با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 4.5 تا 5.5 را در آزمون IELTS کسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوعات خانه، سفر، همسایه و محل اقامت اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 4.5 تا 5.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part one about Accommodation, House, Travelling, Neighbors with Answer and Vocabulary.

Topic 1 Accommodation

1.Tell me about the kind of accommodation you live in.

I live in a house that has a living room, a kitchen, two bedrooms, a bathroom and a small garden. It's not a very big house, but it's just right for me.

2. How long have you lived there?

I've lived there for about five years. It's the first house that I've owned; before that I was renting an apartment.

3. What do you like about living there?

I like living there because I think the house reflects my personality: I decorated it myself, I chose all the furniture, and everything is where I want it to be.

4. What sort of accommodation would you most like to live in?

If I could, I'd buy a bigger house near a beach or in the mountains, preferably somewhere with a warm climate.

Topic 2 House

1. Do you live in a house or an apartment?

I live in a semi-detached house with three bedrooms in a suburb of Mashad. I've lived there for just over a year.

2. Which is your favorite room in your home? Why?

I don't really have a favorite room. But if I had to choose, I'd say the living room because that's where I go to sit and relax.

3. Would you change anything about your home? Why / why not?

Yes, I've been meaning to redecorate it since I moved in last year. It needs a new kitchen, so that's what I'd change first.

4. Would you like to move to a different home in the future?

Yes, I'd definitely move again at some point if I could afford to. I'd like to live in the countryside, or maybe in a different city or country.

Topic 3 Travelling

1. What form of transport do you prefer to use? Why?

I prefer to travel by car because it means that I have my own space. Also, the buses and trains in my city are usually overcrowded; my car is much more comfortable.

2. How much time do you spend travelling on a normal day?

I probably spend about an hour and a half travelling to and from work. I travel during the rush hours, so there is quite a lot of traffic.

3. What do you do while you are travelling?

I usually listen to the radio or a CD. In the morning I like to listen to the news to find out what is happening in the world.

4. Do you ever have problems with transport?

Yes, as I said, I get stuck in traffic on my way to and from work. I used to get annoyed by traffic jams, but now I'm used to them.

Topic 4 Neighbors

1. How well do you know your next-door neighbors?

I know my neighbors quite well. They're really nice people, and I always stop to talk whenever I see them. I think it's important to get on well with the people who live next door.

2. How often do you see them?

I see my neighbors at least a few times a week. We usually see each other when we're leaving for work in the morning or coming home in the evening.

3. What problems do people sometimes have with their neighbors?

I think the most common problem is probably noise. It's difficult to live next to people who have a dog that barks at night, or who play loud music or have too many parties.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.