Grammar about Gerund infinitive base form

آموزش گرامر متوسط Gerund, infinitive, base form
1247 0

Gerund / infinitive / base form of the verb

 

Infinitive

Infinitive means “to” + the base form of the verb

فعل ساده به علاوه ی "to". این گرامر کاربرد های زیادی دارد که در این قسمت به چهار کاربرد آن اشاره می کنیم.

 

1. After some verbs we use infinitive. For example: want, would like, need, plan, decide, etc.

هرگاه دو فعل در یک جمله پشت سر هم بیایندقبل از فعل دوم باید to استفاده کرد. برخی از این افعال را در زیر مشاهده می کنید.

 

1 2 3 4 5

(Can’t) afford

Agree

Decide

Expect

Forget

Help

Hope

Learn

Need

Offer

Plan

Pretend

Promise

Refuse

rememer

Seem

Try

Want

Would like

Stop

example:

1 2

I want to travel to Tehran.

من می خواهم به تهران سفر کنم .

She would liketo be a teacher.

او می خواهد که یک معلم شود .

We need to watch this film again.

ما نیاز داریم این فیلم را دوباره تماشا کنیم.

They planned to move their house.

آنها قصد دارند خانه یشان را جابه جا کنند.

When did you decide to get married?

کی تصمیم گرفتی که ازدواج کنی ؟

 

2. After adjectives. For example: nice, happy, terrible, interesting, disgusting, etc.

بعد از صفت،فعل باید به صورت مصدر بیاید.

 

1 2

It is nice to meet you.

از ملاقات شما خوشحالم.

She was happy to be with us.

او از با ما بودن خوشحال بود.

It’s terrible to fight with others.

دعوا با دیگران خیلی بد است.

It’s interesting to go out in this weather.

بیرون رفتن در این هوا جذاب است.

Wasn’t it disgusting to kill a cockroach?

کشتن یک سوسک حال به هم زن نیست؟

 

3. After question words: for example: what, when, where, how, etc.

بعد از کلمات پرسشی باید فعل را با "to" آورد.

 

1 2

It’s hard to know what to do in this situation.

خیلی سخت است که بدانی در این شرایط چه کاری باید انجام داد.

I don’t know when to get married.

نمی دانم که کی ازدواج کنم.

Do you know where to go ?

می دانی کجا باید رفت؟

Knowing how to play soccer is important.

دانستن اینکه چطور فوتبال بازی کنی مهم است.

 

4. When you want to talk about the purpose of an action, you need to use infinitive.

وقتی درباره ی هدف تان از یک کاری حرف می زنید، باید از to به علاوه ی مصدر استفاده کنید.

 

1 2

I am learning English to have a better job.

من زبان انگلیسی می آموزم که کار بهتری داشته باشم.

She is working out to be in a good figure.

او ورزش می کند که اندام خوبی داشته باشد.

We are playing well to win the game.

ما خوب بازی می کنیم که بازی را ببریم.

We go to this language school to learn English

ما به این مدرسه ی زبان می رویم که انگلیسی بیاموزیم.

He is working hard to earn good money.

او سخت کار می کند که پول خوبی درآورد.

 

 

Gerund

The gerund is the base form of the verb + ing

 

این نوع فعل ها را به این طریق می سازیم. فعل ساده + ing

We use gerund for different reasons

 

 

1. Use gerund as a subject of the sentence.

اگر از فعل به عنوان فاعل جمله استفاده شود باید به شکل "gerund" بیاید. در جمله های پایین فعل های به رنگ صورتی در جایگاه فاعل جمله اند.

 

1 2

Driving fast is may cause accident.

رانندگی با سرعت بالا ممکن است منجر به تصادف شود.

Eating healthy food prevents cancer.

خوردن غذا های سالم از سرطان جلوگیری می کند.

Smoking is bad for our body.

سیگار کشیدن برای بدن مضر است.

Swimming in the sea can be dangerous.

شنا کردن در دریا می تواند خطرناک باشد.

 

2. Use gerund after some verbs. For example: like, love, hate, enjoy, mind, spend, etc.

پس از بعضی از افعال از فعل به صورتgerund" استفاده می شود. همانند دوست داشتن، متنفر بودن، لذت بردن و ...

1 2 3 3 4

Admit

Avoid

Deny

Dislike

Enjoy

Feel like

Finish

Hate

Keep

Like

Love

Mind

Miss

Practice

Recommend

Spend time

Stop

Suggest

Give up

Go on

example:

1 2

I enjoy playing backgammon.

من از بازی تخته نرد لذت می برم.

She hates cooking.

او از آشپزی متنفر است.

I don’t mind listening to the news.

برای من مهم نیست که به اخبار گوش کنم.

We spend 2 hours a day studying.

ما در روز دو ساعت صرف درس خواندن می کنیم.

He loves going to park for a walk.

او عاشق راه رفتن در پارک است.

 

3. After preposition we need to use gerund. For example: for, on, in, at, with, without, etc.

بعد از حرف اضافه فعل باید با " ing" بیاید.

 

1 2

I am keen on listening to music.

من عاشق گوش کردن به موسیقی هستم.

She was bored with watching TV.

او از تماشای تلویزیون خسته شده بود.

We are interested in having fun in our parties.

ما مشتاق خوش گذرانی در مهمانی هایمان هستیم.

He left without saying good bye.

او بدون اینکه خداحافظی کند رفت.

 

As you can see there are some verbs that follow both gerund and infinitive. Sometimes the meaning differs from gerund to infinitive and sometimes does not.

 

1 2

He stopped to smoke.

او توقف کرد تا سیگار بکشد.

He stopped smoking.

او سیگار کشیدن را ترک کرد.

He remembered to call his grand pa.

او به یاد آورد که به پدربزرگش زنگ بزند. (فراموش نکرده بود که زنگ بزند)

He remembered calling his grand pa.

او به یاد آورد که به پدربزرگش زنگ می زد.(خاطراتش را به یاد آورد)

He likes to play soccer.

او دوست دارد فوتبال بازی کند.

He likes playing soccer.

او دوست دارد فوتبال بازی کند.

 

base form

There are some verbs that we need to use base form of the verb afterward. For example: let, make

And also after modals we use base form of the verbs.

 

1 2

My mother doesn’t let me go out.

مادرم اجازه نمی دهد من بیرون بروم.

I made my students study harder.

من دانش آموزانم را مجبور کردم بیشتر بخوانند.

You can play the guitar.

تو می توانی گیتار بزنی.

She must see her GP.

او باید دکترش را ببیند.

They might not be able to turn on the computer.

آنها شاید نتوانند کامپیوتر را روشن کنند.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی فعل هایی که بعد از آنها infinitive می آید

Infinitive فعل با تو گرامر درباره ی

گرامر درباره ی فعل با ing 

فعل با تو و فعل با آی ان جی

 Love / like - verb + ing گرامر درباره ی و صحبت کردن راجع به علایق 

Question No. 1/10

I remember ....... the Queen in London.

Question No. 2/10

Did you remember ....... the letter?

Question No. 3/10

Stop ....... this terrible noise at once!

Question No. 4/10

I wanted to stop ....... some presents, but we didn't have enough time.

Question No. 5/10

I made them ....... study their lesson.

Question No. 6/10

Would you please let me ....... .

Question No. 7/10

Complete the following sentence with correct form of verb.

buying to put to leave for interrupting
Please, forgive me ……. you. It was so rude.
My father recommended ……. a BMW.
I need ……. a stamp on this letter
I thought you were about ……. .
Question No. 8/10

Complete the sentences with correct form of the verb.

to go writing smoking to do to fly to buy
They've got some work ....... .
He'd like ....... an airplane.
I enjoy ....... picture postcards.
Peter gave up ....... .
We decided ....... a new car.
Do you know where ....... if there's a fire in the shop?
Question No. 9/10

Write the correct form of the verb.

I'm hoping ....... (see) Lisa.

Question No. 10/10

I dream about ....... (build) a big house.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.