در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید.سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجهبرای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسیآن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

متن زیر را با دقت بخوانید و نام مناسب برای متن انتخاب کنید.

Short story about painting and playing

Fingerprints on the wall, on the door and in the hall. Made by a little boy’s hands, so busy and so small. He works really hard, soon his prints are everywhere, on his face, on his clothes, and even in his hair. He smiles at me. His eyes sparkle in the light. “I made for you a picture,” he says with great delight. He shyly takes my hand, and shows me all he’s done. We smile at each other. We are both having fun. Then we wash our hands. The pictures they will stay. There will be time to wash the walls on another day.

پسر بچه ای برای کشیدن یک عکس تلاش می کند و تقریبا همه جای خانه را پر از رنگ می کند و بعد عکسی که کشیده است را نشان می دهد. و ...

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لغت ها /16 لغت جدید
stay
I decided to stay home to study.
ماندن
تصمیم گرفتم خانه بمانم و مطالعه کنم
smile
He smiles at the girl.
لبخند زدن

او به آن دختر لبخند می زند.

Soon
It will be dark Soon.
به زودی
.به زودی هوا تاریک می شود
Light
روشنایی
Busy
I can't come because I am very Busy.
شلوغ
من نمیتوانم بیایم زیرا سرم خیلی شلوغ است.
Fingerprint
I can see your Fingerprint on the glass.
اثر انگشت
.من می توانم اثر انگشت را روی لیوان ببینم
hall
We put a flower in the hall.
راهرو
.ما یک گل را در راهرو گذاشته ایم
really
I really like that movie.
واقعا
.من واقعا آن فیلم را دوست دارم
everywhere
I went everywhere to find my car.
همه جا
.من هر جایی رفتم تا ماشینم را پیدا کنم
even
I study my lesson even when I am tired.
حتی
.من درس هایم را می خوانم حتی وقتی خسته ام
sparkle
Her eyes sparkles in the daylight.
برق زدن
.چشمانش در روشنایی روز می درخشد
great delight
She passed her driving test with a great delight.
با خوشحالی فراوان
.او با خوشحالی فراوان امتحان رانندگی اش را پاس شد
shyly
He looked at the girl shyly and said I love you.
با خجالت
.او به دختر با خجالت نگاه کرد و گفت دوستت دارم
show
Can you show me the way?
نشان دادن
می توانی راه را به من نشان دهی؟
each other
They play soccer with each other.
به یک دیگر
.آنها با هم فوتبال بازی می کنند
another
I need another spoon.
یکی دیگر
.من یک قاشق دیگر نیاز دارم
سوالات
Question No. 1/1

What is the best topic for the text?

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.