با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمونIELTS کسب کنید. در صورتی که درکساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعدادکلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث دربخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (ترم هفتم ) دانش زبان خود راگسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع رنگ ها و فصل ها اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است.پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part one about Colors And Seasons with Answer and Vocabulary

Topic: Colors & Seasons

Examiner: What is you favorite color? (Why?)

Candidate: Well, my all-time favorite color is yellow. You know, it symbolizes the sun, what I mean to say is that it reminds me of energy and warmth.

Alternative answers:

Well, green is my favorite color. It is the symbol of nature, renewal of vegetation and ... um ... promise of new life.

The color that I like very much is light blue. The reason is that it makes me feel livelier. I think it suits me too.

My favorite color is red. It's a vibrant color which symbolizes affection. I often choose red clothes because wearing red lightens and brightens my mood.

Well, my much-loved color is white. Let me explain, 'w' for will, 'h' for hope, ' i' for initiative,'t' for thought and 'e' for enthusiasm.

Red is a great color. To me, the color red stands for resistance, efficiency and diligence.

Examiner: Do colors have some symbolic meaning in your country?

Candidate: Yes, they do. Some of them symbolize different concepts. For example, the color black has a special meaning to us. To be more specific, at times of sadness and mourning, we use this color to mourning our feelings.

Alternative answers:

Yes, they do. For example, in Iranian culture, the color while conveys simplicity, purity and peace.

Yes, some of them do. For instance, the color green signifies vitality, growth and freshness.

Examiner: Is there a color that you don't like?

Candidate: Er... yes, personally, I don't like dull colors, for example, grey makes me feel depressed or something.

Alternative answers:

I can't say I don't like a particular color, as each of them has its own features and beauty. But I can say my least favorite color is purple.

Examiner: Which of four seasons of the year appeals to you most?

Candidate: I adore the greenness and freshness of spring.

I would like to call it 'the season of blossom'. In my opinion, spring is the loveliest season.

Alternative answers:

My favorite season is summer. What I like about this season is traveling, family holidays and different outdoor activities.

I would say summer. It's a time to regroup, relax and catch up on all the things you've been putting off all the year.

I'm quite fascinated by autumn. I love the crisp mornings of this season. Autumn reminds me of red and gold leaves.

To my mind, winter is the most beautiful season. It usually reminds me of cleanliness, purity and of course, winter holidays.

Examiner: Do seasons represent symbolic messages in your country?

Candidate: In Iranian culture, spring symbolizes new life and awakening, summer signifiescultivation and fruitfulness, autumn represents the celebration of harvest, and winter is the season of purity and whiteness.

Alternative answers:

Yes, they do. For instance, in my country spring conveys vitality and rebirth.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.