هفتمین جلسه از ترم سه زبان فرانسه

ترم 3 زبان فرانسه A1 جلسه ی هفتم