گذشته ی ساده در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر زمان گذشته ی ساده و کاربردهای آن در جمله در زبان انگلیسی
1354 0

Usages of Simple past

چه موقع باید از گذشته ی ساده استفاده کرد؟

وقتی بخواهیم درباره ی گذشته صحبت کنیم باید از زمان گذشته ی ساده استفاده کنیم.

 

When we want to talk about past event we need to use simple past.

گذشته ی ساده با فعل بودن بسیار ساده است و تمام قوانین در زمان حال را می توان برای گذشته نیز استفاده کرد و تنها تفاوتش این است که شکل فعل تغییر می کند.

گذشته ی ساده با was و were

Present past

Am

Was

Is

Was

Are

Were

 

Present past

I am a teacher

I was a teacher

He is my friend.

He was my friend

She is an actor.

She was an actor.

It is a chair

It was a chair.

You are in Iran

You were in Iran.

We are happy.

We were happy.

They are in the kitchen.

They were in the kitchen.

سوالی و منفی کردن با was و were

برای منفی کردن و سوالی کردن نیز به همان قوانین حاکم بر زمان حال ساده با فعل "بودن" برمی گردیم.

Question Question

I am ...  = am I ...?

I was ...  = was I ...?

He is ...  = is he ...?

He was ...  = was he ...?

You are ...  = are you ...?

You were ...  = were you ...?

 

negative negative

I am ... = I am not ....

I was ... = I wasn’t ...

He is ... = he isn’t ...

He was ... = he wasn’t ...

You are ... = you aren’t ...

You were ... = you weren’t ...

 

Sentence meaning

I was a teacher five years ago.

پنج سال پیش من یک معلم بودم.

He was my friend in Mashhad.

او دوست من در مشهد بود.

We were happy in the morning.

ما امروز صبح خوشحال بودیم.

Were you in Mashhad last night?

آیا دیشب تو در مشهد بودی؟

Was she your teacher last term?

آیا اوترم گذشته معلم تو بود؟

Was he happy in Iran?

آیا او در ایران خوشحال بود؟

I wasn’t in Tehran last year.

من پارسال درتهران نبودم.

We weren’t angry with that man.

ما از آن مرد عصبانی نبودیم.

He wasn’t born in Esfand.

او در ماه اسفند به دنیا نیامده بود.

گذشته ی ساده با افعال با قاعده

Past regular

 

Use simple past for finished time in the past.

گذشته ی ساده برای زمان تمام شده در گذشته استفاده می شود.

 

There are two different kinds of past: with regular verbs and irregular verbs.

گذشته ی ساده با دو نوع فعل استفاده می شود. فعل های با قاعده و فعل های بی قاعده.

 

افعال با قاعده به همراه معنی فارسی

 

To change the regular verbs into past, we need to simply add “ed” to the verb.

برای اینکه جمله ی زمان حال کامل به گذشته تبدیل شود کافی است "ed" را به فعل با قاعده اضافه کنیم.

 

Base form Meaning Past form

Want

خواستن

Wanted

Look

نگاه کردن

Looked

Use

استفاده کردن

Used

Work

کار کردن

Worked

Call

تماس گرفتن، صدا زدن

Called

Try

تلاش کردن

Tried

Ask

پرسیدن

Asked

Need

نیاز داشتن

Needed

Seem

به نظر رسیدن

Seemed

Help

کمک کردن

Helped

Talk

صحبت کردن

Talked

Turn

چرخیدن

Turned

Start

شروع کردن

Started

Play

بازی کردن

Played

Move

حرکت کردن

Moved

 

Base form Meaning Past form

Like

دوست داشتن

Liked

Live

زندگی کردن

Lived

Believe

اعتقاد داشتن

Believed

Happen

اتفاق افتادن

Happened

Change

تغییر دادن

Changed

Watch

نگاه کردن

Watched

Stop

متوقف شدن

Stopped

Open

باز کردن

Opened

Walk

راه رفتن

Walked

Love

دوست داشتن

Loved

Wait

صبر کردن

Waited

Decide

تصمیم گرفتن

Decided

Hope

امیدوار بودن

Hoped

End

پایان یافتن

Ended

Listen

گوش کردن

listened

In the positive sentences we need to use these verbs.

در جملات مثبت باید از فعل های گذشته استفاده کرد.

 

But in negative and questions we need to use an auxiliary “didn’t” or “did”.

اما در جملات منفی و سوالی باید از یک فعل کمکی استفاده شود. چرا که فعل های اصلی قابلیت این را ندارند که با جا به جا شدن با فاعل سوالی شوند و برای منفی شدن "not" بگیرد. نکته ی مهم این است که اولا این فعل کمکی "did" یا "didn’t" برای تمام فاعل ها ثابت است. دوما بعد از فعل کمکی شکل فعل به حالت ساده برمیگردد یعنی نباید شکل فعل را گذشته استفاده کرد. زیرا ما گذشته بودن زمان جمله را یک بار با "did" نشان داده ایم.

 

Posetive Negative

I wanted to be a doctor.

I didn’t want to be a doctor.

She decided to travel to Tehran.

She didn’t decide to travel to Tehran.

We played soccer last night.

We didn’t play soccer last night.

He helped me a lot in the morning.

He didn’t help me a lot in the morning.

They worked in that company last year.

They didn’t work in that company last year.

You used my cellphone 2 hours ago.

You didn’t use my cellphone 2 hours ago.

 

برای سوالی کردن باید به طریق زیر عمل کرد و اگر بخواهیم از کلمات پرسشی استفاده کنیم کافی است آنها را قبل سوال بلی و یا خیر بیاورید.

 

کلمه پرسشی+ فعل کمکی+ فاعل+ فعل اصلی+ بقیه ی جمله

 

Question Auxiliary Subject Base form of the verb

-

Did

you

visit the museum?

-

Did

he

cook dinner?

-

Did

they

study French?

Where

did

you

live?

What

did

she

study?

How

did

you

travel to school?

 

گذشته ی ساده با افعال بی قاعده

Past simple: irregular verbs

Use past simple for finished events in the past.

All the rules are the same for irregular form. The only difference is the form of the verbs. It means sometimes the verbs change completely and sometimes they don’t change.

تمام قوانین حاکم بر قسمت قبلی در اینجا نیز درست است و تنها تفاوت فعل ها با فعل های قبلی این است که شکل این فعل های بی قاعده در حالت گذشته یا کاملا تغییر می کند و یا اصلا تغییر نمی کند و یا بخشی از فعل تغییر می کند.

 

Base form Meaning Past form

Is / am

بودم، بود

Was

Are

بودیم، بودید

Were

wear

پوشیدن

Wore

Break

شکستن

Broke

Buy

خریدن

Bought

Can

توانستن

Could

Come

آمدن

Came

Do / does

انجام دادن

Did

Drink

نوشیدن

Drank

Drive

رانندگی کردن

Drove

Eat

خوردن

Ate

Find

پیدا کردن

Found

Get

خریدن، گرفتن

Got

Give

دادن

Gave

go

رفتن

Went

Speak

صحبت کردن

Spoke

Swim

شنا کردن

Swam

take

گرفتن

Took

 

Base form Meaning Past form

Have / has

داشتن، خوردن

Had

Hear

شنیدن

Heard

Know

دانستن

Knew

Leave

ترک کردن

Left

Lose

گم کردن، باختن

Lost

Make

درست کردن

Made

Meet

ملاقات کردن

Met

Pay

پرداختن

Paid

Read

خواندن

Read

Ride

راندن

Rode

Say

گفتن

Said

See

دیدن

Saw

Send

فرستادن

Sent

Sit

نشستن

Sat

Sleep

خوابیدن

Slept

Tell

گفتن

Told

Think

فکر کردن

Thought

Write

نوشتن

Wrote

 

توجه داشته باشید که هر کدام از این افعال می توانند معانی مختلفی داشته باشند و برای دانستن تمامی معانی آنها باید به دیکشنری مراجعه شود.

 

Present form Past form

I usually eat traditional food.

من معمولا غذای سنتی می خورم.

Yesterday, I ate fast food.

دیروز فست فود خوردم.

You read Khorasan newspaper.

شما روزنامه ی خراسان می خوانید.

Last week you read Hamshahri newspaper.

هفته ی گذشته روزنامه ی همشهری خواندی.

She drives fast.

او با سرعت رانندگی می کند.

She drove slowly last time.

دفعه ی گذشته او آرام رانندگی کرد.

He goes to work at 8.

او ساعت هشت به محل کارش می رود.

He went to work at 9 on Monday.

او دوشنبه ساعت نه به محل کارش رفت.

We wear T-shirt on the beach.

ما در ساحل تیشرت می پوشیم.

We wore shirt last year.

سال گذشته ما پیرهن پوشیدیم.

They make good food.

آنها خوب غذا می پزند.

They made good food.

آنها غذای خوبی می پختند.

سوالی کردن زمان گذشته ی ساده

 

برای سوالی کردن نیز باید مراقب باشیم که بعد از فعل کمکی باید فعل را به حالت ساده دربیاوریم و نباید آن را به صورت گذشته در کنار "فعل کمکی did" نوشت.

 

sentence question

Yesterday, I ate fast food.

Did you eat fast food yesterday?

Last week you read Hamshahri newspaper.

Did you read Hamshahri newspaper?

She drove slowly last time.

Did she drive slowly last time?

He went to work at 9 on Monday.

Did he go to work at 9 on Monday?

We wore shirt last year.

Did you wear shirt last year?

They made good food.

Did they make good food?

  منفی کردن زمان فعل گذشته ی ساده

Sentence Negative

Yesterday, I ate fast food.

Yesterday, I didn’t eat fast food.

Last week you read Hamshahri newspaper.

Last week you didn’t read Hamshahri newspaper.

She drove slowly last time.

She didn’t drive slowly last time.

He went to work at 9 on Monday.

He didn’t go to work at 9 on Monday.

We wore shirt last year.

We didn’t wear shirt last year.

They made good food.

They didn’t make good food.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حال ساده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با افعال با قاعده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن 

گرامر درباره ی تفاوت حال کامل با گذشته ساده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده، گذشته ی استمراری، گذشته ی کامل

Question No. 1/11

The teacher ....... a note to Nina's parents.

Question No. 2/11

They ....... what the student said in class yesterday.

Question No. 3/11

He ....... the ball at me.

Question No. 4/11

Anna ....... to class yesterday because she was at the hospital.

Question No. 5/11

It was snowing last night. It ....... so cold!

Question No. 6/11

He ....... his examination because he ....... very hard.

Question No. 7/11

I ....... anything last week.

Question No. 8/11

Complete the text with the following verbs.

did / talked / ate / met / went / saw/ was

What did you do?

Not much we about our problems, of course, and we a film on Saturday night. Then we food at that French restaurant, 'Serge's'.

What about you? Did you have a good weekend?

Yes, it OK, thanks. I into town on Saturday morning and I Dave, and we some shopping.

Well, you need a rest now and again.

Question No. 9/11

Complete the gaps with the verbs below.

enjoyed/ cooked / went / left /took/ read / was /played / stayed / bought

It , great! We in a really nice little house near the sea. We for walks, and we food from the local farms. We dinner at home most nights, we books instead of watching TV and the kids games in the garden. It rained sometimes, of course, but we every day. I a few photos the day before we I'll send you them, and give you the address of the house!

Question No. 10/11

Describe your last birthday party that you had.

You should say:

Where was it?

What did you wear?

What did you do?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 11/11

Write about one of your good childhood memory.

You should write:

How old were you?

Why this memory is good?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.