گرامر حرف تعیین معین و نا معین در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه Articles: a, an , the , no article در زبان انگلیسی
1388 0

Grammar about A/ An/ The/ No article

 

کاربرد a/an

1- برای معرفی یک شئ یا شغلی که افراد انجام می دهند از "a" یا "an" استفاده می کنیم.

 

1- To say what something is or what job people do

It is a photo.

It is a guitar.

It’s an umbrella.

He is a doctor and she is an engineer.

I am a teacher.

2- وقتی می خواهیم از اصطلاحات تکرار استفاده کنیم.

2- In expressions of frequency

I go to the gym three times a week.

She has English class once a week

I go shopping twice a year.

 

کاربرد "the"

 

1- وقتی که شنونده و گوینده بدانند درباره ی چه چیزی صحبت می کنند از "the" استفاده می شود. به عبارت دیگر برای کلمات شناخته شده از این حرف تعریف استفاده می شود.

2- وقتی فقط یک عدد از آن چیز موجود باشد.

3- قبل از صفت های تفضیلی.

4- وقتی برای بار اول درباره ی چیزی حرف می زنیم باید از "a" استفاده کنیم اما برای بار دوم چون آن کلمه شناخته شده است باید از "the" استفاده کنیم.

 

1- When the speaker and the hearer know the thing we are talking about.

Close the door please. (there is only one door)

Look at the red bird over there.

The green car in this house is very expensive.

در این جملات کلمات پرنده ی قرمز و ماشین سبز شناخته شده می باشند.

 

2- When there is only one of something.

The internet here is very slow.

The sun sets at 7 o’clock.

The moon is very beautiful tonight.

 

3- Before superlative adjectives.

The biggest house.

The fastest car.

The greatest wife.

 

4- The first time we talk about something we use “a”. But the second time that thing becomes known to us, so we use “the”.
Last night I saw a man. The man was badly injured. There was a car. The car was red.

چه موقع نباید از هیچ حرف تعیین استفاده کرد "no article"

1- وقتی درباره ی افراد و اشیا به طور کلی صحبت می کنیم.

2- قبل از "s" مالکیت.

1- When we talk about people or things in general.

Men are more interested in sport than women.

Doctors are richer than teachers.

 

2- Before possessive ‘s
She is my mother’s cousin.

 

3- Before Meals / Before Places/ Before By + transportation

1- I have breakfast at 7, lunch at 2 and dinner at 9 at night.

2- I go to school at 7, then I go to work and after that I go back home.

3- I go to work sometimes by car, sometimes by bus and sometimes by train.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حروف صدا دار و بی صدا  

گرامر درباره ی حرف تعیین معین و نا معین

Question No. 1/9

I want to buy ....... laptop computer next week.

Question No. 2/9

Can you please go to ....... grocery store on Fifth Street and buy 2 cartons of milk?

Question No. 3/9

Please meet me at the train station in ....... hour from now.

Question No. 4/9

I like to watch tennis on television. It is ....... very good game.

Question No. 5/9

My brother won an award for being ....... best speller in our school.

Question No. 6/9

I couldn't believe my eyes when I saw ....... elephant crossing the road in front of my school yesterday.

Question No. 7/9

Hello, my name is Bob! I don't have anything to do tonight, so if you're not busy, would you like to watch ....... movie or something with me?

Question No. 8/9

....... President of the United States will be visiting Australia next week.

Question No. 9/9

Find the best article.

an an - the a - a a a - an the
She lives in ....... apartment near ....... college where she is studying.
Peter and Mary have two children, ....... boy and ....... interesting girl.
Amanda is ....... student. When she finishes school, she wants to be ....... journalist.
You look very tired. You need ....... vacation.
"Where's Tom?" "He's in ....... kitchen."
Tracy is ....... interesting person. You should meet her.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.