گرامر جمله شرطی نوع دو در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسط جمله شرطی نوع دو در زبان انگلیسی
1330 0

Grammar about "second conditional sentences"

 

If + past simple, would / wouldn’t + base form of the verb

Second conditional

Use second conditionals to talk about imaginary situation in the present time.

از جملات شرطی نوع دوم برای توصیف شرایط غیر واقعی در زمان حال حاضر استفاده می شود.

 

How to make "second conditional sentences"?

Second conditional

Use if + past to talk about imaginary situation.

Use would + base form of the verb to talk about results, advice, wishes.

در عبارت شرطی ( عبارتی که دارای کلمه ی اگر باشد) درباره ی شرایط غیر واقعی صحبت می کنیم. و در عبارت دوم ( عبارت اصلی ) درباره ی نتیجه، نصیحت، بیان آرزوها صحبت می کنیم.

 

استفاده از "could" برای جملات شرطی نوع دو

could

We can use "could" instead of "would" when you want to talk about the possibility of something.

همچنین می توانید به جای "would" از "could" برای بیان امکان وجود چیزی استفاده کنید.

 

در جملات شرطی نوع دوم از "were" باید استفاده کنیم یا از "was"؟

Was or were?

You can use “were” instead of “was” for “I, she, he and it”

If I was in your shoes, I would buy that house.

If I were in your shoes, I would buy that house.

همانطور که می بینید در جمله های بالا می توان از "were" به جای " was" استفاده کرد.

 

چند مثال برای جملات شرطی نوع دوم

Example Meaning

If I had more time, I would study more.

اگر بیشتر وقت داشتم، بیشتر درس می خواندم.

If she could live anywhere, she would like to live in Spain.

اگر می توانست هرجایی زندگی کند،در اسپانیا زندگی می کرد.

If I could be any animal, I would like to be an eagle.

اگر می توانستم هر حیوانی باشم، دوست داشتم یک عقاب باشم.

If I were you, I wouldn't go to that party.

اگر به جای تو بودم به آن مهمانی نمی رفتم.

We could stop in the way if we went by our car.

ما می توانستیم در راه توقف کنیم اگر با ماشین خود می رفتیم.

What would you do if you had 100 million dollars?

اگر 100 میلیون دلار میداشتی، چه کاری انجام می دادی؟

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 گرامر درباره ی جملات شرطی نوع اول

گرامر درباره ی جملات شرطی نوع یک با کلمات (unless, even if, as long as) 

گرامر درباره ی جملات شرطی نوع سه

گرامر درباره ی جملات شرطی

 

Question No. 1/10

What would you ....... if you won the lottery?

Question No. 2/10

She wouldn't be nervous if she ....... her homework.

Question No. 3/10

If you printed on both sides, you ....... paper.

Question No. 4/10

We ....... football if the weather were good.

Question No. 5/10

If you ....... a bike you wouldn't cycle to school.

Question No. 6/10

The film ....... more interesting if it ....... a happy ending.

Question No. 7/10

Fill the gaps with correct alternatives.

didn't start - would be wouldn't be - didn't eat wouldn't be hurt - didn't live did - wouldn't hurt used - would be
People ....... from stress if they ....... so fast.
If people ....... wars, the world ....... a better place.
If people ....... more recycling, they ....... the environment a lot.
People ....... so unhealthy if they ....... junk food.
If everyone ....... their cars less, there ....... less pollution.
Question No. 8/10

Complete with first or second conditionals.

were will could would won't rains rained
If it ....... in the Sahara desert, everyone would be very surprised.
If Jan could run 100 meters in 10 seconds, he ....... be the champion.
If your dog spoke, you ....... sell it to the circus.
If I get home late tonight, I ....... watch TV.
If it ....... tonight, we can't go to the cinema.
If I ....... you, I wouldn't accept that job. It sounds terrible!!
If Simon catches a fish today, we ....... eat it.
Question No. 9/10

What would you do if you had a lot of money?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 10/10

If you could change one thing about yourself, what would you change? Why?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.