گذشته ی ساده با افعال با قاعده در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر گذشته ی ساده با افعال با قاعده در زبان انگلیسی به همراه آزمون آنلاین
1404 0

Simple Past with regular verbs

گذشته ی ساده با افعال با قاعده: کاربرد گذشته ی ساده

گذشته ی ساده برای زمان تمام شده در گذشته استفاده می شود.

Use simple past for finished time in the past.

گذشته ی ساده با دو نوع فعل استفاده می شود. فعل های با قاعده و فعل های بی قاعده

There are two different kinds of past: with regular verbs and irregular verbs.

To change the regular verbs into past, we need to simply add “ed” to the verb.

برای اینکه زمان حال کامل به گذشته تبدیل شود کافی است "ed" را به فعل با قاعده اضافه کنیم.

فعل های با قاعده همراه با معنی فارسی

Regular verbs with Farsi meaning

Base form Meaning Past form

Want

خواستن

Wanted

Look

نگاه کردن

Looked

Use

استفاده کردن

Used

Work

کار کردن

Worked

Call

تماس گرفتن، صدا زدن

Called

Try

تلاش کردن

Tried

Ask

پرسیدن

Asked

Need

نیاز داشتن

Needed

Seem

به نظر رسیدن

Seemed

Help

کمک کردن

Helped

Talk

صحبت کردن

Talked

Turn

چرخیدن

Turned

Start

شروع کردن

Started

Play

بازی کردن

Played

Move

حرکت کردن

Moved

Arrive

رسیدن

Arrived

 

Base form Meaning Past form

Like

دوست داشتن

Liked

Live

زندگی کردن

Lived

Believe

اعتقاد داشتن

Believed

Happen

اتفاق افتادن

Happened

Change

تغییر دادن

Changed

Watch

نگاه کردن

Watched

Stop

متوقف شدن

Stopped

Open

باز کردن

Opened

Walk

راه رفتن

Walked

Love

دوست داشتن

Loved

Wait

صبر کردن

Waited

Decide

تصمیم گرفتن

Decided

Hope

امیدوار بودن

Hoped

End

پایان یافتن

Ended

listen

گوش کردن

listened

Study

مطالعه کردن

Studied

Review

مرور کردن

Reviewed

Die

مردن

Died

Enjoy

لذت بردن

Enjoyed

Plan

برنامه داشتن

Planned

 

In the positive sentences we need to use these verbs.

در جملات مثبت باید از فعل های گذشته استفاده کرد.

But in negative and questions we need to use an auxiliary “didn’t” or “did”.

 

اما در جملات منفی و سوالی باید از یک فعل کمکی استفاده شود. چرا که فعل های اصلی قابلیت این را ندارند که با جا به جا شدن با فاعل سوالی شوند و یا "not" بگیرند. و نکته ی مهم این است که فعل کمکی "did" یا "didn’t" برای تمام فاعل ها ثابت است. به علاوه بعد از فعل کمکی شکل فعل به حالت ساده برمیگردد یعنی نباید شکل گذشته ی فعل را استفاده کرد. زیرا گذشته بودن زمان جمله را یک بار با "did" نشان داده ایم.

چگونه فعل گذشته را منفی کنیم؟

How to make negative sentences in past tense?

 

Positive sentences Negative sentences

I wanted to be a doctor.

I didn’t want to be a doctor.

She decided to travel to Tehran.

She didn’t decide to travel to Tehran.

We played soccer last night.

We didn’t play soccer last night.

He helped me a lot in the morning.

He didn’t help me a lot in the morning.

They worked in that company last year.

They didn’t work in that company last year.

You used my cellphone 2 hours ago.

You didn’t use my cellphone 2 hours ago.

سوالی کردن با (did) و کلمات پرسشی (when, where, who ...)

How to make questions in past tense? Questions with "did" and "Wh-question words".

برای سوالی کردن باید به طریق زیر عمل کرد و اگر بخواهیم از کلمات پرسشی استفاده کنیم کافی است آنها را قبل از سوال بلی و یا خیر بیاورید.

 

 

کلمه پرسشی+ فعل کمکی+ فاعل+ فعل اصلی+ بقیه ی جمله.

 

Wh Question word Auxiliary Subject Base form of the verb

 

Did

you

visit the museum?

 

Did

he

cook dinner?

 

Did

they

study French?

Where

did

you

live?

What

did

she

study?

How

did

you

travel to school?

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حال ساده

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن

گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده

Question No. 1/11

Anna ....... to class yesterday because she was at the hospital.

Question No. 2/11

We ....... at the library for three hours yesterday.

Question No. 3/11

The simple past of STOP is:

Question No. 4/11

The simple past of LIKE is:

Question No. 5/11

Put the correct word into the gaps.

happened started wanted died rained enjoyed
It's a nice day today, but yesterday it ....... all day.
The concert ....... at 7:30.
Amy's grandfather ....... when he was 90 years old.
We ....... our vacation last year.
The accident ....... last Sunday afternoon.
When I was a child, I ....... to be a doctor.
Question No. 6/11

Write the past form of "study".

Question No. 7/11

Write the past form of "plan".

Question No. 8/11

Change the sentence into negative .

I watched TV last night.

Question No. 9/11

Change the sentence into a question .

They played soccer last week.

Question No. 10/11

Tell me about your best or worst school teacher that you had.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 11/11

What was your best memory from when you were a child?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.