Past tense, narrative tenses

Past tense, narrative tenses
1345 0

Past tense (narrative tenses)

 

Simple past:

Present form Past form

I usually eat traditional food.

من معمولا غذای سنتی می خورم.

Yesterday, I ate fast food.

دیروز فست فود خوردم.

You read Khorasan newspaper.

شما روزنامه ی خراسان می خوانید.

Last week you read Hamshahri newspaper.

هفته ی گذشته روزنامه ی همشهری خواندید.

She drives fast.

او با سرعت رانندگی می کند.

She drove slowly last time.

دفعه ی گذشته آرام رانندگی کرد.

He goes to work at 8.

او ساعت هشت به محل کارش می رود.

He went to work at 9 on Monday.

او دوشنبه ساعت نه به محل کارش رفت.

We wear T-shirt on the beach.

ما در ساحل تیشرت می پوشیم.

We wore shirt last year.

سال گذشته ما پیراهن پوشیدیم.

They make good food.

آنها غذای خوبی می پزند.

They made good food.

آنها غذای خوبی پختند.

 

sentence question

Yesterday, I ate fast food.

Did you eat fast food yesterday?

Last week you read Hamshahri newspaper.

Did you read Hamshahri newspaper?

She drove slowly last time.

Did she drive slowly last time?

He went to work at 9 on Monday.

Did he go to work at 9 on Monday?

We wore shirt last year.

Did you wear shirt last year?

They made good food.

Did they make good food?

 

sentence Negative

Yesterday, I ate fast food.

Yesterday, I didn’t eat fast food.

Last week you read Hamshahri newspaper.

Last week you didn’t read Hamshahri newspaper.

She drove slowly last time.

She didn’t drive slowly last time.

He went to work at 9 on Monday.

He didn’t go to work at 9 on Monday.

We wore shirt last year.

We didn’t wear shirt last year.

They made good food.

They didn’t make good food.

 

Past continuous

We use past continuous to describe an action in progress at a specific moment in the past

وقتی می خواهیم بگوییم یک عمل در گذشته استمرار داشته و ادامه دار بوده است، از گذشته ی استمراری استفاده می کنیم.

 

The second usage is when you want to say while an action was continuous another action cut it. Usually the longer action is “past continuous” and shorter action is “past simple”

وقتی می خواهیم بگوییم یک عمل در گذشته در حال استمرار بوده است و عملی دیگر آن را قطع کرده است. مثلا وقتی داشتم رانندگی می کردم، یک گربه جلوی ماشینم پرید. در این حالت چون عمل رانندگی کردن طولانی تر از پرش گربه است آن را با گذشته ی استمراری می گوییم و پریدن گربه چون خیلی کوتاه است را با گذشته ی ساده.

 

meaning Example

وقتی داشتم رانندگی می کردم یک گربه جلوی ماشینم پرید. رانندگی کردن عمل طولانی تر و پرش گربه عمل کوتاه.

When I was driving, a cat jumped in front of my car.

وقتی او در حال سفر به تهران بود، پدرش فوت کرد.

سفر کردن عمل طولانی تر و فوت پدر عمل کوتاه تر.

While she was traveling to Tehran, her father died.

وقتی داشتم از خیابان عبور می کردم پدرم را دیدم.

عبور از خیابان عمل طولانی تر و دیدن پدر یک لحظه.

When i was crossing the street, I saw my father.

دیشب من خانه بودم و داشتم برای امتحان مطالعه می کردم.

Last night i was at home and I was studying for the test.

دیروز در دفترم در حال کار کردن بودم.

Yesterday, i was working in my office.

 

Past perfect

 

Had / hadn’t + past participle of the verb.

Use past perfect when you want to say something had finished before something else.

When I got to the cinema, the film had started.

First action: the film had started (past perfect)

Second action: got to the cinema (past simple)

 

وقتی بخواهیم بگوییم عملی قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است، از گذشته ی کامل استفاده می کنیم.

مثلا وقتی به سینما رسیدم، فیلم شروع شده بود. می بینیم که شروع شدن فیلم قبل از رسیدن من به سینما بوده است. فعلی که اول اتفاق افتاده ( شروع شدن فیلم) را با گذشته ی کامل و عمل دوم ( رسیدن من به سینما) با گذشته ی ساده بیان می شود.

positive positive

I realized that I had left my phone in the cafe.

متوجه شدم که موبایلم را در کافه جا گذاشته ام. ( اول موبایل را جا گذاشته ام و دوم متوجه نبودنش شدم)

She told me that she had seen this film before.

او به من گفت که این فیلم را قبلا دیده بود. ( اول فیلم را دیده بود، دوم به من گفت)

When I arrived home, my father had left.

وقتی به خانه رسیدم، پدرم خانه را ترک کرده بود. ( اول پدرم رفته بود، دوم من به خانه رسیده بودم)

negative negative

When I went to class I realized that I hadn’t brought her books.

وقتی به کلاس رسیدم فهمیدم که کتاب هایش را نیاورده ام.

We got home just in time, the game hadn’t started.

ما سر وقت به آنجا رسیدیم. بازی شروع نشده بود؟

When we got to the airport, the airplane hadn’t moved yet.

وقتی به فرودگاه رسیدیم هواپیما هنوز حرکت نکرده بود.

 

question question

Had you been to New York before?

Yes, I had.

آیا قبلا هم نیویورک بوده ای؟

Had he known about the story when you told her?

وقتی به او داستان را گفتی، آیا او از داستان خبر داشت؟

Had they finished their homework when you saw them?

آیا آنها تکالیفشان را انجام داده بودند وقتی آنها را دیدی؟

 

When you want to narrate a story, you need to use all these tenses in your story.

Example meaning

It was a cold night and it was raining. I was watching TV in the living room. Suddenly I heard a knock at the door. I got up and opened the door. But there was nobody there. The person who had knocked at the door had disappeared.

شب سردی بودو داشت باران می آمد. من در اتاق نشیمن در حال تماشای تلویزیون بودم. ناگهان صدای تق تق در شنیدم. بلند شدم و در را باز کردم. اما هیچ کس آنجا نبود. کسی که در زده بود ناپدید شده بود.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی گذشته ی کامل صورت منفی و سوالی گذشته ی کامل

 

Question No. 1/10

I ....... to a cafe..

Question No. 2/10

.. after I ....... Amar.

Question No. 3/10

..and he ....... to get out of the car, before the car exploded.

Question No. 4/10

They ....... a terrible argument, when I arrived.

Question No. 5/10

Just when I ....... to relax, I forgot all about my problems.

Question No. 6/10

..he ....... asleep, when I got there.

Question No. 7/10

.. while he ....... with his girlfriend, a dog jumped in front of their cars.

Question No. 8/10

You have to fill each space with either the past simple, past continuous, past perfect simple. Don't use contractions.

I was exhausted at the end of the exam. I ....... (write) for over two hours.

Question No. 9/10

We didn't really want to go and see the musical again. We ....... (already see) it twice . so we said "no" and we went to a restaurant instead!

Question No. 10/10

The kitchen was full of steam when we arrived. Joan was in the kitchen and she ....... (cook) a huge meal for everyone at the party.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.