گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

آموزش گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
1288 0

Grammar about countable and non-count nouns

There are two different nouns: Countable and uncountable.

Countable nouns: the nouns that has plural form and we can count them are called countable.

اسامی قابل شمارش به اسامی ای گفته می شود که شکل جمع داشته باشند و ما بتوانیم آنها را بشماریم.

Examples of Countable nouns in English

انواع اسم قابل شمارش در زبان انگلیسی

 

1 2 3

Chair

Book

Country

Girl

Apple

Notebook

Picture

Laptop

Cellphone

House

Hand

Finger

Friend

Head

Glass

Flower

Boy

Fan

 

These names were some of the countable nouns.

Uncountable nouns: the nouns that we can’t count and they cannot be pluralized are uncountable.

Note that what is countable in your language is not necessarily countable in other languages.

اسامی غیر قابل شمارش به اسامی ای گفته می شود که نمی توان آنها را شمرد و قابل جمع بسته شدن نیستند. توجه داشته باشید که هر اسمی که در یک زبان قابل شمارش بود الزاما در زبان دیگر هم قابل شمارش نیست. مثل نان که در زبان فارسی قابل شمارش است اما در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش.

انواع اسم غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

Examples of uncountable nouns in English

 

1 2 3

Water

Soup

Oil

Meat

Chicken

Salt

Hair

Bread

Fruit

Juice

Pepper

Vegetable

Happiness

Paper

Rice

 

a/ an/ some/ any for countable and uncountable nouns

1 Countable

We need

An apple.

Some apples.

We don’t need

A tomato.

Any tomatoes.

Do we need

An orange?

Any oranges?

 

1 Uncountable

We need

Some butter.

We don’t need

Any rice.

Do we need

Any sugar?

چه مواقعی باید از "a" و در کجا از "an" باید استفاده شود؟

As you can see for singular, countable noun we use a "/" an ” in "positive", "negative" and "questions"


همانطور که می بینید برای اسامی قابل شمارش و مفرد در هر سه حالت مثبت، منفی و سوالی باید از "a" یا "an" استفاده کرد.

 

کاربرد استفاده از some در اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

As you can see we use some in positive sentences for uncountable nouns and plural countable nouns.

همانطور که می بینید در مقابل اسامی غیرقابل شمارش، قابل شمارش جمع در جمله های مثبت از "some" استفاده می کنیم.

 

کاربرد استفاده از any در اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

As you can see we use "any" in (negative and questions) when the noun is uncountable or plural countable.

در مقابل اسامی غیر قابل شمارش، قابل شمارش جمع درجمله های منفی یا سوالی از"any" استفاده می کنیم.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی وجود دارد و وجود ندارد

there was, there were گرامر درباره ی

گرامر درباره ی قید های کمیت 

گرامر درباره ی قید های کمیت (کامل)

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

گرامر درباره ی قیدهای کمیتی

Question No. 1/10

Match the words with the gap.

milk waiters windows glue glasses children
The ....... in this restaurant are very professional. c
I don't like ....... u
There are a lot of ....... in our kitchen. c
We need some ....... to fix this picture. u
The ....... are playing in the garden. c
My father drinks two big ....... of water every morning .c
Question No. 2/10

Is there ....... cheese left?

Question No. 3/10

To make a pancake, you need ....... eggs and flour.

Question No. 4/10

How ....... cars are we taking?

Question No. 5/10

Excuse me. I need ....... information about the trains to Guadalajara.

Question No. 6/10

Fill the gap with correct choice.

a a - some some - some an - some some - a some
Ratana didn't eat much for lunch - only ....... apple and ....... bread.
I want to write a letter. I need ....... paper and ....... pen.
I need ....... money. I want to buy ....... food.
I'm going to open ....... window to get ....... fresh air.
Listen to me. I'm going to give you ....... piece of advice.
We met ....... interesting people at the party.
Question No. 7/10

Choose the uncountable nouns.

Question No. 8/10

Find the countable nouns.

Question No. 9/10

Talk about your diet. What do you eat or drink during a week?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 10/10

What should people eat or drink to stay healthy?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.