با سلام،

این آزمون جامع از ترم های یکم، دوم و سوم از همه ی قسمت ها (درک مطلب، درک شنیدار، گرامر، لغت) گرفته شده است. در این آزمون علاوه بر درک مطلب، درک شنیدار، گرامر، لغت شما می بایست سوالات رایتینگ و لسنینگ را هم پاسخ دهید. با پاسخ دادن به این سوالات شما می توانید مدرک زبان دریافت کنید.

Listening:

افراد در حال توصیف خانه خود می باشند. آنها چه چیزهایی در خانه دارند؟ برای هر سوال سه گزینه درست است. (3 گزینه را علامت بزنید.)

Question No. /

1 Anna :

Question No. /

2 Paul

Question No. /

3 Sarah

Question No. /

4 Sam

فایل صوتی را گوش دهید و جای خالی را با کلمات زیر پر کنید. جای خالی را با 1 یا 2 پر کنید.

Write:

1- Like

2- Dislike

Question No. /

1.

doing the same thing

the money

2.

working with kids

the distance to school

3.

the people

the travel

4.

the hours

her boss

5.

being on his feet

the tips

 

Grammar:

 

Question No. /

1 My brothers were both born in the month of .......

Question No. /

2 My sister’s name ....... Susan. She is a doctor.

Question No. /

3 Look at ....... birds up there in the tree.

Question No. /

4 I usually go home at four o’clock, ....... then I watch TV for an hour.

Question No. /

5

Sara and I went to the doctor.

در جمله ی بالا به جای کلماتی که زیرشان خط کشیده شده، چه ضمیری را می توان جایگزین کرد؟

Question No. /

6 I’m never late for our English class. I’m ....... on time.

Question No. /

7 I know how to speak English and German. I ....... speak two languages.

Question No. /

8 I can’t talk to you right now because I .......

Question No. /

9 I ....... in a small apartment near the college.

Question No. /

10 My brother ....... his favorite TV program every evening.

Question No. /

11

کدام سوال از نظر چینش کلمات کنار هم درست است؟

Question No. /

12 I saw ....... very bright star in the sky a few nights ago.

Question No. /

13

کدام جمله از نظر چینش کلمات کنار هم درست است؟

Question No. /

14 We live in Iran. ....... Country is beautiful.

Question No. /

15 The room of the teachers is big.

با توجه به جمله ی بالا کدام گزینه با آن هم معنی است؟

Vocabulary:

Question No. /

16-20 جملات را با کلمات مناسب پر کنید.

strangers nervous awake reply returned
He gets very ……..  before exams.
She …….. home at 1 a.m.
Those women do not talk to ……..
She doesn’t like to …….. to my letter
Last night I stayed ……..  until dawn.

Question No. /

21 -25 کلمات مناسب را در جای خالی قرار دهید.

siblings hobby science castle windy
Painting is his main ……... .
Yesterday the weather was calm but today it is ……... .
He had a fantastic progress in …….., but not in math
I have four …….. . Two brothers and two sisters.
The …….. dates back to the 14th century when there was a powerful king.

Question No. /

26 کدام کلمه با دیگر کلمات متفاوت است؟

Question No. /

27 روزها را به ترتیب از بالا به پایین مرتب کنید.

Monday
Wednesday
Thursday
Tuesday

Question No. /

28 کدام گزینه ساعت درست را می گوید؟

5: 57

Question No. /

29 کلمات متضاد را پیدا کنید.

Slim Curly Stylish Good-looking
old-fashioned
ugly
Overweight
Straight

Question No. /

30 کدام ملیت اشتباه است؟

 

Reading:

Companies in Japan

We all know Nissan is a Japanese company. It has factories, offices, and salespeople all over the world. It is partners with a French company, Renault, and its CEO, Carlos Ghosn, is Brazilian. But what is the official language of Nissan? English! At Nissan's headquarters in Tokyo, the managers are from Japan, North America, and Europe. They have meetings in English. They also read documents, make phone calls, and write emails in English. "Sometimes everyone in a meeting is Japanese. Then we speak Japanese," one Nissan manager says. "But we are a multinational company and English is the only language we all know." More and more big companies only use English. English is the official language of Uniqlo and Rakuten, two other big Japanese companies. It is also the official language of Nokia in Finland, LG in Korea, and more.

Read the article. Then mark the sentences T (true) or F (false).

Question No. /

1 Nissan and Renault are partners.

2 The official language of Nissan is English.

3 Nissan's managers send emails in English.

4 Sometimes everyone in a meeting is Japanese, but they all speak English.

5 English is the official language of other Japanese companies.

Simon Cowell

Simon Cowell is a judge on TV shows like The X Factor. He lives in his houses in London and Los Angeles. When Cowell's alarm clock goes off in the morning, he always hits the snooze button two times. He has breakfast in bed and reads the newspaper. He always has the same breakfast: hot water, juice, and oatmeal. Then he has tea. After breakfast, he takes a bath. His bathroom has a TV and he watches cartoons for an hour. He likes The Flintstones. Cowell loves baths. He takes a bath three times a day. He also exercises in the morning. He always does 500 push-ups. Cowell usually starts work at 1:00 in the afternoon and finishes at 9:00 p.m. He usually goes to bed at about 4:00 in the morning. Before that, he sends text messages to his co-worker. "I have a strange routine," he says. 

Alarm goes off = Starts ringing

Oatmeal= a kind of food

Do push-ups = it is a kind of exercise

Read the article. Then mark the sentences T (true) or F (false).

Question No. /

1 He lives only in London

2 He has breakfast in the kitchen

3 He drinks hot water and juice for breakfast

4 He Watches TV when he is in the bathroom.

5 He starts work at 9 in the morning

Speaking:

Question No. /

1 What do you do in a normal day? (You have 60 seconds to talk)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. /

2 What’s the weather like in the city where you live in winter and summer? (You have 60 seconds to talk)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. /

3 What do you wear when you want to go for a walk and when you want to go to a birthday party? (You have 60 seconds to talk)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Writing:

Question No. /

1 Write a paragraph or 2 about the following topic. (50 words)

(You have 5 minutes to write)

Introduce yourself and describe yourself in terms of appearance and personality.

word count: 60

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.