گرامر ابتدایی زمان حال استمراری، سوالی کردن و منفی کردن حال استمراری در زبان انگلیسی

آموزش گرامر ابتدایی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن در زبان انگلیسی
1348 0

Grammar about Present continuous

برای صحبت کردن از عملی که درست همین الان، در لحظه در حال اتفاق افتادن است از حال استمراری استفاده می کنیم.

We use present continuous tense when we are talking about an action that is happening now.

am, is, are+ verb+ ing

Sentence meaning

I am speaking English now.

الان من دارم انگلیسی صحبت می کنم.

You are listening to me at this time.

در این لحظه شما دارید به من گوش می دهید.

Look, she is going out.

نگاه کن، او دارد به بیرون می رود.

He is studying right now.

در حال حاضر او مشغول مطالعه می باشد.

It is working at the present time.

الان او دارد کار می کند.

We are playing soccer at the moment.

الان ما داریم فوتبال بازی می کنیم.

Be quiet, they are reading the newspaper.

ساکت باش، آنها دارند روزنامه می خوانند.

The negative form of Present Continuous

شکل منفی حال استمراری در زبان انگلیسی

همان طور که می بینید قبل از هر فعل am, is, are آورده شده است و به فعل اصلی نیز ing اضافه شده است. نشانه های زمانی حال استمراری در جملات بالا با رنگ سبز نشان داده شده اند. یعنی وقتی این عبارت ها در جمله باشد نشان دهنده ی این است که باید از حال استمراری استفاده کنیم.

To make these sentences negative we need simply a [not] after [am, is, are].

برای منفی کردن این جملات کافی است یک not بعد از فعل کمکی (am, is, are) آورده شود.

negative

I am not speaking English now.

You are not listening to me at this time.

Look, she is not going out.

He is not studying right now.

It is not working at the present time.

We are not playing soccer at the moment.

Be quiet, they are not reading the newspaper.

How to make questions with Present Continuous

چگونه با حال استمراری سوال بسازیم؟

To change these sentences into question a replacement of the subject and be verb (am, is, are) is enough.

و برای سوالی کردن جای فعل be و فاعل را عوض می کنیم.

question

Am I speaking English?

Are you listening to me at this time?

Is she going out?

Is he studying right now?

Is it working at the present time?

Are we playing soccer at the moment?

Are they reading the newspaper?

Present continuous with Wh-question words

حال استمراری با کلمات پرسشی what, when, which, where

قبل از این سوال ها می توان کلمات پرسشی (کجا، چه و ...) نیز استفاده کرد.

Yes-no question Wh- question

Are you sitting?

شما در حال نشستن هستید؟

Where are you sitting?

شما کجا می مشینید؟

Is she reading?

او کتاب می خواند؟

What is she reading?

او چه می خواند؟

Is he cooking?

او آشپزی می کند؟

What is he cooking?

او چه می پزد؟

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی حال استمراری برای آینده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده، گذشته ی استمراری، گذشته ی کامل

 

Question No. 1/12

What are you ....... ?

Question No. 2/12

....... she studying math?

Question No. 3/12

A: What are they ....... ?

B: Pizza.

Question No. 4/12

Listen, he ....... the guitar again.

Question No. 5/12

A: Is she sleeping?

B: Yes, she ....... .

Question No. 6/12

These days people ....... English harder than in the past.

Question No. 7/12

Match the words to the sentence.

are building is cooking are standing are staying is swimming is taking am working
Please be quiet. I ........
"Where's John?" "He's in the kitchen. He ........
They ........ a new hotel downtown.
"You ........ on my foot." "Oh, I'm sorry."
We're here on vacation. We ........ at the Far West Motel.
"Where's Erin?" "She ........ a shower."
Look! Somebody ........ in the river.
Question No. 8/12

زمان جمله را به حال استمراری بنویسید.

example: I /go /to school

Answer: I am going to school.

(I/ study/ English)

Question No. 9/12

زمان جمله را به حال استمراری بنویسید.

(she/ listen/ to music)

Question No. 10/12

زمان جمله را به حال استمراری بنویسید.

(the bus/ coming / ?)

Question No. 11/12

زمان جمله را به حال استمراری بنویسید.

(What/ doing/ the children?)

Question No. 12/12

What are you, your parents, your brothers and sisters doing now? (Say at least 6 sentences)

خودتان و خانواده تان در حال انجام دادن چه کاری هستید؟

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.