وجه امری در زبان فرانسه

ساختار فعل امری در زبان فرانسه
1323 0

L'impératif

Il y a des moments où, qu'elle que soit l'attitude du corps, l'âme est à genoux.

لحظاتی هستند که بدن انسان در هر حالتی که باشد روحش زانو زده است. 

درود فراوان بر مشتاقان یادگیری زبان شیرین فرانسه.

این جلسه از گرامر را اختصاص می دهیم به افعال امری در زبان فرانسه. گرامری ساده و اما بسیار پرکاربرد.

قبل از شروع این جلسه لطفا صرف افعال گروه اول، دوم و افعال بی قاعده را حتما بخوانید و سپس این جلسه را شروع کنید.

لازم به ذکر است که فعل امری فقط برای دوم شخص مفرد، اول شخص جمع و دوم شخص جمع به کار میرود و برای بقیه اشخاص فعل امر وجود ندارد زیرا ما فقط به کسی که حاضر است می توانیم امر کنیم.

 تمام جملات امری با یک فعل شروع می شوند نه یک فاعل.

برای ساختن حالت امری افعال گروه اول به مراحل زیر عمل می کنیم.

  1. مرحله ی اول: ابتدا فعل را برای tu,nous,vous به حال حاضر صرف می کنیم.
  2. مرحله ی دوم: فاعل را حذف می کنیم.
  3. مرحله ی سوم: s دوم شخص مفرد را از انتهای فعل حذف می کنیم و بقیه افعال را بدون تغییر می نویسیم.

 

مرحله ی اول

مرحله ی دوم

مرحله ی سوم

Tu regardes.

نگاه می کنی.

Regardes.

Regarde!

نگاه کن!

Nous regardons.

نکاه می کنیم.

Regardons.

Regardons!

نگاه کنیم!

Vous regardez.

نگاه می کنید.

Regardez.

Regardez!

نگاه کنید!

 

برای ساخت حالت امری افعال گروه دوم و سوم به روش زیر عمل می کنیم. (صرف افعال گروه دوم را در جلسه ی دهم همین ترم مطالعه کنید. )

  1. مرحله ی اول: ابتدا فعل را برای tu,nous,vous به حال حاضر صرف می کنیم.
  2. مرحله ی دوم: افعال را بدون تغییر می نویسیم.

مرحله ی اول

مرحله ی دوم

Tu choisis.

تو انتخاب می کنی.

Choisis!

انتخاب کن!

Nous choisissons.

ما انتخاب می کنیم.

Choisissons!

انتخاب کنیم!

Vous choisissez.

شما انتخاب می کنید.

Choisissez!

انتخاب کنید!

 

بعضی از افعال در حالت امری بی قاعده هستند و از قانون خاصی پیروی نمی کنند. باید حالت امری این افعال را حفظ کنید.

 

être

Sois!

باش!

Sois poli !

!مودب باش

Soyons!

باشیم!

Soyons patients !

صبور باشیم!

Soyez!

باشید!

Soyez à l'heure !

سروقت باشید!

 

 

Avoir

Aie!

داشته باش!

Aie confiance !

اعتماد داشته باش!

Ayons!

داشته باشیم!

Ayons la patience !

صبر داشته باشیم!

Ayez!

داشته باشید!

Ayez votre passeport !

پاسپورتتان را داشته باشید!

 

 

Savoir

Sache!

بدان!

Sache la réponse !

جواب را بدان!

Sachons!

بدانیم!

Sachons la solution !

راه حل را بدانیم!

Sachez!

بدانید!

Sachez la réalité !

حقیقت را بدانید!

 

اکنون به چند مثال دیگر دقت کنید:

Vas-y!     

برو!

Dis-moi !

به من بگو!

Parlez plus fort !

بلندتر صحبت کنید!

Répétez s'il vous plaît !

تکرار کنید لطفا!

Fais du sport !

ورزش کن!

Mangeons des légumes !

سبزیجات بخوریم!

در حالت نهی باید به قبل از فعل امری ne و به بعد از آن pas اضافه کنیم. به عنوان مثال:

Ne fumez pas ici !

اینجا  سیگار نکشید!

Ne buvez pas d'alcool !

الکل ننوشید!

Ne sois pas en colère !

عصبانی نباش!

امری افعال دو ضمیره:

برای افعال دو ضمیره دقیقا مثل افعال ساده عمل می کنیم، فقط یک مرحله اضافه تر داریم، و آن تبدیل ضمیر انعکاسی به ضمیر تاکیدی است.

به عنوان مثال فعل se coucher را برای شما در جدول زیر صرف کرده ایم.

مرحله ی اول

مرحله ی دوم

مرحله ی سوم

مرحله ی چهارم

Tu te couches.

Te couches.

Te couche.

Couche-toi !

به رختخواب برو!

Vous vous couchez.

Vous couchez.

Vous couchez.

Couchez-vous !

به رختخواب بروید!

Nous nous couchons.

Nous couchons.

Nous couchons.

Couchons-nous !

به رختخواب برویم!

 

همانطور که مشاهده می کنید ضمایر انعکاسی te,vous,nous تبدیل به ضمایر تاکیدی toi,vous,nous می شوند و همراه یک خط تیره بعد از فعل قرار می گیرند. به چند مثال دیگر دقت کنید:

Brosse-toi les dents !

دندان هایت را مسواک بزن!

Dormez-vous à bonne heure !

به موقع بخوابید!

Dépêchons-nous !

عجله کنیم!

Repose-toi bien !

خوب استراحت کن!

امیدوارم که افعال امری را خوب یاد گرفته باشید. فراموش نکنید که با تمرین زیاد می توانید تمامی مطالب را به خوبی به خاطر بسپارید. سعی کنید حالت امری تمامی افعالی را که تا به امروز آموخته اید برای خود بنویسید و با صدای بلند بخوانید.

خرسند و پیروز باشید.

 

Question No. 1/5

Choisissez la bonne option.

L’impératif du verbe «Réserver» pour 1ère personne pluriel est …………..

Question No. 2/5

Choisissez la bonne option.

L’impératif du verbe «Avoir» pour 2e personne singulier est …………………

Question No. 3/5

Choisissez la bonne option.

L’impératif du verbe «Chanter» pour 2e personne singulier est ……………….

Question No. 4/5

Écrivez l'impératif des verbes entre parenthèses dans l'espace prévu.

des amis. ("Inviter" pour 2e personne pluriel)

le professeur. ("écouter" pour 2e personne singulier)

gentil. ("être" pour 2e personne singulier)

confiance ("avoir" pour 2e personne pluriel)

Question No. 5/5

Trouvez l'option la plus appropriée pour chaque phrase.

Parle plus fort Ne fumez pas Dépêchez-vous Dis-moi
……………….dans les lieux publics.
………………..s'il te plait, je n'entends pas.
……………….. quels sont tes plans pour ce soir.
………….., nous allons manquer le train.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.