کلمات مربوط جرم و جنایت و دزدی به زبان انگلیسی

آموزش کلمات مربوط به جرم و جنایت به انگلیسی، انواع دزدی به انگلیسی
1572 0

Vocabulary about crime and law

 

 

در این قسمت با واژگان مرتبط با جرم و جنایت آشنا می شوید. این کلمات را از جدول زیر حفظ کنید.

Example

The criminal was taken into the court.

Pick-pocketing is considered as a minor crime and hijacking and kidnapping are kind of major crimes.

The evidence showed that he was murdered with a knife.

The drug dealer was arrested and imprisoned.

The burglar smashed the window and stole the jewelries in the house.

Any kinds of violent are against the law.

He is a mugger and he looks for his victims in empty streets.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

کلمات مربتط به جنگ و صلح

کلمات مربوط به قوانین، باید ها و نباید ها

steal
He was hungry and stole bread out of desperation.
دزدیدن
او گرسنه بود و از زور ناچاری نان دزدید.
took him to jail
The fight landed him in jail.
به زندان انداختن
دعوا کارش را به زندان کشانید.
Court
دادگاه
Illegal
غیر قانونی
Attack
Their Attack failed.
حمله
حمله با شکست مواجه شد.
Crime
جرم
Legal
قانونی
Offender
مجرم
Arrest
دستگیر کردن
Violent
خشونت
Against the law
خلاف قانون
Minor
کوچک
Major
بزرگ
Prison
زندان
Kill
کشتن
Imprison
زندانی کردن
Criminal
مجرم
Robbery/robber
دزدی/دزد
Burglary/burglar
دزدی از خانه/دزد خانه
Shoplifting/shoplifter
دزدی از مغازه/ دزد مغازه
Mugging/mugger
زورگیری/ زورگیر
Assault
مهاجم
Murder/murderer
قتل/قاتل
Pickpocket
جیب بر
kidnapper
آدم ربا
Drug dealer
دلال مواد مخدر
Smuggler
قاچاق چی
Hijacker
هواپیما ربا
Victim
قربانی
evidence
شواهد
Question No. 1/2

.معنی لغات را در جای مناسب قرار دهید

بزرگ مجرم دادگاه خشونت خلاق قانون دستگیر کردن کوچک غیر قانونی قانونی
Against the law
Legal
Minor
Illegal
Violent
Court
Offender
Major
Arrest
Question No. 2/2

.معنی لغات را در جای مناسب قرار دهید

زورگیری/ زورگیر دزدی کردن دزدی از خانه/دزد خانه دزدی از مغازه/ دزد مغازه دزدی/دزد مجرم قتل/قاتل مهاجم
Mugging/mugger
Robbery/robber
Criminal
Murder/murderer
Burglary/burglar
Shoplifting/shoplifter
Assault
Steal

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.