درک مطلب سطح متوسطه با موضوع پول خرج کردن

آموزش مهارت درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع پول های ما در کجا خرج می شود
1345 0

Short story about How we spend our money

سوال مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. فقط کافیسیت جای خالی را با A,B,C, .... پر کنید. یک گزینه اضافی است.

A  What does Kate need to do in May?

B  What did Kate do to control her money?

C  How does Kate feel about her budget plan?

D  Why did Kate have an accident? 

E  Why didn’t Kate like to pay the bills late? 

Question No. /

Kate used to worry about money. By the end of the month, little remained. Making a budget has helped. Kate now knows where her money goes. She knows what she needs to save. She feels more in control.

Kate has many monthly bills. The cable bill is $55.18. The phone bill is $60.57. The electricity bill is $90.54. The rent is $500.00. Kate pays her bills before the due date. She does not like to pay late fees. They can be costly.

Some bills need to be paid only once or twice a year. Kate gets a bill for car insurance twice a year. She needs to pay $250.00 in May and November. Kate plans for this expense. She saves $50.00 each month. The money is ready when the bill comes.

Kate is pleased with her finances. She is proud of her saving and spending plan. She knows how much money is coming in each month. She knows how much money is going out each month. The budget is based on her income and expenses. Kate knows she is able to pay her bills. Some months, she even has money left-over! Life is good.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی برنامه ریزی برای پول ها

این متن درباره ی پول و موارد مصرف آن است. کیت همیشه نگران پول هایش بود. آخر هر ماه فقط اندکی از پول هایش باقی می ماند. اکنون کیت می داند پول هایش کجا می روند. او می داند چه چیزی را باید ذخیره کند. او حس می کند بیشتر کنترل پول هایش را دارد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

Infinitive فعل با تو گرامر درباره ی

گرامر درباره ی فعل با ing

کلمات مربوط به کارهای مربوط به خانه داری

کلمات مربوط به حالات و احساسات

کلمات مربوط به بانک مسائل مالی

درک مطلب درباره ی صرفه جویی در انرژی

درک مطلب درباره ی الگو در زندگی

لسنینگ درباره ی تغییر در افراد

لسنینگ درباره ی اهمیت انتخاب درست

Proud
I am Proud to have such students.
افتخار کردن
از داشتن چنین شاگردانی به خودم افتخار میکنم.
used to
They used to travel by airplane for transfer.
عادت داشتن
.آنها در گذشته عادت داشتند از هواپیما برای حمل و نقل استفاده کنند
remain
They remain at camp in their trip.
ماندن
.آنها در سفرشان در اردوگاه می مانند
budget
The government allocates budget for offices.
بودجه
.دولت بودجه ای برای ادارات اختصاص می دهد
in control
He is in control of the factory
مسئول
.او مسئول کارخانه است
monthly
He receives magazines monthly.
ماهانه
.او ماهانه مجله دریافت میکند
cable
I connected the cable to computer.
کابل
.من کابل را به کامپیوتر متصل کردم
due date
The baby was born exactly on its due date.
تاریخ مقرر
.نوزاد به طور دقیق در تاریخ مقرر به دنیا آمد
fee
There will be an upfront fee of 40%.
هزینه
.هزینه پیش پرداخت 40% خواهد بود
costly
Our move to the new house was costly.
پر هزینه
.تغییر مکان ما به خانه جدید پرهزینه بود
insurance
This insurance policy gives you complete coverage.
بیمه نامه
.این بیمه نامه به شما پوشش کامل می دهد
expense
A car can be a considerable expense.
هزینه
.اتومبیل می تواند خیلی هزینه داشته باشد
pleased
I was so pleased to see you again.
خوشحال و راضی
.من بسیار خوشحال بودم که تو را دوباره دیدم
finance
She is an expert in finance.
امور مالی
.او متخصص امور مالی است
base on
The film is based on a nineteenth century novel set in England.
بر اساس
.این فیلم بر اساس یک رمان قرن نوزدهم در انگلستان است
left-over
He threw away the left-over of his food.
باقیمانده
.او باقیمانده غذایش را دور ریخت

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.