Word

Meaning

Explanation

Meaning

tradition

سنت

beliefs, opinions, and customs handed down

from one generation to another

باورها، عقاید و آداب و رسوم از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است.

rural

روستایی

in the country

در روستا

burden

بار

what is carried; a load

آنچه حمل می شود؛ بار

campus

محوطه دانشگاه

grounds of a college, university, or school

محوطه ی یک دانشکده، دانشگاه یا مدرسه

majority

اکثریت

the larger number; greater part; more than half

تعداد بیشتری؛ قسمت عمده؛ بیش از نیم

assemble

گرد امدن

gather together; bring together

جمع آوری کردن؛ گرد هم آوردن

explore

اکتشاف کردن

go over carefully; look into closely; examine

با دقت بررسی کردن، با دقت نگاه کردن، امتحان کردن

topic

مبحث

subject that people think, write, or talk about

موضوعی که مردم درباره ی آن فکر می کنند، می نویسند، و یا صحبت می کنند.

debate

مناظره

a discussion in which reasons for and against

something are brought out

بحثی که در آن دلایل موافق و مخالف چیزی مطرح می شود.

evade

فرار کن

get away from by trickery or cleverness

با کلک یا زرنگی از چیزی دورشدن

probe

کاوش کردن

search into; examine thoroughly; investigate

کاوش کردن؛ به طور کامل بررسی کردن؛ تحقیق کردن

reform

بهسازی

make better; improve by removing faults

بهتر کردن ؛ با رفع اشکالات بهبود بخشیدن

 

Sentence

Meaning

The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important.

پدر سعی کرد فرزند خود را متقاعد کند که سنت ازدواج مهم است.

All religions have different beliefs and traditions.

تمام مذاهب، عقاید و سنت های مختلف دارند.

As time goes on, we will eliminate traditions that are meaningless.

با گذشت زمان، ما سنت هایی را که بی معنی هستند از بین خواهیم برد.

Tomatoes are less expensive at the rural farm stand.

گوجه فرنگی غرفه کشاورزی روستایی ارزان تر است.

Rural areas are not densely populated.

مناطق روستایی پرجمعیت نیستند.

The rural life is much more peaceful than the city one.

زندگی روستایی بسیار آرامتر اززندگی شهری است.

The burden of the country's safety is in the hands of the president.

بار امنیت کشور در دست رئیس جمهور است.

Irma found the enormous box too much of a burden.

"ایرما" دریافت که جعبه بزرگ برای او بار سنگینی است.

Ricky carried the burden throughout his college career.

"ریکی" بار مسئوليت را در طول دوران دانشجویی به دوش کشید.

The campus was designed to utilize all of the college's buildings.

محوطه به گونه ای طراحی شده که از تمام ساختمان های دانشکده استفاده کند.

Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home.

"جف" وقتی به این نتیجه رسید که زندگی در خانه ارزانتر است ، خوابگاه دانشگاه را ترک کرد.

I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus.

می خواستم به دانشگاه " پن استیت" بروم برای اینکه محوطه زیبایی دارد.

 

 

Sentence

Meaning

A majority of votes was needed for the bill to pass.

برای اینکه لایحه تصویب شود، اکثریت آرا لازم است.

The majority of people prefer to pay wholesale* prices for meat.

اکثریت مردم ترجیح می دهند گوشت را به قیمت عمده فروشی خریداری کنند.

In some countries, the government does not speak for the majority of the people.

در برخی کشورها، دولت نماینده اکثر مردم نیست.

The rioters assembled outside the White House.

شورشگران خارج از کاخ سفید اجتماع کردند.

I am going to assemble a model of a spacecraft.

من می خواهم نمونه ای از یک فضاپیما را جمع آوری کنم.

All the people who had assembled for the picnic vanished when the rain began to fall.

تمام افرادی که برای پیک نیک جمع  شده بودند، با شروع باران ناپدید شدند.

Lawyer Spence explored the essential reasons for the crime.

وکیل اسپنس دلایل اصلی جرم را بررسی کرد.

The weather bureau explored the effects of the rainy weather.

اداره هواشناسی اثرات هوای بارانی را مورد بررسی قرار داد.

Sara wanted to know if all of the methods for solving the problem had been explored.

سارا می خواست بداند آیا تمام روش های حل مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

Predicting the weather is our favorite topic of conversation.

پیش بینی وضع آب و هوا موضوع مورد علاقه ی گفتکو ماست.

Valerie only discussed topics that she knew well.

"والری"  فقط موضوعاتی را که او به خوبی می دانست را مورد بحث قرار داد.

The speaker's main topic was how to eliminate hunger in this world.

موضوع اصلی سخنران چگونگی حذف گرسنگی در این دنیا بود.

The debate between the two candidates was heated.

بحث میان دو نامزد داغ بود.

Debate in the U.S. Senate lasted for five days.

بحث در سنای ایالات متحده پنج روز طول کشید.

Instead of shrieking at each other, the students decided to have a debate on the topic.

دانش آموزان تصمیم گرفتند به جای فریاد کشیدن، در مورد موضوع باهم بحث کنند.

Juan tried to evade the topic by changing the subject.

"جوان" با عوض کردن موضوع سعی کرد از بحث دوری کند.

In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard.

" ارنی" برای فرار از دام پلیس، ریش گذاشت.

The prisoner of war evaded questioning by pretending to be sick.

زندانی جنگ با تظاهر به بیماری، از بازجویی گریخت.

The lawyer probed the man's mind to see if he was innocent.

وکیل ذهن مرد را کاوش کرد تابفهمد آیا وی بی گناه است.

After probing the scientist's theory, we proved it was correct.

پس از بررسی فرضیه دانشمند، ما ثابت کردیم که این نظریه درست بود.

King Henry's actions were carefully probed by the noblemen.

اعمال شاه هنری با دقت توسط اشرافیان مورد تحقیق قرار گرفتند.

After the prison riot, the council decided to reform the correctional system.

پس از شورش های زندان، شورای تصمیم گرفت نظام تأدیب را اصلاح کند.

Brad reformed when he saw that breaking the law was hurting people other than himself.

"براد" وقتی دید قانون شکنی غیر از خودش ، دیگران را نیز آزار می دهد، اصلاح شد.

Only laws that force companies to reform will clear the dangerous vapors* from our air.

تنها قوانینی گازهای خطرناک را از هوای محیط ما پاک خواهند نمود که شرکتها را مجبور به اصلاح می کنند.

 

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.