آموزش زبان انگلیسی، سطح مقدماتی، ترم دوم

ترم دوم آموزش زبان انگلیسی برای نوآموزان
جلسه هشتم
Learn The Basics Of English, Elementary One