1100 واژه ضروری که باید بدانید

کتاب 1100 کلمه همراه با ترجمه ی فارسی