گرامر Indefinite Pronoun در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه something anything nothing در زبان انگلیسی
1280 0

گرامر "ضمایر نامشخص" در زبان انگلیسی

وقتی نمی خواهیم دقیق بگوییم چه کسی، چه چیزی یا چه جایی از این کلمات استفاده می کنیم.

توجه داشته باشید که برای تمام این کلمات فعل مفرد استفاده می شود. مثلا در جمله ی زیر می خواهیم بگویم همه حاضر بودند.

Everyone was ready.

قوانین استفاده از کلمات زیر به صورت زیر می باشد:

 

در جملات مثبت از some یا every استفاده می شود

در جمله ی منفی یا سوالی باید از any استفاده شود.

در جملاتی که فعل آنها مثبت است اما معنای جمله منفی است از no استفاده می شود.

Indefinite pronoun for people

 

Word meaning

somebody, someone

یک نفر

everyone, everybody

همه

anybody, anyone

هیچ کس

nobody, no one

هیچ کس

 

 

Example meaning

Somebody/ someone has taken my book.

یک نفر کتاب من را برداشته است.

Everyone was present in the class.

همه سر کلاس حاضر بودند.

Did anyone/ anybody call?

No. nobody called.

آیا هیچ کسی زنگ نزد؟

نه هیچ کسی زنگ نزد.

Nobody/ no one was in that cinema.

هیچ کسی در آن سینما نبود.

Indefinite pronoun for things

 

Word Meaning

something

یک چیزی

everything

همه چیز

anything

هیچ چیز

nothing

هیچ چیز

 

 

Example meaning

I bought something to eat.

یک چیزی برای خوردن خریدم.

Everything is ready now.

همه چیز آماده است.

I didn’t do anything on Friday.

من در روز جمعه هیچ کاری نکردم.

Did you see anything that night?

آن شب هیچ چیز ندیدی؟

 

Indefinite pronoun for places

Word meaning

Somewhere

یک جایی

Everywhere

هر جایی

Anywhere

هیچ جایی

nowhere

هیچ جایی

 

 

Example meaning

Let’s go somewhere this weekend.

آخر هفته بیا یک جایی برویم.

We saw everywhere in that city.

ما همه جای شهر را دیدیم.

She can’t go anywhere at this time.

او هیچ جایی نمی تواند برود در این ساعت.

I have nowhere to go.

من هیچ جایی برای رفتن ندارم.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

Question No. 1/11

I pressed the button but ....... happened.

Question No. 2/11

They phoned the emergency number and ....... came and quickly repaired the lift.

Question No. 3/11

I didn't speak to ....... at all yesterday.

Question No. 4/11

....... in the fridge. We'll have to eat out.

Question No. 5/11

What did you do last night?

Question No. 6/11

There's ....... good on TV tonight. Let's go to the cinema.

Question No. 7/11

We have got ....... new to play our matches. It is a big park near the town centre.

Question No. 8/11

I couldn't find a post office ....... .

Question No. 9/11

Complete the sentence using the suitable pronoun. Something, somewhere, someone, ....

They had difficulties finding to live.

Question No. 10/11

Complete the sentence using the suitable pronoun. Something, somewhere, someone, ....

There’s in this room making a noise. What is it?

Question No. 11/11

Answer the questions. Use the word in the gap.

1 Where did you go yesterday? (anywhere)

2 What did you do? (anything)

3 Who did you meet? (anyone)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.