قواعد بی گوینگ تو درباره ی برنامه ها در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر Be going to, plan در زبان انگلیسی به همراه آزمون آنلاین
1314 0

Be going to: to talk about plans

وقتی می خواهید درباره ی برنامه هایتان در آینده سخن بگویید می توانید از این گرامر استفاده کنید. معنی آن "برنامه داشتن" یا "قصد داشتن " است و نباید آن را با رفتن اشتباه گرفت.

در این ساختار فعل go به معنی رفتن نیست و فقط برای قصد انجام کاری را داشتن استفاده می شود.

 

 

Use “be going to” to talk about future plans.

“Be” is “am, is, are” depending on the subject.

“Be going to” means “be planning to”

 

Sentence meaning

I am going to play soccer after the class.

بعد از کلاس قصد دارم فوتبال بازی کنم.

You are going to get married.

تو قصد داری ازدواج کنی.

He is going to go to Tehran.

او برنامه دارد به تهران برود.

She is going to learn English.

او قصد دارد انگلیسی یاد بگیرد.

We are going to immigrate to Canada.

ما قصد داریم به کانادا مهاجرت کنیم.

They are going to have a party this week.

آنها برنامه دارند که این هفته مهمانی داشته باشند.

The negative form of be going to

شکل منفی فعل be going to

برای منفی کردن، کافی است " not " را بعد از فعل " Be " استفاده کنیم.

sentence

I am not going to play soccer after the class.

You are not going to get married.

He is not going to go to Tehran.

She is not going to learn English.

We are not going to immigrate to Canada.

They are not going to have a party this week.

How to make question with be going to?

سوالی کردن با فعل Be going to

و برای سوالی کردن دو حالت وجود دارد. سوالی بلی و خیر و سوالی با کلمات پرسشی.

 

Wh Question word Be Subject Going to Base form of the verb

 -

Are

you

going to

travel?

-

Is

she

going to

see them?

What

are

you

going to

do?

Where

are

they

going to

stay?

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی پیش بینی آینده با (Be going to)

گرامر درباره ی برای پیش بینی(Will, won’t) 

گرامر درباره ی زمان های آینده

گرامر درباره ی زمان آینده

Question No. 1/11

He ....... his friend tomorrow.

Question No. 2/11

We ....... a new computer game.

Question No. 3/11

My sister ....... TV.

Question No. 4/11

You ....... a picnic next Tuesday.

Question No. 5/11

Jane ....... to the office.

Question No. 6/11

They ....... to the bus stop this afternoon.

Question No. 7/11

Match the verbs and the sentences.

am going to have is going to sleep are going to buy am going to walk is going to meet
Maria says she's feeling very tired. She ....... for an hour.
It's a nice day. I don't want to take the bus. I ....... .
It's Sharon's birthday next week. We ....... her a present.
I'm hungry. I ....... a sandwich.
John is going to Seattle next week. He ....... some friends.
Question No. 8/11

Write the plan, using be going to.

A:What is she going to do?

B:she .......(play cards)

Question No. 9/11

Write the plan, using be going to.

A:Why do you go to the gym?

B:I am ....... .(be in shape)

Question No. 10/11

What are you going to do next Friday? (talk about 6 plans)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 11/11

Write about 5 different plans that you have for the next 10 years.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.