با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 4.5 تا 5.5 را درآزمون IELTS کسب کنید. در صورتی که درکساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعدادکلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث دربخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خودرا گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع ارتباط، ایمیل، تماس تلفنی، شماره ها و اعداد اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 4.5 تا 5.5 مورد برسی قرار گرفته است.پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.


IELTS Speaking part one about Communication, Email, Phone calls, Numbers with Answer and Vocabulary

Topic: Communication

1. How do you usually keep in touch with members of your family?

I mostly keep in touch with my family by phone, and I've started using the Internet to make video calls. I also try to visit members of my family in person as often as I can.

2. Do you prefer to speak to people by phone or by writing emails?

It depends on the situation. I use email and text messages to communicate with friends, but my parents prefer it if I phone them.

3. Do you ever write letters by hand? (Why / Why not?)

No, I don't write letters by hand because it's so much easier to send an email that will arrive immediately.

4. Is there anything you dislike about mobile phones?

Well, I don't like listening to other people's conversations in public places, and I don't like it when someone's phone rings in the cinema or during a lesson.

Topic: Emails

1- At work or in your studies, do you often write things?

Yes, I write a lot of emails as part of my job. I work for a company that has offices in several countries, so we use email to communicate.

2- How often do you send e-mails?

I probably write between 5 and 10 work emails every day, and I send emails to friends or family a few times a week.

3- Do you prefer to write by hand or on a computer?

It depends what I’m doing. I prefer the computer for most things because it’s faster and you can save or copy things, but I still like making notes or writing ideas down by hand.

4- Do you think computers might one day replace handwriting?

No, I think we will always write by hand as well. I think it’s an important skill, and schools will continue to teach children to write by hand before they learn to type.

Topic: Phone Calls

1. How often do you make telephone calls?

I probably make three or four phone calls every day, usually just to make arrangements with work colleagues or to speak to family and friends.

2. Who do you spend most time talking to on the telephone?

I think it would be one of my closest work colleagues. We often call each other rather than meeting face-to-face.

3. When do you think you'll next make a telephone call?

My family are expecting me to phone them as soon as I finish this exam. They'll want to know how it went.

4. Do you sometimes prefer to send a text message instead of telephoning?

Yes. I prefer to send a text message when I'm arranging something simple, like a time to meet someone. In those situations, a phone call isn't necessary.

Topic: Numbers

1) Do you have a favorite number or a number that is special to you?

Yes, my favorite number is... because it's the day I was born on, and it's my lucky number.

2) Do any numbers have special importance in your country?

Yes, certain ages are special. For example, your 18th birthday is important because it's when you are considered to become an adult.

3) Are you good at remembering numbers? Why / why not?

No, I'm not very good at remembering numbers. I don't think it's necessary to learn them by heart; I just save them on my phone.

4) What numbers do people often have to memories?

The most important number to remember on a daily basis is the pin number for your bank card. Without this you can't pay for anything or get cash out.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.