صرف افعال دو ضمیره در زبان فرانسه

صرف و کاربردهای افعال انعکاسی در زبان فرانسه
2428 1

Les verbes pronominaux

si je devais recommencer une nouvelle vie, cette fois-ci je te trouverais plus tôt.

اگر مجبور بودم دوباره زندگی کنم، اینبار زودتر پیدایت میکردم. 

سلام به فرانسه زبانان و فرانسه دوستان وبسایت فرنلیش. امیدوارم که حال همه ی شما خوب باشد و انرژی لازم برای شروع کردن یک گرامر خیلی مهم را داشته باشید.

این جلسه قرار است درباره ی افعال دو ضمیره یا افعال انعکاسی در زبان فرانسه صحبت کنیم.

افعال دو ضمیره افعالی هستند که همراه با یک ضمیر انعکاسی، pronom réfléchi، صرف می شوند که این ضمیر انعکاسی در مصدر به شکل se نشان داده می شود و همیشه قبل از فعل می آید. مثل فعل se doucher به معنی دوش گرفتن. این ضمیر انعکاسی درست همانند فعل با توجه به فاعل موردنظر باید صرف شود. به صرف فعل se doucher دقت کنید.

فعل

معنی

Je me douche

من دوش می گیرم

Tu te douches

تو دوش می گیری

Il/elle se douche

او دوش می گیرد

Nous nous douchons

ما دوش می گیریم

Vous vous douchez

شما دوش می گیرید

Ils/elles se douchent

آنها دوش می گیرند

 

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید se صرف می شود به me, te, se, nous, vous, se.

فعل doucher که هم یک فعل گروه اول است و درست همانند افعال گروه اول که در گرامرهای جلسات گذشته درباره ی صرف آنها صحبت کرده بودیم صرف می شود.

نکته: اگر فعل شما با یکی از حروف صدادار شروع شود به جای se از s' استفاده می کنیم. مثل فعل s'appeler به معنای نام داشتن. به صرف این فعل دقت کنید.

فعل

معنی

Je m'appelle

من نام دارم

Tu t'appelles

تو نام داری

Il/elle s'appelle

او نام دارد

Nous nous appelons

ما نام داریم

Vous vous appelez

شما نام دارید

Ils/elles s'appellent

آنها نام دارند

 

همانطور که در صرف این فعل مشاهده می کنید به جای me, te, se باید از 'm', t',  s استفاده کنیم. اما nous و vous تغییری نمی کنند.

کاربرد افعال دو ضمیره در زبان فرانسه :

حالا اصلا کجاها باید از افعال دو ضمیره استفاده کنیم؟

 افعال دو ضمیره وقتی استفاده می شوند که فاعل و مفعول جمله یک نفر باشد، مثل وقتی که شما یک عملی را روی یکی از اعضای بدن خود انجام می دهید مثل فعل se maquiller به معنی آرایش کردن. یا گاهی اوقات حاکی از یک تغییر حالت است مثل se réveiller به معنی بیدار شدن. در سومین کاربرد افعال دو ضمیره می توان به عملی اشاره کرد که به صورت انعکاسی بین دو نفر یا گروهی از افراد انجام می شود، مثل فعل se parler به معنی با هم حرف زدن.

به منظور سهولت در یادگیری شما عزیزان این افعال را به دو گروه تقسیم می کنیم.

Les verbes pronominaux dans le sens réfléchi

افعال دو ضمیره انعکاسی

در جدول زیر لیست برخی از افعال مهم انعکاسی برای شما آورده شده است. در این قسمت بیشتر افعالی را مشاهده می کنید که مربوط به کارهای روزمره ی شماست.

فعل

معنی

Se réveiller

بیدار شدن

Se lever

از رختخواب برخواستن

Se laver

خود را شستن

Se brosser les dents

دندان ها را مسواک زدن

Se raser

ریش تراشیدن

Se doucher

دوش گرفتن

Se maquiller

آرایش کردن

Se coucher

به رختخواب رفتن

S'endormir*

خوابیدن

Se détendre=se relaxer

استراحت کردن

Se promener

به گردش رفتن

Se coiffer

موها را مرتب کردن

S'amuser

خود را سرگرم کردن

Se préparer

خود را آماده کردن

S'habiller

لباس پوشیدن

S'asseoir*

نشستن

S'arrêter

ایستادن، توقف کردن

Se dépêcher

عجله کردن

Se baigner

آب تنی کردن

 

نکته: افعالی که با علامت ستاره مشخص شده اند جزو افعال بی قاعده هستند که برای مشاهده ی صرف آنها باید به دیکشنری مراجعه کنید.

به مثال های زیر دقت کنید: 

Je me réveille à 8 heures du matin.

من 8 صبح از خواب بیدار می شوم.

Tu te couches à 10 heures du soir.

تو ساعت 10 شب به رختخواب می روی.

Nous nous promenons dans la rue.

ما در خیابان گردش می کنیم.

Vous vous brossez les dents tous les soirs.

شما هر شب دندان ها را مسواک می زنید.

برخی از افعال دو ضمیره می توانند در حالت ساده هم استفاده شوند. در این حالت فاعل و مفعول یک نفر نیستند. به مثال زیر دقت کنید:

Je me prépare.

من خود را آماده می کنم.

Je prépare les enfants.

من بچه ها را آماده می کنم.

همانطور که می بینید در جمله ی اول از یک فعل دو ضمیره استفاده شده است چون من خود را آماده می کنم. فاعل و مفعول هر دو من است. اما در جمله ی دوم از یک فعل ساده استفاده شده است چون من بچه ها را آماده می کنم. فاعل من است و مفعول بچه ها. پس باید se préparer را آماده شدن ترجمه کرد یعنی یک فعل لازم. اما préparer آماده کردن ترجمه می شود یعنی یک فعل متعدی که نیاز به مفعول دارد تا جمله کامل شود.

برای تمرین بیشتر سعی کنید کارهای روزمره ی خود را با صدای بلند با افعال دو ضمیره بازگو کنید.

 

Les verbes pronominaux dans le sens réciproque

افعال دو ضمیره متقابل یا دو سویه

در جدول زیر برخی از این افعال برای شما آورده شده است. وقتی یک عملی بین دو نفر یا چند نفر به صورت انعکاسی انجام می شود از این افعال استفاده می شود. پس باید دقت کنید که در این حالت فاعل باید همیشه جمع باشد چون حداقل بین دو نفر باید باشد.

فعل

معنی 

Se parler

با هم حرف زدن

Se dire

به هم گفتن

Se téléphoner

به هم تلفن زدن

Se comprendre*

همدیگر را درک کردن

S'offrir*

به هم هدیه دادن

S'envoyer

برای هم فرستادن

Se contacter

با هم ارتباط برقرار کردن

Se voir*

همدیگر را دیدن

Se trouver

هم را پیدا کردن

 

نکته: افعالی که با علامت ستاره مشخص شده اند جزو افعال بی قاعده هستند که برای مشاهده ی صرف آنها باید به دیکشنری مراجعه کنید.

به جملات مثال دقت کنید:

Nous nous disons tous.

ما هم چیز را به هم می گوییم.

Vous vous envoyer le mail ?

شما برای هم ایمیل میفرستید؟

Ils se comprennent bien.

آنها هم را خوب می فهمند. (خوب درک می کنند)

Nous nous voyons une fois par semaine.

ما یک بار در هفته یکدیگر را می بینیم.

 

 

Les verbes toujours pronominaux

افعالی که همیشه دو ضمیره هستند

این دسته از افعال شکل ساده ندارند و همیشه به شکل دو ضمیره استفاده می شوند. در جدول زیر برخی از این افعال برای شما آورده شده است.

 

فعل

معنی

Se souvenir

به یاد آوردن

S'en aller

رفتن

Se moquer

مسخره کردن

S'évanouir

غش کردن

S'envoler

پرواز کردن

S'enfuir

فرار کردن

S'absenter

غایب شدن

 

به مثال های زیر دقت کنید:

Je me souvins de mon enfance.

دوران کودکی ام را به یاد می آورم.

L'oiseau s'envole.

پرنده پرواز می کند.

 

حال به صرف فعل افعال دو ضمیره در حالت منفی دقت کنید. در این حالت منفی ne را قبل از ضمیر انعکاسی و pas را بعد از فعل قرار می دهیم. به عنوان مثال فعل se doucher را در حالت منفی در جدول زیر صرف کرده ایم.

فعل

معنی 

Je ne me douche pas

من دوش نمی گیرم

Tu ne te douches pas

تو دوش نمی گیری

Il/elle ne se douche pas

او دوش نمی گیرد

Nous ne nous douchons pas

ما دوش نمی گیریم

Vous ne vous douchez pas

شما دوش نمی گیرید

Ils/elles ne douchent pas

آنها دوش نمی گیرند

 

امیدوارم این گرامر را به خوبی یاد گرفته باشید. فراموش نکنید که لازمه ی یادگیری تکرار، تکرار و تکرار است. البته این مطلب اینجا تمام نمی شود و در گرامر های بعدی مفصل تر درباره ی افعال دو ضمیره صحبت خواهیم کرد. سوالات خود را از ما بپرسید.

خرسند و پیروز باشید.

Question No. 1/8

Choisissez la bonne option.

Le mardi, il ……… prepare vers 10 h.

Question No. 2/8

Choisissez la bonne option.

Nous …………………. suivant au marché.

Question No. 3/8

Choisissez la bonne option.

…………….. ne ………… brossons les dents.

Question No. 4/8

Choisissez la bonne option.

Ils …………………………….à 6h.

Question No. 5/8

Choisissez la bonne option.

Il …………………….. les dimanche.

Question No. 6/8

Écrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses dans l'espace prévu.

Nous sur la plage le lundi. (se baigner)

Elle tard. (ne pas se lèver)

Je de cuisiner cette semaine ? (s'occuper)

Est-ce-que tu tout de suite ? (se doucher)

Question No. 7/8

Trouvez l'option la plus appropriée pour chaque phrase.

se moquent me promène s'appelle t’habilles
Ils …………….de moi.
Tu …………………. quand?
C'est l'été , je ………….. tous les matins
Il ............... Adrienne
Question No. 8/8

.چند مورد از کارهای روزانه خود را با استفاده از افعال دو ضمیره بیان کنید

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

cetait utile.merci

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.