فعل خواستن، توانستن و دانستن در زبان فرانسه

صرف افعال گروه سوم در زبان فرانسه
2991 0

pouvoir, vouloir, savoir

Si tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin, continue comme ça. Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer quelque chose.

اگر میدانی صبح برای چه از خواب بلند می شوی، همانطور ادامه بده. اگر اینطور نیست، وقتش رسیده چیزی را تغییر دهی. 

سلامی دوباره به همه ی دوستان و همراهان وبسایت فرنلیش. امروز هم فرصتی شد تا دقایقی کنار شما عزیزان بنشینم و یکی دیگر از مباحث گرامر زبان شیرین فرانسه را آموزش دهم. گرامر امروز به عنوان حسن ختام ترم سوم خیلی سخت نیست، فقط چند تا صرف فعل ساده و دیگر هیچ.

این جلسه صرف سه تا از افعال گروه سوم را داریم. فعل pouvoir به معنی توانستن، vouloir به معنی خواستن، savoir به معنی دانستن یا بلد بودن. قبل از اینکه بریم سراغ صرف این افعال لازمه که چند تا نکته را ذکر کنیم.

اول اینکه هر سه فعل جزو افعال گروه سوم هستند، اما صرف آنها بی قاعده است و بهترین روش برای یاد گرفتن صرف این افعال حفظ کردن است و تمام.

دوم اینکه این افعال به عنوان افعال نیمه کمکی در جمله استفاده می شوند. یعنی بعد از فعل توانستن، خواستن یا بلد بودن معمولا یک فعل دوم هم به صورت مصدر می آید. در ادامه ی بحث و مثال ها این مطلب را بهتر متوجه خواهید شد.

صرف فعل vouloir

فعل

معنی

فعل

معنی

Je veux

من می خواهم Nous voulons ما می خواهیم

Tu veux

تو می خواهی Vous voulez شما می خواهید

Il/Elle veut

او می خواهد Ils/Elles veulent آنها می خواهند

 

حال به چند مثال و کاربرد این فعل در جمله دقت کنید:

Vouloir +nom

Je veux une tasse de café.

من یک فنجان قهوه می خواهم.

نکته: البته بهتر است که در این حالت از جمله ی مودبانه تری استفاده کنیم و بگوییم:

Je voudrais une tasse de café.

Vouloir + infinitif

Elle veut aller au restaurant.

او می خواهد به رستوران برود.

نکته:بعد از فعل خواستن فعل دوم به صورت مصدر می آید و نیازی به صرف کردن آن نیست. در جمله ی دوم فعل aller به صورت مصدر در جمله قرار گرفته است.

Qu’est-ce que vous voulez dire ?

چه می خواهید بگویید؟

از این فعل برای پیشنهاد دادن هم میشود استفاده کرد. مثلا:

Tu veux regarder un film ?

می خوای یک فیلم ببینی؟

صرف فعل pouvoir

فعل

معنی

فعل

معنی

Je peux

من می توانم Nous pouvons ما می توانیم
Tu peux تو می توانی Vous pouvez

شما می توانید 

Il/Elle peut

او می تواند Ils/Elles peuvent آنها می توانند

 

حال به چند مثال و کاربردهای این فعل در جمله دقت کنید:

Pouvoir + infinitif

Je peux parler le français.

من می توانم فرانسوی صحبت کنم.

Nous pouvons danser.

ما می توانیم برقصیم.

از این فعل هم می شود برای پیشنهاد دادن استفاده کرد، مثلا:

Vous pouvez rester chez vous.

شما می توانید خانه بمانید.

صرف فعل savoir

فعل

معنی

فعل

معنی 

Je sais

من می دانم Nous savons ما می دانیم

Tu sais

تو می دانی Vous savez شما می دانید

Il/Elle sait

او می داند Ils/Elles savent آنها می دانند

 

حال به کاربرد این فعل در جمله و چند مثال توجه کنید:

Savoir + nom

Je sais l’adresse.

من آدرس را می دانم. (من آدرس را بلدم.)

Tu sais son nom ?

تو اسم او را می دانی؟ (تو اسمش را بلدی؟)

Savoir + infinitif

Elle sait conduire.

او رانندگی کردن بلد است.

Vous ne savez pas chanter ?

شما آواز خواندن بلد نیستید؟

نکته: دقت کنید که برای منفی کردن در مثال آخر فقط فعل اول جمله منفی می شود و فعل دوم به صورت مصدر باقی میماند.

این جلسه از آموزش گرامر هم به پایان رسید. سعی کنید بعد ازحفظ کردن صرف این افعال یک قلم و کاغذ بردارید و مثال بنویسید تا کاربرد آنها را بهتر یاد بگیرید.

خرسند و پیروز باشید.

Question No. 1/6

Choisissez la bonne option.

………….. tout lui expliquer.

Question No. 2/6

Choisissez la bonne option.

……………. marcher ensemble ?

Question No. 3/6

Choisissez la bonne option.

Vous………….. où je ………….. trouver un ordinateur d'occasion.

Question No. 4/6

Choisissez la bonne option.

………. préparer le dîner ce soir si ……….

Question No. 5/6

Écrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses dans l'espace prévu.

Les poissons nager. (pouvoir)

Pour aller à Paris nous prendre votre voiture ?(pouvoir)

Tu diner dans un restaurant? (vouloir)

Question No. 6/6

Trouvez l'option la plus appropriée pour chaque phrase.

je Il peut ne peut pas
Quand il y a du bruit , ……… ne peux pas travailler
Elle est trop fatiguée , elle ………….. sortir ce soir.
..………… réparer votre voiture.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.