گرامر Infinitive در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسط Infinitive فعل با تو
1334 0

Grammar about "Infinitive" (verb with to)

Infinitive means “to” + the base form of the verb

فعل ساده به علاوه ی "to": این گرامر کاربرد های زیادی دارد که در این قسمت به چهار کاربرد آن اشاره می کنیم.

 

کاربرد های مختلف "infinitive" یا فعل با "to"

1. After some verbs we use infinitive.

For example:

want, would like, need, plan, decide, promise, allow, like, advise, encourage,  etc.

وقتی که دو تا فعل در جمله داریم فعل دوم باید به همراه to بیاید. در بالا برخی از این افعال را مشاهده می کنید.

 

Example Meaning

I want to travel to Tehran.

من می خواهم به تهران سفر کنم.

She would like to be a teacher.

او می خواهد یک معلم شود.

We need to watch this film again.

ما نیاز داریم این فیلم را دوباره تماشا کنیم.

They planned to move their house.

آنها قصد دارند خانه یشان را جابه جا کنند.

When did you decide to get married?

کی تصمیم گرفتی که ازدواج کنی؟

"infinitive" بعد از صفت

2. After adjectives.

For example:

nice, happy, terrible, interesting, disgusting, surprised, embarressed, relieved, prepared, amazed,  etc.

اگر بعد از صفت نیاز به فعل داشتیم، این فعل به همراه to و به شکل مصدر می آید.

 

Example Meaning

It is nice to meet you.

از ملاقات شما خوشحالم.

She was happy to be with us.

او از با ما بودن خوشحال بود.

It’s terrible to fight with others.

دعوا با دیگران خیلی بد است.

It’s interesting to go out in this weather.

بیرون رفتن در این هوا جذاب است.

Wasn’t it disgusting to kill a cockroach?

کشتن یک سوسک حال به هم زن نیست؟

"infinitive" بعد از کلمات پرسشی

3. After question words:

for example:

what, when, where, how, etc.

بعد از کلمات پرسشی باید فعل را با " to " آورد.

 

Example Meaning

It’s hard to know what to do in this situation.

خیلی سخت است که بدانی در این شرایط چه کاری باید انجام داد.

I don’t know when to get married.

نمی دانم که کی ازدواج کنم.

Do you know where to go?

می دانی کجا باید رفت؟

Knowing how to play soccer is important.

دانستن اینکه چطور فوتبال بازی کنی مهم است.

"infinitive" برای بیان اهداف

4. When you want to talk about the purpose of an action, you need to use infinitive.

وقتی درباره ی هدف تان از یک کاری حرف می زنید، باید از مصدر استفاده کنید.

 

Example Meaning

I am learning English to have a better job.

من زبان انگلیسی می آموزم که کار بهتری داشته باشم.

She is working out to be in a good figure.

او ورزش می کند که اندام خوبی داشته باشد.

We are playing well to win the game.

ما خوب بازی می کنیم که بازی را ببریم.

We go to this language school to learn English

ما به این مدرسه ی زبان می رویم که انگلیسی بیاموزیم.

He is working hard to earn good money.

او سخت کار می کند که پول خوبی درآورد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی فعل هایی که بعد از آنها infinitive می آید

Gerund, infinitive, base form گرامر درباره ی

فعل با تو و فعل با آی ان جی

Question No. 1/13

Ted was surprised ....... his computer acting strangely.

Question No. 2/13

Ted was embarressed ....... "I love you" emails.

Question No. 3/13

Ted was relieved ....... some of his work could be saved.

Question No. 4/13

Ted is always prepared ....... for anyone else who doesn't have the answer.

Question No. 5/13

Ted's friends were amazed ....... he was accepted to compete on the TV show.

Question No. 6/13

She's on a mission ....... save the world.

Question No. 7/13

My brother Jim went to Thailand ....... escape a meaningless existence.

Question No. 8/13

You must bring warm clothes ....... for tomorrow.

Question No. 9/13

I plan ....... to Tehran at 7.

Question No. 10/13

He always promises me ....... a gift for my birthday.

Question No. 11/13

Complete the gaps.

to go to study to borrow to book to do
If you want to get a cheap flight, I'd advise her ....... early.
Sarah wouldn't allow me ....... her car. She doesn’t trust me.
I'm in a difficult position. What do you advise me ....... ?
I've never been to Hong Kong, but I'd like ....... there.
Lisa's parents always encouraged her ....... hard at school.
Question No. 12/13

Talk about a recent big decision you made. What did you decide?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 13/13

What is your purpose of studying English? What are the hardest and the easiest skills in your learning English?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.