How to Plan an IELTS Essay

The Benefits of Planning

مزایای داشتن یک برنامه برای نوشتن رایتینگ دوم آیلتس:

 ترجمه ی متن به صورت خلاصه انجام شده است و از ترجمه ی کلمه به کلمه خود داری شده است. هدف درک بهتر خواننده از مطالب ارئه شده می باشد.

A good plan should be like a map that guides you through the essay and makes sure you get to where the examiner wants you to go. Every sentence should have purpose, if you are just writing for the sake of writing then it won’t be a very good essay. Less is more in many cases and a good plan makes sure that every single sentence has a purpose.

یک برنامه ی خوب باید مثل یک نقشه عمل کند که شما را در طول مقاله راهنمایی کند و به جایی برساند که امتحان گیرنده ها میخواهند شما به آنجا برسید.هر جمله باید هدفی را دنبال کند. و اگر بدون برنامه ای نوشته شوند شما یک مقاله ی خوب را ارائه نداده اید.

But Teacher, I Don’t Have Time!

This is the number one excuse for not planning.

What if I told you that the longer you plan, the less time it will take you to write the essay?

بیشتر زبان آموزان بهانه می آورند که زمان کافی ندارند. اما بهتر است بدانند که هرچه بیشتر زمان برای برنامه ریزی صرف کنند، نوشتن مقاله زمان کمتری طول خواهد کشید.

Let’s look at two examples: student A who doesn’t like to plan and student B who spends 5 minutes planning.

دو دانش آموز وجود دارند که یکی بدون برنامه ریزی شروع به نوشتن می کند و یکی ابتدا برنامه ریزی می کند و سپس مقاله را آغاز میکند.

Student A does this: write-think-think-write-delete-think-write-write-delete-think-write.

روش نوشتن دانش آموزی که برنامه ای ندارد: می نویسد، فکر می کند، فکر می کند، می نویسد، پاک می کند، فکر می کند، می نویسد، پاک می کند، فکر میکند، می نویسد و ....

Student B does this: think-write.

روش دانش آموز با برنامه برای مقاله نویسی: فکر می کند، می نویسد

It is impossible for most people- including IELTS examiners and teachers- to sit down and write a good essay without thinking it through first. If you don’t plan you have to think as you write and doing these two things, plus writing in a foreign language, thinking about grammar and vocabulary and thinking about writing skills all at the same time, results in a very confused piece of writing. I also find that students who don’t plan have to re-start their essays and it is not uncommon to see students delete entire essays and start again.

تقریبا می توان گفت که امکان ندارد یکی بخواهد بدون برنامه مقاله ی خوبی ارائه دهد. این موضوع برای معلمین و ممتحین آیلتس هم امکان پذیر نمی باشد. اگر برنامه نداشته باشید باید هم زمان فکر کنید و بنویسید. و در یک زمان به گرامر، لغات و تمام مهارت هایی که دارید نیز باید اندیشه کنید که نتیجه یک مقاله ی سردرگم کننده است. حتی در برخی موارد باید زبان آموز کل مقاله را پاک کند و از نو شروع کند.

How Does a Plan Save You Time in IELTS writing?

You have 40 minutes to write a Task 2 essay. Even if you took 5 minutes to plan and 5 minutes to check your work at the end this still leaves you with 30 minutes to write your essay.

شما برای نوشتن مقاله ی قسمت دوم آزمون آیلتس چهل دقیفه وقت دارید. حتی اگر پنج دقیقه وقت صرف کنید که نوشته ی خود را برنامه ریزی کنید و پنج دقیقه در آخر وقت بگذارید که نوشته ی خود را چک کنید، باز سی دقیقه وقت دارید برای تمام کردن این قسمت از آزمون.

The average 250 word essay is about 12 sentences long, so you have over 2 minutes to write one sentence. I think everyone is capable of doing that.

برای نوشتن یک مقاله ی 250 کلمه ای شما باید تقریبا 12 جمله بنویسید، بنابراین برای هر جمله تقریبا کمی بیشتر از دو دقیقه وقت دارید که این زمان خیلی خوب می باشد.

When you have a good plan, you know exactly what that sentence is going to be about already and how it fits in with the rest of the essay. You don’t have to think of ideas or about structure, just writing sentences that are grammatically correct and clearly say what you think about the question.

 

Planning stages in IELTS writing

Planning has  4 stages:

چهار مرحله ی برنامه ریزی برای نوشتن مقاله در آیلتس:

 آنالیز کردن سوال

تولید ایده

گرامر و ساختار جمله

کلمه

Question Analysis 

Idea Generation 

Structure 

Vocabulary  

How to Analyze the questions in IELTS writing  

This is probably the most important stage. The number one problem most IELTS students have is not answering the question properly. Did you know you can’t get above a band score 5.0 if you don’t address all parts of the question?

یکی از بزرگ ترین مشکلات هر آزمون دهنده این است که سوال را خوب نمی فهمد و در نتیجه به تمام سوال پاسخ نمی دهد. آیا می دانستید اگر به تمام قسمت های سوال پاسخی داده نشود نمره ی بالا تر از پنج نمی گیرید؟

به مثال زیر دقت کنید.

Let’s look at an example question:

One of the consequences of improved medical care is that the people are living longer and life expectancy is increasing.

Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? 

The keywords here are ‘improved medical care ‘. This is our general topic. It is important to know this, not for what we should write about but about what we shouldn’t write about. A common mistake is to highlight the main keywords, or main topic, and write about this very generally. If you do this, you have not answered the question.

We therefore need to think about things more specifically and look for what I call micro-keywords. They are ‘living longer ‘and ‘life expectancy is increasing ‘. We therefore need to write about these and how improved medical care has increased life expectancy. But we can’t just write a general essay about this, we must look at the instruction words next.

The instruction words are ‘Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? ‘ 

دستورالعمل سوال این است که آیا مزایا این موضوع بیشتر از معایب آن است؟

In this example we will have to decide which side (advantages or disadvantages) is stronger. If you choose advantages, then you will have to say why these are much stronger than the advantages and why the disadvantages are not so strong. If you just discuss the advantages, you will not answer the question correctly. We will also need to make our opinion about his very clear.

در این قسمت باید تصمیم بگیریم که درباره ی چه چیزی می خواهیم صحبت کنیم؟ مزایا یا معایب. اگر شما مزایا را انتخاب کنید، باید بگویید چرا مزایای آن بیشتر از معایب است و چرا معایب بیشتر نیست. اگر شما فقط درباره ی مزایا صحبت کنید، به سوال پاسخ درست نداده اید. همچنین شما باید ایده ی خود را به روشنی و بدون هیچ ابهامی ابراز نمایید.

So in summary we must:

- Find keywords (general topic)

- Find micro-keywords (specific topic) 

- Find instruction words (how to answer question) 

 

به طور خلاصه می توان گفت که اول باید کلمات کلیدی را از موضوع کلی پیدا کرد. سپس موضوعات خاص تر را پیدا کنید. در آخر به دستور العمل دقت کنید تا بفهمید به سوال چگونه باید پاسخ دهید.

How to generate Ideas in IELTS writing?

چگونه در آزمون رایتینگ آیلتس ایده داشته باشیم؟

Lots of teachers and books about IELTS advise students to brainstorm (thinking of as many ideas as possible) at this stage. I don’t think that brainstorming is very effective because it leads to irrelevant ideas and wastes valuable time.

خیلی از معلمان و کتاب های آموزشی آیلتس به دانش آموزان برین استرمینگ (نوشتن هر ایده ای که در آن موضوع به ذهن خطور میکند) را آموزش می دهد. اما من فکر نمی کنم که این ایده ی خوبی باشد چرا که ایده های نا مربوط نیز وجود خواهند داشت و زمان با ارزش را حروم می کند.

Instead of brainstorming we need to answer the questions directly. If one of your friends asked you this question in a coffee shop, you would have no problem thinking of an answer, so do the same in the exam. It helps to frame it within ‘Why?’ questions.

به جای این کار می توانید به سوال پاسخ مستقیم بدهید. فرض کنید در کافی شاپ دوستتان از شما سوالی می پرسد. آیا برای پاسخ دادن مشکلی دارید؟ همان استراتژی را در مورد آزمون آیلتس پیاده کنید. سوالات را با (چرا) بپرسید.

So for the example above we could ask ourselves two questions:

Why are the advantages of increased life expectancy strong?

چرا افزایش طول عمر خوب است؟

Why are disadvantages of increased life expectancy weak?

چرا کاهش طول عمر بد است؟

We can then simply think of one or two relevant ideas for each of these questions.

بنابراین ما می توانیم به راحتی یک یا دو ایده ی مرتبط برای هر یک از این سوالات پیدا کنیم.

The advantages of increased life expectancy are strong because most people think it is good if their friends and family don’t die too quickly and everyone is happier.

مزایا: مردم فکر می کنند که بهتر است دوستان و آشنایانشان زود نمیرند و همه خوشحال ترند.

The disadvantages are that there is more demand for food and resources but this a weak argument because technology can solve these problems.

معایب عمر زیاد: تقاضا برای غذا و منابع زیاد می شود اما این مهم نیست چرا که تکنولوژی راهی برای این موضوع پیدا خواهد کرد.

We now have two very relevant ideas and we can now move on to our next stage.

What Sentence Structure is better in IELTS writing?

چه ساختار جمله ای برای اتخاذ در آزمون آیلتس مناسبتر است؟

Next we need to put our ideas into a structure. This is very important because it helps us organize our ideas in a coherent way, just like the examiner wants us to.

قدم بعدی گذاشتن ایده ها در یک ساختار است. این ساختار بسیار مهم می باشد. چرا که ایده های ما را در به شکل منسجم در یک پاراگراف مرتب می کند درست همانطور که ممتحن از ما انتظار دارد.

There are several different types of essay and each of them has a different structure.

For this essay our structure will look like this:

The sentences of each paragraph

جملات هر پاراگراف در آزمون آیلتس رایتینگ

یکی از روش های نوشتن به شکل زیر است.

پاراگراف اول: مقدمه

جمله ی اول: سوال را به شکل دیگر باز نویسی کنید.

جمله ی دوم: جمله ی بیان کننده ایده ی اصلی

جمله ی سوم: دلایل شما برای این ایده

 

Paragraph 1- Introduction

Sentence 1- Paraphrase Sentence

Sentence 2- Thesis Statement

Sentence 3- your reasons for the idea

پاراگراف دوم: درباره ی مزایا

جمله ی چهارم: جمله ی معرفی پاراگراف

جمله ی پنجم: توضیحات و ایده ی اصلی

جمله ی ششم: مثال

جمله ی هفتم: جمله ی نتیجه گیری

Paragraph 2- Why advantages are strong

Sentence 4- Topic Sentence

Sentence 5- Explanation

Sentence 6- Example

Sentence 7- conclusion

پاراگراف سوم: درباره ی معایب

جمله هشتم: جمله ی معرفی پاراگراف

جمله ی نهم: توضیحات و ایده ی اصلی

جمله ی دهم: مثال

جمله ی یازدهم: نتیجه گیری

Paragraph 3- Why disadvantage are weak

Sentence 8- Topic Sentence

Sentence 9- Explanation

Sentence 10- Example

Sentence 11- conclusion

پاراگراف چهارم: نتیجه گیری

جمله ی دوازدهم: خلاصه ی ایده و مزایا

جمله ی سیزده: نتیجه گیری

Paragraph 4- Conclusion

Sentence 12- Summary of main points

Sentence 13- conclusion

fill in our ideas:

برای مثال گفته شده می توانیم چنین نقشه ای طراحی کنیم.

پاراگراف اول: مقدمه

جمله ی اول: سوال را به شکل دیگر باز نویسی کنید.

جمله ی دوم: جمله ی بیان کننده ایده ی اصلی (مزایا بیشتر از معایب است)

جمله ی سوم: دلایل شما برای این ایده (مزایا : خوشحالی، معایب: با کمک تکنلوژی برطرف می شود)

Paragraph 1- Introduction

Sentence 1- Paraphrase Sentence

Sentence 2- These Statement – advantages outweigh disadvantages

Sentence 3- Outline Statement – Advantages- happiness Disadvantages- technology 

Paragraph 2- Why advantages are strong

Sentence 4- Topic Sentence – happiness

Sentence 5- Explanation – death causes unhappiness and longer lives lead to happiness

Sentence 6- Example –Okinawa and Sardinia 

Sentence 7- conclusion – that’s why ling life is good.

پاراگراف دوم: درباره ی مزایا

جمله ی چهارم: جمله ی معرفی پاراگراف (خوشحالی)

جمله ی پنجم: توضیحات و ایده ی اصلی (با مرگ ناراحتی پدید می آید و طول عمر زیاد خوشحالی افراد را در پی دارد.)

جمله ی ششم: مثال (مردمان اکیناوا که در ژاپن زندگی می کنند طول عمر زیادی دارند و مردمان ساردینیا)

جمله ی هفتم: جمله ی نتیجه گیری  (برای همین است که زندگی طولانی خوب است.)

Paragraph 3- Why disadvantage are weak

Sentence 8- Topic Sentence – technology 

Sentence 9- Explanation – technology can solve any of the drawbacks 

Sentence 10- Example – GM crops and renewable energy

Sentence 11- conclusion – that’s how technology can help.

پاراگراف سوم: درباره ی معایب که راحت می تواند حل شوند.

جمله هشتم: جمله ی معرفی پاراگراف  (تکنولوژی)

جمله ی نهم: توضیحات و ایده ی اصلی (تکلنولوژی می تواند هر مشکلی را برطرف کند)

جمله ی دهم: مثال (محصولاتی که ژن آنها بهتر شده است و انرژی های بازگشت پذیر)

جمله ی یازدهم: نتیجه گیری (بدین صورت تکنولوژی می تواند کمک کند.)

Paragraph 4- Conclusion

Sentence 12- Summary of main points

Sentence 13- conclusion

پاراگراف چهارم: نتیجه گیری

جمله ی دوازدهم: خلاصه ی ایده و مزایا

جمله ی سیزده: نتیجه گیری

 

Now we have all our ideas and we can think of some vocabulary.

What Vocabularies to use in IELTS Writing

Another common problem students have is repeating the same words, especially words from the question, over and over again. This lowers our mark for vocabulary because it shows that we can’t think of synonyms. A solution to this problem is to identify words in the question that we might need to use more than once in the question.

یکی دیگر از مشکلات دانش آموزان تکرار کردن کلمات در متن است، مخصوصا کلماتی که از صورت سوال باید استفاده کنند. این موضوع نمره ی ما را پایین می آورد، زیرا نشان می دهد که ما نتوانسته ایم برای آن کلمه مترادفی پیدا کنیم. راه حل این مشکل شناسایی کلماتی است که ما شاید نیاز داشته باشیم که از آنها بیشتر از یک بار استفاده کنیم.

Let’s look at the question again:

به مثال زیر دقت کنید و ببینید که چطور برای کلمات مختلف سوال مترادف آورده شده است.

One of the consequences of improved medical care is that the people are living longer and life expectancy is increasing.

Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? 

We can think of the following synonyms:

Improved medical care- enhanced medical treatment

Living longer- improved longevity

Life expectancy is increasing- the length of time people live is rising

Advantages- benefits

Disadvantages- drawbacks

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.