قواعد ضمیر مفعولی در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر ضمیر مفعولی در زبان انگلیسی به همراه آزمون آنلاین
1295 0

Object Pronoun In English

انواع مختلفی از ضمیر وجود دارد. کار ضمیر این است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلوگیری می کند. در گذشته درباره ی ضمایر فاعلی صحبت شده است. این ضمایر به جای اسمی که در جمله نقش فاعل را دارد قرار می گیرند.

 

We have different kinds of pronouns. One of them which we have talked about was "subject pronoun". They are used instead of nouns in subject position.

Subject pronoun: I, you, she, he, it, we, they

Ali is a doctor. = “Ali” is the subject of the sentence so we use “he”.

He is a doctor.

 

We use object pronoun in a sentence, when the noun has the position of objects.

Object pronoun: me, you him, her, it, us, them

وقتی از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم که اسم ما در جمله نقش مفعول را داشته باشد. مفعول کلمه ای است که کار بر روی آن انجام شده باشد.

 

بعد از چه فعل ها و حروف اضافه ای باید از ضمیر مفعولی استفاده کرد؟

We use object pronoun after some verbs:

Use object pronoun after these verbs: Help, hate, love, like, tell, dislike, …

Use object pronoun after prepositions: In, on, at, for, between, ...

Subject pronoun Object pronoun

I

Me

You

You

He

Him

She

Her

It

It

We

Us

they

Them

 

Subject pronoun Object pronoun

I like pizza.

Everyone, please listen to me.

You play chess well.

I love you.

He is a doctor.

I talk to him every day.

She goes to work in the morning.

Don’t speak with her.

It works only in the afternoon.

I watched it last night.

We hate traditional food.

Everyone loves us.

They are good books.

Why don’t you read them?

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی استفاده و کاربرد ضمایر فاعلی

گرامر درباره ی ضمایر ملکی 

's    مالکیت گرامر درباره ی

گرامر درباره ی حرف اضافه ی in, at, on 

گرامر درباره ی ضمایر مالکیت 

گرامر درباره ی کاربردهای دیگر ضمیر

Question No. 1/8

Choose the best pronoun.

A:"Is he marrying Leila?"

B:"Yes, he is in love with ....... "

Question No. 2/8

Choose the best pronoun.

A:"Your son is making a lot of noise!"

B:I'll ask ....... to be quiet.

Question No. 3/8

Choose the best pronoun.

A: "Where are my glasses?"

B: "You are wearing ....... !"

Question No. 4/8

Choose the best pronoun.

A: "Why is he always talking about Liza?"

B: "He obviously likes ....... !"

Question No. 5/8

Choose the best pronoun.

A: "Where is my book?

B: Oh, dear! I've lost ....... !"

Question No. 6/8

Choose the best pronoun.

A: "What is the title of that article?"

B: "I'm afraid I can't remember ....... "

Question No. 7/8

Find the best object pronoun.

her them it him
I don't know that dog. Do you know ....... ?
I don't know that man. Do you know ....... ?
I don't know that girl. Do you know ....... ?
I don't know those people. Do you know ....... ?
Question No. 8/8

Match the pronoun with sentences.

we - him I - them she - them they - us he - her
We want to see them, but ....... don't want to see ....... .
They want to see me, but ....... don't want to see ....... .
They want to see her, but ....... doesn't want to see ....... .
He wants to see us, but ....... don't want to see ....... .
She wants to see him, but ....... doesn't want to see ....... .

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.