با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمونIELTS کسب کنید. در صورتی که درکساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعدادکلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث دربخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (ترم هفتم ) دانش زبان خود راگسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع کارهای روزمره و خرید اسپیکینگ آیلتس پارت اول مورد برسی قرار گرفته است.پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.


IELTS Speaking part one aboutDaily routine, Shopping with Answer and Vocabulary

Topic: Daily routine

Examiner: Tell me about a typical day in your life.

Candidate: I have a hectic lifestyle. During the week I usually get up at 6:30 a.m, you know, I am an early bird. I go jogging for about 30 minutes then I usually get dressed and have breakfast around 7:30. Of course, I sometimes skip breakfast. I leave home at about 8 a.m and get to work by 9 a.m. I take a lunch break about 1 :00 p.m. Er. .. for lunch, I usually heat up a frozen meal or order a takeaway. I leave work around 7:00 p.m and get home by 8:00 p.m. Most nights I go to bed at about 1:30 p.m. I think the best way to get the most out of a day is to use your time efficiently.

Alternative answers:

I have a very free and easy lifestyle. J usually get up late, around 10:00. Er. . .l have lunch about 2:00 pm, in most the evenings, I go walking with my friends. I usually have dinner around 1:30 and go to bed at about 2:00 am. Maybe I should change my lifestyle and break the habit of staying up too late.

I get up around 7:00 a.m and work from 8:00 3.m to 9:00 p.m. I get home fairly late; about 9:30 and I'm usually in bed by 1:30 p.m. Perhaps my life isn't very exciting, but I like it.

Examiner: What do you usually do at weekends?

Candidate: Since I live alone, at weekends, I usually stay at home and do the household chores ... er ... things like doing the laundry, ironing and vacuuming.

Alternative answers:

At weekends, I usually stay at home and relax. After a busy week, I feel I deserve some rest and relaxation.

I usually go out with friends. Sometimes, I have my friends over for dinner.

Topic: Shopping

Examiner: Where do you usually go to do your household shopping?

Candidate: I usually buy my household goods from a convenience store which is near my home. You could buy almost anything at reasonable prices. I don't have lots of money to burn!

Alternative answers:

There is a small shop called [ ... ]just near my home. In fact, it's a corner shop. You can find lots of locally-produced goods there.

I usually do my shopping from a department store called [ ... ], It is so time-saving and convenient for shopping. Besides, the prices are usually lower in compared with other places; a lot cheaper. 'A penny saved is a penny earned.'

Examiner: Do you enjoy shopping for clothes?

Candidate: Oh, sure. To be perfectly honest, I'm a compulsive shopper! I love hanging out at the malls and seeing what they have to offer ... urn ... I usually pick up good bargains.

Alternative answers:

Actually, shopping is one of my favorite pastimes. I think I'm a smart shopper. I know where to do my shopping to save money and time.

Um ... not really, because it usually takes me a lot of time to shop around, compare prices and make choices.

No, I don't...um ... I'm not much fun shopper! I find shopping a real chore. When I think of shopping, I think of all the crowds, all the difficult choices, and all the money that I have to spend.

Yes, very much. I like buying expensive things. Sometimes, it's a good idea to let your heart rule your head.

Examiner: When you go shopping for clothes what influences your decision?

Candidate: Well, I would say style. I usually follow the latest trends. you know, in my job, being smartly-dressed is very important ... um .. .I am not a price-conscious shopper.

Alternative answers:

Good question! I'd certainly say quality. It's always worthwhile to buy quality products. o I would think brand. To me, 'money is no object’. Although famous brands tend to be more expensive, they are usually of higher quality; more durable and stylish ... er. .. they are usually worth every penny!

Price. I'm not a big spender! To me, we all need to save money for a rainy day.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.