داستان کوتاه انگلیسی با موضوع فهم دو طرفه

داستان کوتاه مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع فهم دو طرفه و صحبت و گفت و گو در محل کار در وقت استراحت
1462 0

readin

Short story about starting a conversation at work

t is break time at the company. Workers are visiting with one another in the break room. Reem is shy about talking with co-workers. She does not know much English.

“Hi,” says a co-worker. “My name is Val. What is your name?” “Reem,” says Reem. “It’s nice to meet you, Reem. I’m new here. How long have you worked here?” asks Val. “Me no English,” says Reem. Val tries again. “One week. I have worked here one week.” She pointIs to the Company logo on a sheet of paper. “How long have you worked here?”

Reem nods her head to show she understands. She says, “One month.” Val replies, “We are both new to the job.” They smiled.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی شروع صحبت در محل کار

وقت استراحت در شرکت فرا رسیده است. کارکنان می توانند در اتاق استراحت یک دیگر را ملاقات کنند. شخصی به نام رییم خجالت می کشد با همکارانش هم صحبت شود. او نمی تواند خوب انگلیسی صحبت کند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی حال کامل (منفی کردن و سوالی کردن)

گرامر درباره ی فعل با gerund

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی

کلمات مربوط به پرسیدن سوالات شخصی

کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

لسنینگ درباره ی جابه جایی به مکان جدید

 

Sheet of paper
برگه ی کاغذ
smile
He smiles at the girl.
لبخند زدن

او به آن دختر لبخند می زند.

Reply
I asked him but he didn’t Reply.
جواب دادن
من از او پرسیدم اما او پاسخی نداد.
Shy
خجالتی
understand
I understand English but cannot speak it well.
فهمیدن
من انگلیسی را می فهمم ولی نمی توانم آن را خوب صبحت کنم.
Company
The Company verges to bankruptcy.
شرکت
.شرکت رو به ورشکستگی میرود
one another
They are looking at one another.
یکدیگر
.آنها به یکدیگر نگاه می کنند
co-worker
They are co-workers and work together.
همکار
.آنها همکار هستند و باهم کار میکنند
Again
I wish I were young Again.
دوباره
.کاش می شد دوباره جوان بودم
Logo
She designed a new Logo for the company.
آرم
.او یک آرم جدید برای این شرکت طراحی کرد
Nod
She Nodded at me and said no.
تکان دادن سر
.او با تکان سر به من گفت نه
point
اشاره کردن
break time
وقت استراحت
How long have you worked here?
چندوقت است که اینجا کار می کنید؟
Question No. 1/5

Reem is shy at work

Question No. 2/5

Reem is good at English.

Question No. 3/5

Val asked Reem a question but she couldn’t answer at first.

Question No. 4/5

Reem worked in the company for a longer time than Val.

Question No. 5/5

Reem smiled when she could understand English.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.