گرامر ضمایر مالکیت در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسط ضمایر مالکیت در زبان انگلیسی
1285 0

The difference between pronouns

Use possessive pronouns to talk about possessions.

A: Is it yours?

B: Yes, it’s mine.

از این صفت ها برای نشان دادن مالکیت استفاده می شود.

آیا این مال توست؟

بله، مال من است.

Use "whose" to ask about possessions.

A: Whose book is it?

B: It’s mine.

از "whose" وقتی استفاده می کنیم که می خواهیم بپرسیم صاحب و مالک یک چیز چه کسی است.

این کتاب مال چه کسی است؟

مال من است.

Subject pronouns

 

Subject pronoun 2

I

Can write

You

He

She

It

We

they

 

Object pronouns

 

1 Object pronoun

She loves

Me

You

Him

Her

It

Us

them

 

Possessive adjectives

 

1 Possessive adjectives 3

This is

My

book

Your

His

Her

Its

Our

their

 

possessive pronouns

 

1 Possessive pronoun

It’s

Mine

Yours

His

Hers

Its

Ours

theirs

تفاوت بین "صفت های مالکیت" و "ضمایر مالکیت"

 

Whose possessive adjective. معنی

Whose book is that?

It’s my book

کتاب من است.

Whose book is that?

It’s your book.

کتاب تو است.

Whose book is that?

It’s his book.

کتاب اوست.

Whose book is that?

It’s her book.

کتاب اوست.

Whose book is that?

It’s our book.

کتاب ماست.

Whose book is that?

It’s their book.

کتاب آنهاست.

 

Whose Possessive pronoun معنی

Whose book is that?

It’s mine.

مال من است.

Whose book is that?

It’s yours.

مال توست.

Whose book is that?

It’s his.

مال اوست.

Whose book is that?

It’s hers.

مال اوست.

Whose book is that?

It’s ours.

مال ماست.

Whose book is that?

It’s theirs.

مال آنهاست.

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی استفاده و کاربرد ضمایر فاعلی

گرامر درباره ی ضمایر ملکی 

's    مالکیت گرامر درباره ی

گرامر درباره ی کاربردهای دیگر ضمیر

Question No. 1/10

You can't have any chocolate! It's ....... !

Question No. 2/10

My telephone is out of order, but ....... is working.

Question No. 3/10

....... computer is a Mac, but ....... is a PC.

Question No. 4/10

These grammar books are different. ....... has 278 pages, but ....... has only 275.

Question No. 5/10

....... pencil is broken. Can I borrow ....... ?

Question No. 6/10

Was ....... grammar book expensive?

Question No. 7/10

We gave them ....... telephone number, and they gave us ....... .

Question No. 8/10

Complete the sentences with correct pronoun.

its hers it them their mine
I don't want this book. You can have ....... .
I saw Mr. and Mrs. Lee with ....... daughter.
I went to the movies with a friend of ....... .
I didn't have an umbrella, so Mary gave me ....... .
Hawaii is famous for ....... beaches.
Sue and Kevin are going to the movies. Do you want to go with ....... ?
Question No. 9/10

Complete the sentence with a correct pronoun.

Jenny needed a bike. We didn't need our bike, so we gave her

Question No. 10/10

She really liked me. But I didn't liked .

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.