ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

Basic Grammar about possessive Pronoun in English
1318 0

Ppossessive Pronouns in English

Possessive pronouns are: My, your, his, her, its, our, your, and their.

صفات ملکی نشان می دهند که چه چیزی متعلق به چه کسی است. این صفات همیشه قبل از اسم می آیند و اسم را توصیف می کنند.

Subject pronoun Possessive pronoun

I

My

You

Your

He

His

She

Her

It

Its

We

Our

They

Their

توجه داشته باشید که ضمیرهای فاعلی به جای اسم می نشینند و فاعل جمله هستند. اما صفات ملکی نشان دهنده ی مالکیت اسامی در جمله هستند. جملات زیر را با هم مقایسه کنید.

Subject Possessive pronoun

I am Iranian.

من اهل ایران هستم.

My country is Iran.

کشور من ایران است.

You are Ali.

تو علی هستی.

Your name is Ali.

نام تو علی است.

She is a teacher.

او یک معلم است.

Her job is teaching.

شغل او تدریس است.

He has a cellphone.

او یک موبایل دارد.

His cellphone is nice.

موبایل او زیبا است.

It is a chair.

این یک صندلی است.

Its color is black.

رنگ آن سیاه است.

We are Ali and Sara.

ما علی و سارا هستیم.

Our names are Ali and Sara.

نام ما علی و سارا است.

They have a big house.

آنها یک خانه ی بزرگ دارند.

Their house is big.

خانه ی آنها بزرگ است.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی استفاده و کاربرد ضمایر فاعلی

گرامر درباره ی ضمیر مفعولی 

گرامر درباره ی ضمایر مالکیت 

گرامر درباره ی کاربردهای دیگر ضمیر

گرامر درباره ی 's    مالکیت 

Question No. 1/10

Would you like to wash ....... hands?

Question No. 2/10

We’re taking ....... holiday in June.

Question No. 3/10

Tina lost ....... keys. She is very sad.

Question No. 4/10

Peter says ....... wife is ill. He wants to take her to the doctor.

Question No. 5/10

Ali has broken ....... arm.

Question No. 6/10

My bank has changed ....... name.

Question No. 7/10

جای خالی را با ضمیر ملکی مناسب پر کنید.

I don't know the time because I can't find watch.

Question No. 8/10

جای خالی را با ضمیر ملکی مناسب پر کنید.

A: What's the boy's name?

B: name is Ben Scott.

Question No. 9/10

جای خالی را با ضمیر ملکی مناسب پر کنید.

We are at school. school is very nice.

Question No. 10/10

جاهای خالی را پر کنید.

My His Their Her Its
The rabbit is white. ....... cage is in the garden.
I have a new laptop. ....... laptop is white.
The woman has a new car. ....... car is blue.
Sandra and Jenny are friends. ....... school is in the city center.
Emma Peel has got a brother. ....... name is Paul.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.