درک مطلب سطح متوسطه با موضوع سکته ی قلبی

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع سکته ی قلبی
1192 0

Joan’s Heart Attack

جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید. فقط کافی است در جای خالی A,B,C,.. بنویسید.

 

Question No. /

A) about B) knew C) have D) happen E) before F) got G) thought

I was a heavy smoker, but I never thought that it could to me. I was only 44 years old. I that heart attacks only happened to old men. I was too young to a heart attack. About three days my heart attack, I began feeling some discomfort in my neck and shoulders. It felt like my muscles were being pulled. I told my sister my neck and shoulder pain. She took me straight to the hospital. My sister some of the signs of a heart attack. She had just recently had one herself. I am grateful that she me to the hospital. I was having a heart attack.

Question No. /

A) want B) change C) another D) week

My doctor told me that if I have heart attack, I might die. The first one did a lot of damage to my heart. I have had no choice but to many things in my life. I have quit smoking and have started to exercise. I work-out four times a - . I have also begun to eat healthy foods and make healthy choices. I do not to have another heart attack.

داستان انگلیسی درباره ی سکته ی قلبی

این متن درباره ی سکته ی قلبی جووان است. او شخصی بود که زیاد سیگار می کشید. و هیچ گاه فکر نمی کرد چنین اتفاقی برایش بیفتد. او تنها 44 سال داشت و فکر می کرد که سکته ی قلبی فقط برای افراد مسن اتفاق می افتد. در ادامه خواهید خواند که چگونه متوجه می شود سکته ی قلبی نزدیک است و با سیگار چه می کند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

کلمات مربوط به آسیب دیدگی جراحت

لسنینگ درباره ی تصادف ماشین و شکستگی

لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

درک مطلب درباره ی سکته قلبی و راه های جلوگیری از آن

درک مطلب درباره ی سرما خوردگی

heavy smoker
He is a heavy smoker. He smokes 20 cigarettes in a day.
کسی که زیاد سیگار میکشه
.او زیاد سیگار میکشد. او در روز 20 سیگار میکشد
heart attack
He suffered a mild heart attack.
حمله ی قلبی
.او یک حمله ی قلبی خفیف داشت
discomfort
He feels discomfort from his disease.
ناراحت/رنج
.او از بیماری خود احساس ناراحتی می کند
Neck
She craned her neck to get a better view.
گردن
.او گردنش را دراز کرد تا بهتر ببیند
shoulder
He laid his hand on my shoulder.
شانه
.او دستش را بر روی شانه ام گذاشت
muscle
The hot bath palliated my muscle.
عضله
.حمام گرم درد عضلات مرا تسکین داد
pull
He pulls his hands up.
کشیدن
.او دستانش را به بالا می کشد
pain
He felt pain all over his body.
درد
.در تمام بدنش احساس درد میکرد
straight
The ball hit the rocket straight on.
مستقیم
.توپ مستقیم به راکت خورد
sign
A fever often is a sign of illness.
نشانه
.تب اغلب نشانه ای از بیماری است
recently
Recently she has gotten a wad of attention.
اخیرا
.اخیرا خیلی مورد توجه قرار گرفته است
grateful
I am grateful for your kindness and help.
سپاسگزار
.از مهربانی و کمک شما سپاسگزارم
damage
He tried to damage her reputation.
آسیب زدن
.او تلاش کرد تا به شهرت آن زن آسیب بزند
quit
He quit school and became a carpenter.
ترک کردن
.او مدرسه را ترک کرد و نجار شد
exercise
Exercise toned his muscles.
ورزش
.ورزش عضلات او را نیرومند کرد
work-out
She works out at the gym.
گرم کردن و ورزش کردن
.او در ورزشگاه خودش را گرم می کند
healthy
Healthy trees yield healthy fruit.
سالم
.درخت سالم میوه سالم میدهد

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.