کلمات مربوط به اتاق های مختلف یک خانه و توصیف خانه

vocabulary places at home

ترم پنج، جلسه چهار: کلمات مربوط به کارهای مربوط به خانه داری

vocabulary housework verbs

ترم پنج، جلسه شش: کلمات مربوط به مدرسه، دانشگاه و رشته تحصیلی

vocabulary subject and majors

ترم پنج، جلسه نه:  کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

vocabulary adjectives for jobs

ترم پنج، جلسه ده:  کلمات مربوط به رشته ها مختلف ورزشی

vocabulary sports equipment

ترم شش، جلسه یک: کلمات مربوط به اوقات فراقت

vocabulary free time activities

ترم شش، جلسه سه: کلمات مربوط به  فیلم به انگلیسی

vocabulary describing a movie

ترم شش، جلسه چهار: کلمات مربوط به هتل و اتاق و امکانات اتاق

vocabulary reserve a room

ترم شش، جلسه شش: کلمات مربوط به فرودگاه

vocabulary airport

ترم شش، جلسه هشت: کلمات مربوط به خوشامد گویی و احوال پرسی

vocabulary greeting people

ترم شش، جلسه نه: کلمات مربوط به  اجازه دادن یا منع کردن کسی

vocabulary request permission

ترم شش، جلسه ده: کلمات مربوط به دعوت کردن و پیشنهاد دادن

vocabulary inviting and suggesting

ترم هفت، جلسه یک:  کلمات مربوط به مکالمه تلفنی

vocabulary telephone conversation

ترم هفت، جلسه سه: کلمات مربوط به صفت های پر کاربرد

vocabulary common adjective

ترم هفت، جلسه چهار: کلمات مربوط به قیدهای پرکاربرد

vocabulary common adverbs

ترم هفت، جلسه شش: کلمات مربوط به فعل های دو بخشی و سه بخشی

vocabulary useful phrasal verbs

ترم هفت، جلسه نه: کاربرد حرف اضافه ی on, in, at،

vocabulary preposition of place

ترم هفت، جلسه ده: حروف ربط

contrast linker sequencers

ترم هفت، جلسه دوازده: کلمات مربوط به شکل اسم و فعل

vocabulary verb form noun form

ترم هشت، جلسه یک: کلمات مربوط به صفت ها و اسم ها

vocabulary adjective noun

ترم هشت، جلسه سه: صفت های مربوط به توصیف ظاهر

vocabulary adjective for appearance

ترم هشت، جلسه پنج: کلمات مربوط به رفتار و کردار یک شخص

vocabulary adjective for characteristics

ترم هشت، جلسه هفت:  کلمات مربوط به حالات و احساسات

vocabulary describe the feeling

ترم هشت، جلسه نه: کلمات مربوط به بلایا رخدادها و حوادث طبیعی

vocabulary natural disaster

ترم هشت، جلسه ده:  کلمات مربوط به شرایط آب و هوایی

vocabulary the weather

ترم هشت، جلسه دوازده: کلمات مربوط به فضا نوردی و سیارات

vocabulary the universe space 

ترم نه، جلسه یک: کلمات مربوط به حیات وحش

vocabulary animal life

ترم نه، جلسه سه: کلمات مربوط به آشپزی و پختن غذا

vocabulary how to cook

ترم نه، جلسه پنج: کلمات مربوط به بانک مسائل مالی

vocabulary financial issues

ترم نه، جلسه هفت: کلمات مربوط به آسیب دیدگی جراحت

vocabulary injuries and illnesses

ترم نه، جلسه نه: کلمات مربوط به ماشین اتومبیل

vocabulary parts of cars

ترم نه، جلسه یازده:  کلمات مربوط به لباس و پوشاک

vocabulary fashion and cloth

ترم نه، جلسه دوازده:  کلمات مربوط به حوادث بد در مسافرت

vocabulary accidents while traveling

ترم ده، جلسه یک:    کلمات مکالمه ی مربوط به دندانپزشکی

vocabulary dentistry and hospital procession

ترم ده، جلسه سه: کلمات مربوط به شکل و جنس اشیاء

vocabulary describing objects

ترم ده، جلسه پنج: کلمات مربوط به توصیف بو، مزه و طعم های مختلف

vocabulary describing a sense

ترم ده، جلسه شش: کلمات مربوط به توصیف حرکات خنده و گریه

vocabulary describing action verbs

ترم ده، جلسه نه: کلمات مربوط جرم و جنایت و دزدی

vocabulary crimes robbery

ترم ده، جلسه یازده:  کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

vocabulary health issues

ترم یازده، جلسه یک: کلمات مربوط به سیاست انتخابات ریاست جمهوری

vocabulary politics and elections

ترم یازده، جلسه سه: کلمات مربط به جنگ و صلح

vocabulary war and peace

ترم یازده، جلسه پنج: کلمات مربوط به نقد فیلم و بازیگران

vocabulary review a movie

ترم یازده، جلسه هفت: کلمات مربوط به رابطه عاشقانه، طلاق

vocabulary a relationship

ترم یازده، جلسه ده: کلمات مربوط به توصیف هنر و اثر هنری

vocabulary describing a piece of art

ترم یازده، جلسه دوازده: کلمات مربوط به  رخداد یا مسابقه ی ورزشی

vocabulary a sport event

ترم یازده، جلسه سیزده:  کلمات مربوط به توصیف و انتقاد از یک کتاب

vocabulary books

ترم دوازده، جلسه یک: کلمات مربوط به توصیف دانشگاه زندگی دانشجویی

vocabulary university life and exam

ترم دوازده، جلسه سه: کلمات مربوط به شرایط کاری

vocabulary explaining about job situation

ترم دوازده، جلسه پنج: کلمات مربوط به شرایط کاری

vocabulary explaining about job situation

ترم دوازده، جلسه هفت: کلمات مربوط به تفاوت ها و شباهت ها

vocabulary similarities and differences

ترم دوازده، جلسه نه: کلمات مرتبط با علاقه عشق و نفرت

vocabulary giving an opinion likes dislikes

ترم دوازده، جلسه یازده: کلمات مربوط به قوانین، باید ها و نباید ها

vocabulary rules

ترم دوازده، جلسه سیزده: کلمات و حروف ربطی

vocabulary linking words

 

 

 

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.