Word

Meaning

Explanation

Meaning

vicinity

مجاورت، همسایگی

region near a place; neighborhood

منطقه در نزدیکی یک مکان؛ همسایگی

century

قرن

100 years

100 سال

rage

خشم

violent anger; something that arouses intense but brief enthusiasm

خشم شدید، چیزی که علاقه ی شدید اما مختصر برمی انگیزد

document

اسناد

Something handwritten or printed that gives

information or proof of some fact

چیزی که دست نوشته یا چاپ شده است، می دهد

اطلاعات و یا اثبات برخی از واقعیت

conclude

به پایان رساندن

end; finish; decide

تمام کردن، به پایان رساندن، تصمیم گرفتن

undeniable

غیرقابل انکار

not to be denied; cannot be questioned

نمی توان انکار کرد، نمی توان زیر سوال برد

resist

مقاومت کردن

act against; strive against; oppose

عمل کردن برخلاف، مخالفت کردن با، مقاومت کردن

lack

فقدان

be entirely without something; have not enough

کاملا فاقد چیزی بودن، به انداره کافی نداشتن

ignore

چشم پوشیدن

pay no attention to; disregard

توجه نکردن؛ نادیده گرفتن

challenge

به مبارزه طلبیدن

call to a fight

برای مبارزه دعوت کردن

miniature

کوچک

represented on a small scale

در مقیاسی کوچک نشان داده می شود

source

منبع

place from which something comes or is obtained

مکانی که از آن چیزی نشات میگیرد یا به دست می آید

 

 

Sentence

Meaning

Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums.

"جرمی" در همسایگی نیویورک زندگی می کرد و به موزه های زیادی نزدیک بود.

The torrent of rain fell only in our vicinity.

سیل باران فقط در حوالی ما بارید.

We approached the Baltimore vicinity by car.

با اتومبیل به اطراف "بالتیمور" نزدیک شدیم.

George Washington lived in the eighteenth century.

"جورج واشنگتن" در قرن هجدهم زندگی کرد.

The United States is more than two centuries old.

ایالات متحده بیش از دو قرن عمر دارد است.

Many prominent men have been born in this century.

بسیاری از مردان مشهور در این قرن متولد شده اند.

Joan's bad manners sent her mother into a rage.

بد رفتاری "جوان" خشم مادرش را برانگیخت.

In a fit of rage, Francine broke the valuable glass.

" فرانکین" در یک جنون آنی لیوان قیمتی را شکست.

The mayor felt a sense of rage about the exaggeration in the press.

شهردار، به خاطر بزرگنمایی های مطبوعات خشمگین شد.

Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent.

اسناد تازه کشف شده نشان داد که زندانی کاملا بی گناه است.

The documents of ancient Rome have survived many centuries.

اسناد روم باستان بسیاری از قرن ها جان سالم به در برده اند.

We were reluctant to destroy important documents.

ما مایل نبودیم اسناد مهم را نابود کنیم.

Most people are happy when they conclude their work for the day.

بیشتر افراد وقتی کار روزانه شان را تمام می کنند خوشحالند.

The gloomy day concluded with a thunderstorm.

روز درگیر با رعدو برق به پایان رسید.

Work on the building could not be concluded until the contract was signed.

کار ساختمان، تا زمان امضاء قرارداد انجام نشد.

The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty.

هیئت منصفه به این نتیجه رسید که نوجوانان،بی تردید مقصر هستند.ِ

It is undeniable that most professionals can beat any amateur.

مشخص است که اکثر افراد حرفه ای می توانند هر فرد غیر حرفه ای را شکست دهند.

That Leon resented Rita's good marks in school was undeniable.

اینکه "لئون" از نمرات خوب  "ریتا" در مدرسه تنفر داشت، غیر قابل انکار بود.

Totie could not resist eating the chocolate sundae.

" توتی" نمی توانست جلوی خودش را بگیرد که بستنی میوه ای شکلاتی نخورد.

Tight security measures resisted Jimmy's entrance into the bank.

اقدامات شدید امنیتی مانع ورود "جیمی" به بانک شد.

Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man.

"هارولد" با فرصت خندیدن به مرد عجیب مقاومت کرد.

Your daily diet should not lack fruits and vegetables.

رژیم غذایی روزانه شما، نباید فاقد میوه سیزیجات باشد.

His problem was that he lacked a variety of talents.

مشکلش این بود که فاقد استعدادهای مختلف بود.

As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked the professional touch.

"وین سنت" به عنوان رقاصی تازه کار، می دانست که مهارت حرفه ای ندارد.

Little Alice realized that if she didn't behave, her parents would ignore her.

"آلیس" کوچولو متوجه شد که اگر مؤدب نباشد، والدینش به او بی توجهی می کنند.

The student could not answer the question because he ignored the obvious facts.

دانش آموز نمیتوانست به این سوال پاسخ دهد چون او حقایق واضح را نادیده گرفت.

Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby.

برادران و خواهران قدیمی تر وقتی احساس می کنند که والدینشان تنها با یک کودک جدید وقت می گذرانند، احساس می کنند که نادیده گرفته می شوند.

Aaron Burr challenged Alexander Hamilton to a duel.

"آرون بور" "الکساندر همیلتون" را برای نبردی تن به تن به مبارزه طلبید.

No one bothered to challenge the prominent lawyer.

هیچ کس خود را به زحمت نمی انداخت که وکیل سرشناس را زیر سوال ببرد.

Trying to become a doctor was quite a challenge, Dick discovered

"دیک" فهمید که تلاش برای دکتر شدن یک چالش کامل است.

The young boy wanted a miniature sports car for his birthday.

پسر بچه برای روز تولدش یک ماشین مسابقه ای کوچکی  را خواست.

Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle.

"تدی" به جای خریدن یک سگ بزرگ، یک پودل کوچک خرید.

We were seeking a miniature model of the bulky chess set.

ما به دنبال یک مدل کوچک از مجموعه شطرنج بزرگ بودیم.

The college student knew that he needed more than a basic textbook as a source for his report.

دانشجوی کالج می دانست که به عنوان یک منبع برای گزارشش بیش از یک کتاب درسی اولیه نیاز دارد.

The source of Buddy's trouble was boredom.

منشا مشکل " بودی" خستگی بود.

Professor Smith's speech was a valid source of information on chemistry.

سخنرانی پروفسور اسمیت، یک منبع معتبر از اطلاعات در زمینه شیمی بود.

 

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.