متن لول متوسط با موضوع عوامل سکته ی قلبی

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع عوامل سکته قلبی و راه های جلوگیری از آن
1172 0

Short story about heart attack

این متن از چهار پاراگراف تشکیل شده است، اما پاراگراف ها به هم ریخته است.داستان زیر را بخوانید و پاراگراف های آن را مرتب نمایید. شما باید عدد پاراگراف را در جای خالی قرار دهید. کدام پاراگراف اول است؟ در جای خالی 1،2، ... را قرار دهید.

به این موضوع دقت کنید که ابتدا همسر به دکتر نامه می نویسد. سپس دکتر پاسخ می دهد. و پس از آن دکتر به عوامل احتمالی این حادثه می پردازد.

Question No. /

Stress causes the release of stress hormones. Over a long period of time, those hormones are destructive. They make blood platelets sticky. Sticky platelets cause clots to form in the heart arteries.

Answer: Stress is a factor in some heart attacks. For most heart attacks, many factors are found. Your husband tried to lead a healthy life. He did many things that are supposed to protect a person from heart attacks. Things you did not mention were his cholesterol and blood pressure. If both were normal, then stress is a reasonable answer.

Clots block the flow of blood to the heart. Blood carries oxygen to the cells. Cells die without oxygen. Dead cells mean a damaged heart. Over 90% of heart attacks are caused by a blood clot.

Dear Doctor: At age 43 my husband had a heart attack. No one in his family has had one. His father is alive and active at age 83. My husband was a faithful jogger and a nonsmoker. He ate healthy foods. How could he have had a heart attack? Could it be stress? He worked 80 hours a week.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی حمله ی قلبی

همسر مردی 43 ساله که به تازگی سکته ی قلبی کرده است به دکتر خود می نویسد: پدر شوهر من در سن هشتاد و سه سالگی هنوز فردی فعال است. شوهرم هر روز می دود و سیگار هم نمی کشد. او غذای سالم می خورد. چگونه ممکن است چنین فردی سکته ی قلبی کند. سپس پاسخ دکتر را می بینیم......

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با ing

گرامر درباره ی مجهول و معلوم

لسنینگ درباره ی زندگی روزمره

لسنینگ درباره ی رژیم غذایی و تغذیه ی مناسب

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

درک مطلب درباره ی سلامت فکری و ذهنی

لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

lead
This road will lead you to town.
هدایت کردن
.این جاده شما را به شهر هدایت میکند
damage
The full extent of the damages is not yet known.
خسارت زدن، خسارت
میزان دقیق خسارات هنوز تعیین نشده است.
release
He released a caged bird.
آزاد کردن
.او پرنده ی در قفس را آزاد کرد
alive
Last night I dreamed that my father was alive.
در قید حیات
دیشب خواب دیدم که پدرم زنده است.
faithful jogger
He is a faithful jogger even if it rains he won’t stop jogging.
وفادار به دویدن
او به دویدن بسیار وفادار است حتی اگر بارون بیاد او میرود و میدود.
nonsmoker
nonsmoker should avoid being in smoke filled rooms.
غیر سیگاری
افراد غیر سیگاری باید از اتاق های پر از دود اجتناب کنند.
suppose
I supposed you are right.
فرض کردن
من فرض کردم که حق با شماست.
protect
Oh god, protect us against the temptations of the devil.
حفظ کردن
خدایا مارا در برابر وسوسه های شیطان حفظ کن.
mention
Sorry I won't mention it again.
اشاره کردن
متاسفم، من دیگر به آن اشاره نخواهم کرد.
blood pressure
She has to take pills to control his blood pressure.
فشار خون
او باید قرص ها را برای کنترل فشار خون خود بگیرد.
reasonable
His demands are not reasonable.
منطقی
خواسته های او منطقی نیست.
period
Christmas is a period of feasting and thanksgiving.
دوره
کریسمس دوران جشن و شکرگزاری است.
destructive
Lack of trust is very destructive in a relationship.
مخرب
عدم اعتماد در یک رابطه بسیار مخرب است.
Clot
He was found to have a blood Clot on his brain.
لخته خون
او متوجه شد که در مغزش لخته ی خون وجود دارد.
Dead
His face turned Dead white.
مرده
رنگش مثل مرده پرید.
flow
To reverse the flow of a river.
جریان
جریان رودخانه را معکوس کردن.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.