با سلام،

این آزمون جامع از ترم های یکم، دوم و سوم از همه ی قسمت ها (درک مطلب، درک شنیدار، گرامر، لغت) گرفته شده است. در این آزمون علاوه بر درک مطلب، درک شنیدار، گرامر، لغت شما می بایست سوالات رایتینگ و لسنینگ را هم پاسخ دهید. با پاسخ دادن به این سوالات شما می توانید مدرک زبان دریافت کنید.

 

Listening:

به فایل صوتی گوش دهید و دو گزینه را انتخاب نمایید. آب و هوا چگونه است؟ (2 گزینه درست است و باید علامت زده شود.)

Question No. /

1.

Question No. /

2.

Question No. /

3.

Question No. /

4.

Question No. /

5.

 

افراد درحال توصیف خانواده ی خود هستند. آنها چه چیزی درباره ی خانواده ی خود می گویند؟ به فایل صوتی گوش دهید و گزینه ی درست را انتخاب کنید. فقط یک گزینه درست است.

Question No. /

1 Natalie would like to have ......

Question No. /

2 Abby's brother is a .......

Question No. /

3 Ben's sister ....... bosses him around.

Question No. /

4 Rosie's friend would like to come from a ...... family.

Question No. /

5 Tim is ......... child.

 

Grammar:

Question No. /

1 Our teacher said that we are going to have a test on ……. .

Question No. /

2 I …….. a very busy person. In fact, I have lots of free time.

Question No. /

3 My friends …….. busy because they are on holiday.

Question No. /

4 My umbrella is over there. …….. is my umbrella.

Question No. /

5 Sarah called her friend, …….. nobody answered the phone.

Question No. /

6 Sara goes to the park for a run. …….. Loves running.

Question No. /

7 It …….. snows where I live, so I never make a snowman.

Question No. /

8 I don’t understand this math problem.Can he …….. me.

Question No. /

9 It’s very noisy upstairs! What ……..?

Question No. /

10 My friend has a sister, but he doesn’t …….. a brother.

Question No. /

11

با توجه به ساختار سوالی، کدام سوال درست است؟

Question No. /

12 I forgot to bring my pen. Do you have …….. pen I could borrow.

Question No. /

13

با توجه به ترتیب صفت و اسم، کدام عبارت درست است؟

Question No. /

14 She bought a scarf. I really liked …….. scarf.

Question No. /

15 My children have toys. The toys are expensive.

کدام جمله با جمله ی بالا هم معنی است؟

 

Vocabulary:

 

Question No. /

16-20 کلمه ی مناسب را در جای خالی قرار دهید.

stretch prepares expect Worms diaper
It's time to change the baby's ……..
In the morning I …….. my hands.
She …….. food for everyone.
…….. move very slowly.
You can't …….. him to be perfect. Nobody is perfect.

Question No. /

21-25 کلمه ی مناسب را در جای خالی قرار دهید.

details immediately same excited rest
Ali wanted to …….. well during her vacation.
I …….. understood her words.
His stories are full of fantastic ……...
He is the very …….. man who came last night. I saw him last night.
I was …….. to hear the news of David’s marriage.

Question No. /

26 فصل ها را به ترتیب از بالا به پایین مرتب کنید.

Autumn
Winter
Summer
Spring

Question No. /

27 کدام جمله ساعت درست را نشان می دهد.

5:30

Question No. /

28 کشورها را به معادل فارسی وصل کنید.

یونان هلند لهستان مصر
Poland
Greece
Egypt
Netherlands

Question No. /

29 معنی کلمات را پیدا کنید.

رابطه فامیل پسر خواهر یا برادر دختر
Nephew
Daughter
Relationship
Relative

Question No. /

30 کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

 

Reading:

متن زیر را بخوانید، در پایین هر جای خالی جوابی نوشته شده است، کدام سوال در جای خالی قرار می گیرد؟ در جای خالی (A,B,C,D,E,F) بنویسید.

A What do people do in the summer?

B Is the winter very cold?

C Do you prefer the summer or the winter?

D When do they usually come?

E Do a lot of tourists come to Ushuaia?

F What do people do in the winter?

Question No. /

Griselda Rodriguez

Griselda Rodriguez is from Ushuaia. She works for the Department of tourist information.

1

Yes, they do. About 200,000 tourists a year visit our city.

2

We have tourists all year, but our high season is in the summer, from October to March. People also come in the winter, in July and August.

3

Yes, it's cold. The temperature is usually about 1°c.

4

People do different activities. They ski and snowboard in the mountains, and they go ice skating. They take boat trips and see birds, sea lions, and other animals. But some people just stay inside and watch TV or play computer games.

5

We often go to some beautiful lakes close to town. Some people play golf, go to museums, or walk in Tierra del Fuego National Park. Tourists go to Antarctica and see penguins.

6

I prefer the summer. It's light for 19 hours and we enjoy the long days

 

 

 

I laughed, I learned, I changed

After a few days in Hanoi, I moved to my host family's house. They were a young husband and wife and their three-year-old son. At our first dinner, I was nervous because my Vietnamese was terrible and their English wasn't great. But it was fun. We laughed a lot. My host mother cooked a delicious meal. I studied Vietnamese every morning, and I usually traveled to school by motorcycle taxi. At first, the traffic was frightening. But after a few days, I loved it. After a few months, my Vietnamese was good. My Vietnamese friends helped me a lot! I also talked to people on the street. I visited a lot of beautiful places in Vietnam, but my favorite thing was the Vietnamese people. They're nice and friendly, and family is very important to them. I sometimes missed my family in the US. I also missed pizza! There were a few pizza restaurants in Hanoi, but they weren't the same. I changed a lot in five months. I learned a new language, and I learned how to enjoy new people and customs. I loved my host family. I'm in the US now and I miss them a lot. I want to go back to Hanoi this summer!

host family's house =  a family students stay with when they study in other countries

Question No. /

متن بالا را بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

Write True (T) or False (F)

1 He learned a new language.

2 He learned how to cook Vietnamese food.

3 He loved the crazy traffic. He loved his host family.

4 He visited a lot of beautiful places.

5 He helped a lot of people in Hanoi.

Speaking:

Question No. /

1 Discribe yourself in terms of appearance

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. /

2 What do you eat in a normal day?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. /

3 Describe your house and say what thing you have in your bedroom and the kitchen.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Writing:

Question No. /

1 Write a paragraph or 2 about the following topic. (50 words)

(You have 5 minutes to write)

Write about the cloth you wear in different weather conditions.

word count: 60

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.