What Tense We Need To Use In Line Graph In IELTS?

برای توصیف یک گرایش از چه زمان هایی باید استفاده کنیم؟

برای گزارش اتفاقی که یکی پس از دیگری می افتد باید از زمان گذشته استفاده کرد.

اگر اتفاق دائما و مداوما بیوفتد مانند یک پروسه یا یک جدول که میانگین ارزش یک چیز را نشان می دهد می توان از زمان حال استفاده کرد.

اگر گرایشی از قبل شروع شده و تا به زمان حال ادامه پیدا کند باید از زمان حال کامل استفاده نمود.

اگر گرایش ها به زمان آینده رفته بودند باید از زمان آینده استفاده کنیم.

همچنین توجه داشته باشید که می توان یک جمله را به سه طریق زیر باز نویسی کرد. به سه جمله ی زیر دقت کنید.

 

1

2

3

Predictions

Expectations

Anticipations

Forecasts 

Estimates

Evaluations

Calculations

Show

Reveal

indicate

[that] it will drop dramatically.

 

1

2

3

It is

predicted

expected

anticipated

forecast

estimated

evaluated

calculated

that gold prices will drop dramatically.

 

1

2

3

anticipated Gold prices are

predicted

expected

forecast

estimated

evaluated

calculated

to drop dramatically.

 

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.