گرامر قید حالت در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه قید حالت و جایگاه قید حالت در زبان انگلیسی
1270 0

Grammar about adverbs of manner

وقتی می خواهیم بگوییم که یک کار چگونه انجام شده است از قید حالت استفاده می کنیم. در واقع قیدهای حالت فعل را توصیف میکنند و معمولا بعد از فعل استفاده میشوند.

We use adverbs of manner to say "How" people do things. They go after the verb.

 

Example:

He speaks English very well.

او به خوبی انگلیسی حرف می زند.

 

معمولا قید در جواب "چگونه" می آید. مثلا می پرسیم او چگونه انگلیسی حرف می زند؟ و در پاسخ که همان قید است می گوییم "به خوبی".

We form adverbs as follow:

نحوه ی ساخت قیدها از روی صفات

How to change spelling when we add ly to make an adverb?

Adjective Adverb spelling

Slow

Quick

Bad

careful

Slowly

Quickly

Badly

carefully

 

Adjective + -ly = adverb

 

Happy

Easy

 

Happily

Easily

Consonant + y = ily

Possible

Possibly

Le = ly

 

Good

Fast

hard

 

Well

Fast

Hard

 

Irregular

قانون یک: با اضافه کردن (ly) به بیشتر صفت ها می توانیم آنها را به قید تبدیل کنیم.

قانون دو: اگر (y) در آخر صفت بعد از حرف بی صدا آمده باشد به (i) تبدیل می شود و بعد (ly) را به صفت اضافه می کنیم.

قانون سه: اگر صفت به (le) ختم شده باشد، (e) حذف می شود و (y) اضافه می شود.

قانون چهار: برخی از قید ها بی قاعده اند و باید مراقب بود که آنها را با صفت اشتباه نگیریم.

Comparative and Superlative form of adverbs.

اگر بخواهیم قید را مقایسه کنیم، باید از این فرمول ها استفاده کنیم. برای مثال می خواهیم بگوییم او از من تندتر راه می رود و یا او از همه با دقت تر رانندگی می کند.

Adverb comparative superlative
quickly more quickly the most quickly
carefully more carefully the most carefully
fast faster the fastest
hard harder the hardest

توجه داشته باشید که در اینجا (fast, hard) قید هستند. شکل قید و صفت این دو کلمه مشابه هم می باشد اما کاربرد آنها متفاوت است.

Example: 

She works harder than me.

He drives the most carefully.

I speak more quickly than my teacher

 

 

تفاوت قید و صفت

What is the difference between adverbs and adjectives

Adverbs describe the Verbs and other adverbs.

But adjectives describe the nouns in a sentence.

کاربرد قید این است که فعل و یا یک قید دیگر را توصیف کند.

اما صفت ها اسم را در جمله توصیف می کنند. به مثال های پایین دقت کنید.

He is a fast runner.

او دونده ی سریعی است. در اینجا چون کلمه ی "سریع" قبل از اسم آمده است نقش صفت را دارد و اسم را توصیف می کند.

He runs fast.

او به سرعت می دود. اینجا چون "سریع" بعد از فعل "دویدن" آمده است قید می باشد و فعل را توصیف می کند.

مثال برای قیدی که فعل را توصیف می کند

Examples for "advebs" describing verbs

Adverbs describing the verbs meaning

He sings beautifully.

او به زیبایی آواز می خواند.

I speak English well.

من به خوبی انگلیسی صحبت می کنم.

She drives carefully.

او با دقت رانندگی می کند.

They work hard.

آنها به سختی کار می کنند.

She swims badly.

او بد شنا می کند.

We passed the exam easily.

ما به راحتی امتحان را قبول شدیم.

قیدهایی که صفت را توصیف می کنند

Examples for "Advebs" describing adjectives

Adverbs describing the adverbs Adverbs meaning

He sings incredibly beautifully.

Incredibly

به صورت فوق العاده

I speak English really well.

really

واقعا

She drives extremely carefully.

extremely

به شدت

They work very hard.

very

خیلی

She swims unbelievably badly.

unbelievably

به صورت باورنکردنی

We passed the exam really easily.

really

واقعا

مثال برای صفت

 

 

Adjectives meaning

She is a beautiful singer.

او خواننده ی زیبا ای است.

He is a good speaker.

او سخنور خوبی است.

He is a careful driver.

او راننده ی محتاطی است.

They are hard workers.

آنها کارگران سر سختی هستند.

She is a bad swimmer.

او شناگر بدی است.

It was an easy test.

آن امتحان آسانی بود.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی صفت ها 

گرامر درباره ی قید های تکرار 

Question No. 1/12

He usually cuts my hair ....... .

Question No. 2/12

He cut my hair ....... today than last time.

Question No. 3/12

Sally runs ....... than Lois.

Question No. 4/12

Brian drives ....... .

Question No. 5/12

He drives ....... than his sister.

Question No. 6/12

The red bird sings ....... .

Question No. 7/12

The brown bird sings ....... than the red bird.

Question No. 8/12

Complete the sentences.

win clearly. Think carefully sleep well work hard listen carefully explain well
You play tennis much better than me. When we play, you always ....... .
They ....... at the end of the day, they're always tired.
....... before you answer this question.
Our teacher doesn't ....... things very ....... . We never understand him.
I'm going to tell you something very important, so please ....... .
I'm tired this morning. I didn't ....... last night.
Question No. 9/12

Which one is correct? Write the correct word in the gap.

A: Why are you ? (angry / angrily)

B: I haven't done anything.

Question No. 10/12

Which one is correct? Write the correct word in the gap.

Can you speak , please? (slow / slowly)

Question No. 11/12

What are the things you can do easily and the things you do hard?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

How do people in your city drive, speak, eat and live?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.