گرامر تفاوت حال کامل با گذشته ساده در زبان انگلیسی

آموزش گرامر تفاوت حال کامل با گذشته ساده در زبان انگلیسی
1293 0

Difference between simple past or present perfect

 

برای زمان تمام نشده از حال کامل و برای زمان تمام شده از گذشته ی ساده استفاده می کنیم.

 

For unfinished action we use present perfect. But for finished action we use past simple.

 

 

Time expression for present perfect

قیدهای زمان که در حال کامل استفاده می شود

Time expression Meaning

Since

از

In my life

در زندگیم

Up to now

تا الان

So far

تا اینجا

For

برای

This week

این هفته

This year

امسال

Since I was a child

از وقتی بچه بودم

 

 

Time expression for simple past

قیدهای زمانی که در گذشته ی ساده به کار می رود

Time expression Meaning

Last year

پارسال

Two days ago

دو روز پیش

Last night

دیشب

On Monday

دوشنبه

Last week

هفته ی پیش

In the morning

سر صبح

When I was a child

وقتی بچه بودم

Last summer

تابستان گذشته

 

Sentence meaning

I have gone to America twice in my life.

من دو بار در زندگیم به آمریکا رفته ام. (دو بار در زندگیم، یعنی زندگی من هنوز تموم نشده است.)

I went to America last year.

من پارسال به آمریکا رفتم. (سال گذشته تمام شده است)

Since this morning I have drunk 2 glasses of water.

از صبح دو لیوان آب خورده ام. ( از صبح تا الان)

This morning I drank 2 glasses of water.

امروز صبح دو لیوان آب خوردم. (صبح تمام شده است)

I have read 5 books this year.

امسال تا الان پنج کتاب خوانده ام. (امسال تمام نشده است)

I read 5 books last year.

پارسال 5 کتاب خواندم. پارسال تمام شده است.

I have studied English since I was a child.

از بچگیم تا حالا انگلیسی می خوانم.( از بچگیم شروع کرده ام و تا الان ادامه دارد.)

I studied English when I was a child.

وقتی بچه بودم انگلیسی می خواندم. (وقتی بچه بودم می خواندم و الان نمی خوانم.)

They have been married for two years.

دو سال است که آنها ازدواج کرده اند. ( از دوسال پیش شروع شده است و هنوز مزدوج هستند.)

They were married for two years.

آنها برای دو سال ازدواج کرده بودند. (مثلا از سال 92 تا 94 و بعد جدا شده اند)

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 

گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده 

گرامر درباره ی حال کامل (منفی کردن و سوالی کردن) 

گرامر درباره ی حال کامل و زمان های مورد استفاده در حال کامل 

گرامر درباره ی گذشته ی کامل صورت منفی و سوالی گذشته ی کامل

گرامر درباره ی حال کامل استمراری و تفاوت آن با حال کامل

گرامر درباره ی حال کامل ساده و استمراری

Question No. 1/13

A: Where ....... that jacket?

B: In that new clothes shop in Piazza Kennedy.

Question No. 2/13

My grandmother, who died five years ago, ....... abroad.

Question No. 3/13

(It is at 10.30 a.m.)

....... Julie this morning?

Question No. 4/13

(It is at 4.30 p.m.)

....... Julie this morning?

Question No. 5/13

Complete the gap with present perfect or simple past form of the verb.

I would love to visit Prague sometime. Unfortunately, I (be / never) there.

Question No. 6/13

Complete the gap with present perfect or simple past form of the verb.

Maria lives in Boston. Before she (move) here, she (live) in Seattle.

Question No. 7/13

Complete the gap with present perfect or simple past form of the verb.

Maria (believe) that for ages!

Question No. 8/13

Complete the gap with present perfect or simple past form of the verb.

Hurry up! The concert (begin) 10 minutes ago and we are late.

Question No. 9/13

I ....... this quiz.

Question No. 10/13

....... to Singapore?

Question No. 11/13

Fill the gaps with correct words.

for played since write has written have played
Rachel has been in Brazil ....... three days.
I ....... tennis for a long time.
I couldn't ....... the letter for you. sorry.
My friend is a writer. He ....... many books.
I ....... tennis yesterday afternoon.
Rachel has been in Brazil ....... Monday.
Question No. 12/13

Talk about the best trip you have had.

Where did you do?

When was it?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 13/13

What important things have you done this year?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.