با سلام،

این آزمون جامع از ترم های یکم، دوم و سوم از همه ی قسمت ها (درک مطلب، درک شنیدار، گرامر، لغت) گرفته شده است. در این آزمون علاوه بر درک مطلب، درک شنیدار، گرامر، لغت شما می بایست سوالات رایتینگ و لسنینگ را هم پاسخ دهید. با پاسخ دادن به این سوالات شما می توانید مدرک زبان دریافت کنید.

Listening

به فایل صوتی زیر گوش کنید و گزینه ی درست را انتخاب کنید. هر مشتری چه چیزی می خواهد؟

 

Question No. /

1 He needs a ....... pair.

Question No. /

2 She needs a ...... one.

Question No. /

3 She needs a ........ pair.

Question No. /

4 He needs a ....... pair.

Question No. /

5 He needs a .......... one.

 

به فایل صوتی گوش کنید و گزینه ی درست را انتخاب کنید. آنها درباره ی زندگی خود چه چیزی می گویند؟

Question No. /

1

Question No. /

2

Question No. /

3

Question No. /

4

Question No. /

5

 

Grammar

 

Question No. /

1 My friends and …...... had a great time at the birthday party.

Question No. /

2 …...... your father a teacher or a policeman?

Question No. /

3 My classmate …...... in class right now, she’s in the library.

Question No. /

4 They …...... My friends. I don’t know their names.

Question No. /

5 Are …...... your books over there on the table.

Question No. /

6 I fell off my bicycle, …...... I didn’t get hurt.

Question No. /

7

چه ضمیری می تواند جایگزین اسامی شود که زیرشان خط کشیده شده؟

Ali and Reza are good soccer players.

Question No. /

8 She doesn’t …...... finish work early because she is often busy.

Question No. /

9 I don’t know where to park my car. Where …...... my car?

Question No. /

10 He usually goes for a walk at this time, but he …...... for a walk now.

Question No. /

11 She …...... three languages: English, French, and Spanish.

Question No. /

12

با توجه به ترتیب سوال، کدام گزینه درست است؟

Question No. /

13 I saw …...... old man walking in the park.

Question No. /

14

کدام جلمه درست است؟

Question No. /

15 Ali and Sima live in a big apartment. …...... apartment is in the city center.

 

Vocabulary

 

Question No. /

16-20 کلمات را با توجه به معنی جملات در جای خالی قرار دهید.

thankful fresh unemployed wet each other
…….. boys cannot get married.
…….. fruit is healthy.
My clothes got …….. in the rain.
I am so …….. of you for your help.
They play soccer with ……... .

Question No. /

21-25 کلمات را در جای خالی مناسب قرار دهید.

invention coughs successful beach pet
When swimmers want to rest, they lie on the …….. .
When he catches a cold, he …….. a lot.
I am still trying to be ……... I really want to be rich and famous.
He keeps a dog as a …….. .
His …….. will have many usages in farming.

Question No. /

26 کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

Question No. /

27 ماه های سال را از بالا به پایین مرتب کنید.

April
March
June
May

Question No. /

28 کدام ملیت یا کشور اشتباه است؟

Question No. /

29 کلمات را در جای خالی مناسب بنویسید.

excuse me slowly spell how
……… do you pronounce this word?
Can you speak ……… please?
Can you …….. this word please?
…….. what does this word mean?

Question No. /

30 کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

 

Reading

 

Vocation Vacations

Every day, Darlene Proctor gets up at 5:00 a.m., makes breakfast, and goes to work as a nurse. She goes home at 9:00 p.m., makes dinner, and goes to bed. But today, she's on vacation. She's at Big Mill Bed and Breakfast, a beautiful hotel in North Carolina. But she's not relaxing. She's working!

Is this really a vacation? Well, yes and no. Darlene is working here because she wants to know about other jobs. "I like my job but I have a dream," she says. "I want to have my own hotel." A company called Vocation Vacations is helping Darlene try a new job. At the hotel, she gets up early, cleans rooms, carries bags, and helps guests from around the world. "It's hard work," she says. "This morning I'm making breakfasts for 30 people." The hotel's owner, Chloe Tuttle, says, "Darlene is just like me 20 years ago. I hope she follows her dream." Vocation Vacations is a big business now. It has over 125 different jobs people can try, and they have more jobs every day.

Answer the questions with T (True) and F (False)

Question No. /

1 Darlene is a chef in a hotel.

2 Vocation Vacations is a company that helps nurse go to different hotels.

3 Chloe Tuttle is a hotel owner.

4 Vocation Vacations is a small business.

5 People can try more than 125 careers in Vocation Vacations company.

 

Breakfast around the world

Marco from Brazil

I have a simple breakfast at home. I have bread, fruit, and coffee with milk. I usually have orange juice, too. That's a very typical Brazilian breakfast. I love it!

Kristin from Seattle in the US

On the weekend, my friends and I have a big breakfast at a restaurant. What do we eat? Everything! We have eggs, potatoes, and sausage. We also have bread-usually toast-and coffee and juice. That's a typical American breakfast. It's delicious and fun. Americans really love breakfast.

Minjun from Seoul in Korea

My parents have a traditional Korean breakfast at home. It isn't very different from lunch and dinner. They have fish, rice, and soup. They also have kimchi-it's a kind of spicy vegetable. They also drink Korean tea. What do I have for breakfast? I'm very busy. I eat in a cafe. I have coffee and a croissant, then I run to the bus!

Read the passage and choose the person.

Write 1, 2 and 3 in the gaps.

1= Marco

2= Kristin

3= Minjun

Question No. /

6 Which person have fruit for breakfast?

7 Which person doesn’t have much time for breakfast?

8 Whose breakfast is similar to lunch?

9 Which person has breakfast with friends?

10 Which person doesn’t have juice for breakfast?

 

Speaking

Question No. /

1 Describe yourself in terms of personality. (You have 60 seconds to talk)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. /

2 Describe your favorite cloth and the one you don’t like at all. (You have 60 seconds to talk)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. /

3 How often do you catch cold? And what are your symptoms? (You have 60 seconds to talk)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

 

Writing

Question No. /

1 Write a paragraph or 2 about the following topic. (50 words)

(You have 5 minutes to write)

Write about your work. What you wear at work, when you go to work and how, what do you do in a normal day.

word count: 60

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.