گرامر ابتدایی قید های تکرار در زبان انگلیسی

آموزش گرامر ابتدایی قید های تکرار در زبان انگلیسی
1284 0

آموزش قیدهای تکرار مثل همیشه، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت، هرگز، ...

place of adverbs of frequency in sentence

Adverbs of frequency show how often some actions or states repeat. Some of these adverbs are as follow.

قید های تکرار نشان می دهند که یک عمل چند بار تکرار می شود. برخی از این قید ها به شرح زیر می باشند.

Frequency Adverbs of frequency meaning

100%

always

همیشه

80%

Usually

معمولا

60%

Often

اغلب

40%

Sometimes

گاهی اوقات

20%

Hardly ever

به ندرت

0%

never

هیچ وقت

هرگز

مثال برای قیدهای تکرار

sentence meaning
I always study before my class.

من همیشه قبل از کلاسم درس میخوانم

I am always on time for my classes.

من همیشه به موقع سر کلاسم هستم

She usually plays tennis.

او معمولا تنیس بازی می کند

She is usually depressed.

او معمولا افسرده است

We often eat out.

ما اغلب بیرون غذا می خوریم

We aren’t often sad

ما اغلب ناراحت نیستیم

You sometimes break my heart.

تو گاهی اوقات قلب مرا میشکنی

You don’t sometimes look happy.

تو گاهی اوقات خوشحال به نظر نمیرسی

They hardly ever smoke

آنها به ندرت سیگار می کشند

They are hardly ever absent for the class.

آنها به ندرت برای کلاس غایب می شوند

He never drinks.

او هیچ وقت مشروب نمی خورد

He is never ready for the class.

او هیچ وقت برای کلاس آماده نیست

Position of adverbs of frequency

There are certain places for these adverbs:

adverbs of frequency go after be verb.

adverbs of frequency go after don’t and doesn’t.

adverbs of frequency go before the main verb.

We can’t use never with negative verb.

جایگاه قیدهای تکرار در زبان انگلیسی:

قید های تکرار در جاهای مختلفی از جمله می توانند بیایند.

قیدهای تکرار بعد از فعل بودن می آیند.

قیدهای تکرار بعد از فعل کمکی منفی می آیند.

قیدهای تکرار قبل از فعل های اصلی می آیند.

قید هرگز را نمی توان با فعل های منفی به کار برد.

sentence meaning

I always play tennis.

من همیشه تنیس بازی می کنم.

You sometimes arrive late for the class.

شما بعضی وقت ها دیر به کلاس می رسید.

She is often happy.

او اغلب خوشحال است.

He doesn’t usually drink tea.

او معمولا چای نمی نوشد.

We never drink coffee.

ما هرگز قهوه نمی نوشیم.

They are usually very angry.

آنها معمولا خیلی عصبانی هستند.

در مثال های 1،2،5 فعل های , arrive , drink play فعل های اصلی هستند و قید قبل از آنها آمده است.

در مثال های 3 و 6 فعل های is و are فعل بودن هستند و قید بعد از آنها آمده است.

در مثال شماره 4 فعل کمکی doesn’t را داریم و قید بعد از آن آمده است.

در مثال شماره 5 قید never را داریم که همانطور که گفتیم با فعل منفی نمی آید و حتما باید فعل جمله مثبت باشد.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

گرامر درباره ی حال ساده 

always
I always study before my class.
همیشه
همیشه برای قبل از کلاسم درس میخوانم.
Usually
She Usually plays tennis.
معمولا
او معمولا تنیس بازی می کند.
Often
We Often eat out.
اغلب
ما اغلب بیرون غذا می خوریم.
Sometimes
You Sometimes break my heart.
گاهی اوقات
تو گاهی اوقات قلب مرا میشکنی.
Hardly ever
They Hardly ever smoke.
به ندرت
آنها به ندرت سیگار می کشند.
never
He never drinks.
هیچ وقت هرگز
او هیچ وقت مشروب نمی خورد.
Question No. 1/10

I ....... lots of questions.

Question No. 2/10

She ....... drinks tea in the morning.

Question No. 3/10

She ....... late for the meeting.

Question No. 4/10

She ....... drink milk.

Question No. 5/10

کلمات زیر را مرتب کنید. فراموش نکنید جمله با حرف بزرگ شروع می شود.

( go/ usually/ to bed/ what time/ you/ do/ ? )

Question No. 6/10

کلمات زیر را مرتب کنید. فراموش نکنید جمله با حرف بزرگ شروع می شود.

(she/ for breakfast/ does/ have/ usually/ what?)

Question No. 7/10

Find the best answer.

At 7. Yes, I am very good at that. No, never. she doesn't do that. Yes, he does. Yes, they do. No, it doesn't.
Do your friends watch TV a lot?
Does it rain a lot where you live?
Does your brother speak English?
Do you play the piano?
When does he have breakfast?
Does your mother ever ride a bicycle?
Question No. 8/10

Find the best verb.

costs don't know don't see drinks doesn't eat
It's an expensive hotel. It ........ much to stay there.
Brian lives near us, but we ........ him very often.
Mark is a vegetarian. He ........ meat.
I ........ much about science. I'm not interested in it.
Jim ........ a lot of coffee. It's his favorite drink.
Question No. 9/10

Use adverbs of frequency and write about the things you do during a week.

از قیدهای تکرار استفاده کنید و درباره ی کارهایی که در طول هفته انجام می دهید بنویسید.

word count: 60
Question No. 10/10

Use adverbs of frequency and talk about the things which one of your family member does.

از قیدهای تکرار استفاده کنید و درباره ی یکی از اعضای خانواده ی خود صحبت کنید.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.