فعل بی یا دو (be or do) در زبان انگلیسی

آموزش قواعد، گرامر و کاربرد فعل بی (be or do) در زبان انگلیسی
1334 0

When do we need to use do in questions? When do we need to use am/is/are/was/were in questions?

در کجا باید از فعل do استفاده کرد و در کجا از فعل بودن be؟

 

از فعل "بودن" به عنوان فعل اصلی استفاده می کنیم.

از فعل "بودن" استفاده می کنیم تا حال استمراری بسازیم.

 

We can use “be” as a main verb.

We also can use “be” to form a present continuous. “Be” is an auxiliary in this case.

Main verb

Hi. I am Jim.

She isn’t very friendly.

Are you Iranian?

 

auxiliary

I am driving . Call you later.

They aren’t working today.

Is it raining?

سوالی کردن با do و does و منفی کردن با don't یا doesn't

We use do/does and don’t/doesn’t to make questions and negative in present simple.

از فعل های کمکی "do" "don’t" "does" "doesnt"برای سوالی کردن و منفی کردن در زمان حال ساده استفاده می کنیم.

Negative

I don’t speak French

She doesn’t like sweet food.

We don’t live in America.

 

question

Do you have any brothers?

Does he work?

Does she read books?

فعل do به عنوان فعل اصلی

Do as a main verb

همچنین از "do" به عنوان فعل اصلی استفاده می کنیم.

 

do

I do my homework in the morning.

Do you do the shopping?

به طور کلی در مواقعی که در جمله فعل اصلی دیگری وجود دارد باید برای سوالی از (do/ does) و برای منفی از (don't/ doesn't) استفاده کرد.

اگر در جمله فعل وجود نداشت و یا فعل در حالت حال استمراری بود باید از فعل (be) استفاده کرد.

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی فعل بودن ، منفی کردن و سوالی کردن آن (قسمت اول)

گرامر درباره ی فعل بودن با سوم شخص مفرد(قسمت دوم)

گرامر درباره ی فعل بودن به همراه منفی و سوالی کردن آن(قسمت سوم)

گرامر درباره ی حال ساده 

گرامر درباره ی حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده 

گرامر درباره ی زمان حال ساده he, she, it 

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی 

 

Question No. 1/11

....... you like to play soccer?

Question No. 2/11

Gabriela ....... like to watch TV.

Question No. 3/11

....... Betty and Linda going to be here today?

Question No. 4/11

John is upset because he has a lot of homework and he ....... like to do homework.

Question No. 5/11

....... Ms. Smith a teacher?

Question No. 6/11

Mary and Rocio ....... doing thier homework.

Question No. 7/11

کلمات را مرتب کنید و یک جمله بنویسید.

(do/ we/ for/ the/ pizza/ tomatoes/ need)?

Question No. 8/11

کلمات را مرتب کنید و یک جمله بنویسید.

(fish and chips/ does/ your/ father/ love)?

Question No. 9/11

Match the correct form of the verb to the sentence.

isn't aren't Does doesn't are Do
....... you like potatoes?
She ....... like pears.
How old ....... you?
We ....... English. We are French.
It ....... raining.
....... she speak English?
Question No. 10/11

داستان زیر را با چند جمله کامل کنید و یک داستان جالب بگویید.

Ali is doing his homework. He is stressed, because he has a math test tomorrow,......

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 11/11

داستان زیر را با چند جمله ادامه دهید.

Ahmad is a teacher, he is really busy, so he doesn't have time to do exercise. He is getting fat and .......

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.