گرامر ابتدایی زمان حال ساده he, she, it در زبان انگلیسی

آموزش گرامر ابتدایی زمان حال ساده در زبان انگلیسی
1578 0

Simple present with he/ she/ it

When we want to use simple present and the subject is he, she or it, we need to add a [third person –s] to our verbs. But all the other rules remain the same.

وقتی می خواهیم از زمان حال ساده استفاده کنیم و فاعل جمله سوم شخص مفرد (او برای مرد، زن و اشیا) است، باید در انتهای فعل از S سوم شخص استفاده کنیم. اما تمام قوانین دیگر همان قوانینی است که قبلا توضیح داده شده است.

I/you/we/they he/she/it

I go to school.

She goes to school.

You have a good car.

He has a good car.

We like pizza.

She likes pizza.

They live in Mashhad.

He lives in Mashhad.

چگونه s سوم شخص اضافه کنیم؟

To know the spelling changes for adding third person s please look at the chart below.

برای دانستن چگونگی اضافه شدن (s) سوم شخص به جدول زیر دقت کنید.

بیشتر فعل ها در زبان انگلیسی فقط نیاز به یک S دارند.

(I, you, we, they) (he, she, it) meaning

Play

Help

Start

Buy

Come

Drink

Drive

Eat

Find

Get

give

Plays

Helps

Starts

Buys

Comes

Drinks

Drives

Eats

Finds

Gets

Gives

بازی کردن

کمک کردن

شروع کردن

خریدن

آمدن

نوشیدن

رانندگی کردن

خوردن

پیدا کردن

گرفتن

دادن

 

به فعل های که به صدا های sh، ch، s و x ختم می شوند باید es اضافه کرد. 

s-sh-ch-x= -es

I, you, we, they he, she, it Meaning

Watch

Wash

Press

Fix

Finish

Do

go

Watches

Washes

Presses

Fixes

Finishes

Does

Goes

تماشا کردن

شستن

فشار دادن

تعمیر کردن

تمام کردن

انجام دادن

رفتن

فعل های که به حرف (y) ختم می شوند و قبل از (y) یک حرف بی صدا قرار دارد به شکل زیر تغییر می کند.

 (consonant) + y= ies

(I, you, we, they) (he, she, it) meaning

Study

Try

Cry

Studies

Tries

Cries

مطالعه کردن

تلاش کردن

گریه کردن

فعل have بی قائده بوده و به has تغییر می کند.

(I, you, we, they) (he, she, it)  meaning
have Has داشتن

 

سوالی کردن در حال کامل

برای سوالی کردن و منفی کردن باید طبق روش قبلی عمل کرد با این تفاوت که باید به جای do از does باید استفاده شود.

نکته : دقت داشته باشید که وقتی در جمله does وجود دارد باید فعل را به صورت ساده آورد. یعنی s سوم شخص را اضافه نمی کنیم چون در does یک بار sرا آورده ایم.

question question

Do you like pizza?

Does he like pizza?

Do they study English?

Does she study English?

Do we live in a city?

Does he live in a city?

Do I practice hard?

Does she practice hard?

 

Negative Negative

I don’t speak Spanish.

She doesn't speak Spanish.

You don’t help me.

He doesn't help me.

We don’t play soccer.

He doesn't play soccer.

They don’t swim.

She doesn't swim.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 he, she, it گرامر درباره ی زمان حال ساده 

گرامر درباره ی حال ساده 

گرامر درباره ی حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده 

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

 

Question No. 1/9

He ....... in a restaurant.

Question No. 2/9

....... costs a lot.

Question No. 3/9

That woman ....... that she ....... everything.

Question No. 4/9

فعل های بالا را در جمله ی مناسب قرار دهید.

thinks arrives wears wants teaches
Catherine ........ a new job.
John always ........ nice clothes.
The boss ........ you’re wonderful.
The train always ........ at 8:00.
My father ........ English.
Question No. 5/9

Find the correct verb.

travels has tries doesn't goes
She ....... work at 8 a.m.
On Wednesdays she ....... to Glasgow.
She usually ....... to the gym first.
And she ....... to get home early on Friday afternoons.
Then she ....... breakfast at the London office.
Question No. 6/9

Write the correct form of the verb in the gap. You may need to change the verb, the verb can be positive or negative.

Sue is a very quiet person. She very much. (talk)

Question No. 7/9

Write the correct form of the verb in the gap. You may need to change the verb, the verb can be positive or negative.

Jim a lot of coffee. It's his favorite drink. (drink)

Question No. 8/9

What does your best friend do during the day?

بهترین دوستتان در طول روز چه کارهایی انجام می دهد؟

word count: 60
Question No. 9/9

What do you do on the weekend?

شما در آخر هفته چه کارهایی انجام می دهید؟

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.