با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 4.5 تا 5.5 را درآزمون IELTS کسب کنید. در صورتی که درکساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعدادکلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث دربخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خودرا گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع ورزش، خرید، پیاده روی، ورزش اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 4.5 تا 5.5 مورد برسی قرار گرفته است.پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.


IELTS Speaking part one about Walking, Shopping, Laugh, Sport with Answer and Vocabulary

Topic: Walking

1. Do you like walking?

I'm not one for going on really long walks in the countryside, but I don't mind walking when I'm in a town or city, for example when I'm sightseeing in a new place.

2. Do you think walking is important?

Yes, I think it's important to be active, and walking is the most basic physical activity that we can do.

3. Do you think walking in the countryside is better than walking in the city?

Personally, no. As I said before, I like walking in the city, especially if it's somewhere with a lot of history like x or y. I've done quite a lot of walking in those cities.

4. What could be done to improve the experience of walking in cities?

I suppose the main issues are space and safety. Pavements need to be wide enough to accommodate lots of pedestrians, and we need safe places to cross the street.

Topic: Shopping

1) Who does most of the shopping in your household?

There isn't one person who does most of the shopping. I'd say it's a shared responsibility because we tend to go shopping together as a family.

2) What kind of shopping do you like doing?

I quite like shopping for presents for people's birthdays or for Christmas. My favorite type of shop would have to be a bookshop.

3) Is shopping a popular activity in your country?

Yes, it's very popular. Saturday is the busiest shopping day, and lots of people treat shopping as a kind of leisure activity, rather than something practical.

4) What types of shops do teenagers like best in your country?

I'm not an expert on teenage behavior, but I guess they like buying clothes, music, gadgets... that kind of thing.

Topic: Sport

1. What sports or physical activities do you regularly do?

Unfortunately, I don't have time to do any sports or physical activities because of my work commitments. I'd like to find more time for regular exercise.

2. Which sport or game would you like to be good at?

I'd like to be good at tennis. It must be great to be able to hit the ball as hard as you can and watch it land exactly where you wanted it to.

3. Do you prefer watching or playing sports?

I don't watch much sport on TV and I'm not a big sports fan, so I think I would probably enjoy doing sports more than watching them.

4. Do you think children should be encouraged to do more sport?

Yes, I think that sport is really important for children. Sports and games teach children to play together and try their best.

Topic: Laugh

1. What kinds of thing make you laugh?

I laugh most when I'm with friends talking about funny things that have happened to us. I also like watching comedians and comedy films.

2. Do you like making other people laugh?

Yes, it's a nice feeling when you can make someone laugh because you can see that you've made them happy. It's great to share a funny moment with someone.

3. Do you think it's important for people to laugh?

Yes, of course. It's important to see the funny side of things; humor helps us not to take life too seriously. I think that laughter is good for our health.

4. Is laughing the same as feeling happy?

It's not exactly the same because you can be happy without laughing, and sometimes we laugh when something bad has happened; a sense of humor can help us to cope with difficult situations.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.