Grammar about present perfect continuous

آموزش گرامر متوسط حال کامل استمراری و تفاوت آن با حال کامل در زبان انگلیسی
1392 0

What is the difference between present perfect and present perfect continuous

 

Present perfect has different usages.

1.An action which started in the past and continued to present time

برای عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.

 

1 2

I have had this phone for 2 years.

این گوشی را دو سال است که دارم.

I have watched this movie 3 times in my life.

من این فیلم را سه بار در زندگیم دیده ام.

I have studied English since 15 years ago.

پانزده سال است که انگلیسی می خوانم.

She has known me for over 10 years.

او 10 سال است که مرا می شناسد.

He hasn’t drunk soda since last year.

او از پارسال تا به حال نوشابه نخورده است.

We haven’t listened to this song for a long time.

خیلی وقت است که به این آهنگ گوش نکرده ایم.

She hasn’t talked to me since last week.

او از هفته ی گذشته با من صحبت نکرده است.

You have gotten your driver’s license for a long time.

خیلی وقت است که تو گواهی نامه ی رانندگیت را گرفته ای.

 

The second usage is when you want to talk about an action which started in the past and finished in the past but the result continued to present time.

2. Something started and finished in the past, the result continued to the present time.

چیزی که در گذشته شروع شده است و در گذشته هم تمام شده است. اما اثرش تا به امروز باقی مانده است.

1 2

It has snowed . (the ground is white)

برف باریده است . ( تاثیرش این است که زمین سفید است.)

He has broken his hand. (his hand is in plaster)

او دستش را شکسته است . (تاثیرش این است که دستش در گچ است.)

She has burned my shirt. (there is a black spot on my shirt.)

او پیراهن من را سوزانده است . (تاثیرش این است که یک لکه ی سیاه روی پیراهنم است.)

I have dropped my breakfast. (it is all over the floor.)

صبحانه ام را چپه کرده ام . (تاثیرش این است که همه ی صبحانه ام روی زمین ریخته شده است.)

I have had an accident. (my car is broken down)

من تصادف کرده ام. (تاثیرش این است که ماشینم داغون شده است.)

The third usage is when we want to talk about our experiences. The time is not specified here.

3. To talk about experiences

برای صحبت از تجربیات. زمان دقیق وجود ندارد.

 

1 2

I have once gone to Paris.

من یک بار تا به حال به پاریس رفته ام.

I have eaten sushi twice.

من دو بار سوشی خورده ام.

She has seen a lion.

او شیر جنگل را دیده است.

We have read a lot of books.

ما کتاب های زیادی خوانده ایم.

 

Fourth usage is with ordinal numbers:

4. We use present perfect with ordinal numbers like the first, second.

وقتی از اعداد ترتیبی استفاده می کنیم می توانیم زمان حال کامل را در جمله به کار گیریم.

 

1 2

It’s the first time that I have eaten such delicious meal.

این اولین باری است که همچین غذای خوشمزه ای می خورم.

This is the second time that we have visited this country.

این دومین باری است که ما این کشور را می بینیم.

 

5. Fifth usage is with superlatives.

با صفت های افضل ما می توانیم حال کامل را استفاده کنیم.

 

1 2

Benz is the best car I have ever had.

بنز بهترین ماشینی است که تا به حال داشته ام.

Cheetah is the fastest animal that I have ever seen.

یوزپلنگ سریع ترین حیوانی است که تا به حال دیده ام.

The usages of present perfect continuous

Have / has + been + -ing form of the verb

There are four usages of this tense.

1. To emphasis the duration of activity.

اگر بخواهیم بر روی مدت زمانی که یک عمل طول کشیده است تاکید کنیم باید از حال کامل استمراری استفاده کنیم.

 

1 2

I have been teaching English for 10 years.

من ده سال است که انگلیسی تدریس می کنم.

She hasn’t been working since last year.

او از پارسال تا به الان کار نکرده است.

 

2.To say something is temporary

برای اینکه بگوییم عملی یا شرایطی موقتی بوده است.

1 2

My mum is not well. So I’ve been looking after him.

حال مادرم خوب نبود بنابراین برای مدتی من از او مراقبت می کردم.

I couldn’t find a house, so I have been living with him for several month.

هیچ خانه ای نتوانستم پیدا کنم. بنابراین برای چندین ماه است که با او زندگی می کنم.

 

3.To say the activity or situation is incomplete.

برای اینکه بگوییم عملی یا شرایطی تمام نشده است.

 

1 2

I’ve been painting the house, that’s why it’s in mess.

در حال رنگ کردن خانه هستم، برای همین است که خانه به هم ریخته است.

I have been reading this book for two weeks and still half of that remained.

دو هفته است که این کتاب را می خوانم و هنوز نصفش مانده است.

 

4.To focus on repetition of situation or activity.

برای اینکه بگوییم عملی یا شرایطی در حال تکرار است.

 

1 2

He’s been getting into trouble at school recently.

او اخیرا در مدرسه به دردسر می افتد.

He has been going to Tehran this month for his business.

او برای کارش در حال رفت و آمد به تهران است.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حال کامل (منفی کردن و سوالی کردن) 

گرامر درباره ی حال کامل ساده و استمراری

Question No. 1/10

I'm very hungry. I ........ all day.

Question No. 2/10

Their new kitchen looks fantastic. They ........ completely ........ it.

Question No. 3/10

Our kitchen’s a mess. We ........ any cleaning for weeks.

Question No. 4/10

I think they are dating. They ........ a lot of each other recently.

Question No. 5/10

How's your Mum? I ........ her for ages.

Question No. 6/10

We've discovered this great café and we ........ there a lot.

Question No. 7/10

You're covered in paint! What ........ you ........?

Question No. 8/10

Complete with present perfect simple or continuous.

We are waiting for the bus. We started waiting 20 minutes ago.

We ....... for 20 minutes for the bus.

Question No. 9/10

You see somebody fishing by the river.

You ask: (catch / any fish?)

Have .......?

Question No. 10/10

Some friends of yours are having a party next week.

You ask: (how many people / invite?)

How many friends ....... to the party?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.